NGÂN HÀNG PHƯƠNG XA (UDB)
Hội sở chính: 99 Lê Hỏi Lể, P.Bến Cũ, Quận Xưa
Tel: (84-28) 99 220 9601 - 99 220 9611
Fax: (84-28) 99 220 9631
SWIFT Code: URBNVNVX

Bảng sao kê giao dịch
Số tài khoản:  0111100000500200
Chủ tài khoản:  QUỸ HẰNG HỨU
Từ ngày: 02/01/2019  Đến ngày: 01/09/2021
Số dư đầu: 549.059.968 (VND)
    Ngày     Số GD Diễn giải Ghi nợ Ghi có Số dư
02/01/2019 3031
ODBFD.1452624709.117904 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 739.059.968
02/01/2019 3032
Chi BV
94.000.000 645.059.968
02/01/2019 3033
ODBFD.1634535719.101229 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 1.075.059.968
02/01/2019 3034
ODBFD.1533119273.63439 CHUYEN TIEN.CT TU 9617996809 C.TY TNHH BAO BI HANH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 1.345.059.968
02/01/2019 3035
Chi BV
94.000.000 1.251.059.968
02/01/2019 3036
ODBFD.1654028582.64643 CHUYEN TIEN.CT TU 382387415 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XAY DUNG HOANG GIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 1.451.059.968
03/01/2019 3037
ODBFD.1485670154.47595 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 1.611.059.968
03/01/2019 3038
ODBFD.1381380987.56686 CHUYEN TIEN.CT TU 10750894908 C.TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 1.751.059.968
03/01/2019 3039
ODBFD.1412032264.38406 CHUYEN TIEN.CT TU 10262360954 TONGC.TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - TNHH MOT THANH VIEN - FICO BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 1.941.059.968
03/01/2019 3040
Chi BV
94.000.000 1.847.059.968
03/01/2019 3041
ODBFD.1546928583.47803 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 2.247.059.968
04/01/2019 3042
ODBFD.1384863644.122895 CHUYEN TIEN.CT TU 5277362806 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP AMECO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 2.357.059.968
04/01/2019 3043
ODBFD.1618807700.43212 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 2.817.059.968
04/01/2019 3044
ODBFD.1569962318.49727 CHUYEN TIEN.CT TU 10116523140 C.TY TNHH CO KHI HIEP TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 3.217.059.968
04/01/2019 3045
ODBFD.1473975404.73836 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 3.477.059.968
04/01/2019 3046
ODBFD.1537787757.62731 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 3.747.059.968
05/01/2019 3047
ODBFD.1368547432.47093 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 3.987.059.968
05/01/2019 3048
Chi BV
94.000.000 3.893.059.968
05/01/2019 3049
ODBFD.1598505360.83948 CHUYEN TIEN.CT TU 3401353763 VAN PHONG DAI DIENC.TY CO PHAN DICH VU-THUONG MAI NHAT VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 4.323.059.968
05/01/2019 3050
ODBFD.1456781657.91133 CHUYEN TIEN.CT TU 5563793235 C.TY TNHH TRUONG CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 4.613.059.968
05/01/2019 3051
ODBFD.1483851744.61598 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 4.883.059.968
05/01/2019 3052
ODBFD.1568088158.112838 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 5.343.059.968
06/01/2019 3053
ODBFD.1411413771.80225 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 5.603.059.968
06/01/2019 3054
ODBFD.1366699496.67330 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 5.903.059.968
06/01/2019 3055
ODBFD.1530425692.54889 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 6.133.059.968
06/01/2019 3056
Chi BV
94.000.000 6.039.059.968
06/01/2019 3057
ODBFD.1563075272.45793 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 6.209.059.968
07/01/2019 3058
ODBFD.1477103955.63395 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 6.449.059.968
07/01/2019 3059
Chi BV
94.000.000 6.355.059.968
07/01/2019 3060
Chi BV
94.000.000 6.261.059.968
07/01/2019 3061
ODBFD.1625127611.70971 CHUYEN TIEN.CT TU 3401353763 VAN PHONG DAI DIENC.TY CO PHAN DICH VU-THUONG MAI NHAT VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 6.421.059.968
07/01/2019 3062
Chi BV
94.000.000 6.327.059.968
07/01/2019 3063
ODBFD.1495006076.65646 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 6.577.059.968
07/01/2019 3064
ODBFD.1652358755.47271 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 6.817.059.968
08/01/2019 3065
ODBFD.1402389169.50983 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 7.187.059.968
08/01/2019 3066
Chi BV
94.000.000 7.093.059.968
08/01/2019 3067
ODBFD.1622525052.59556 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 7.393.059.968
08/01/2019 3068
ODBFD.1565965176.80988 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 7.623.059.968
08/01/2019 3069
ODBFD.1543568815.97099 CHUYEN TIEN.CT TU 3401353763 VAN PHONG DAI DIENC.TY CO PHAN DICH VU-THUONG MAI NHAT VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 7.813.059.968
09/01/2019 3070
ODBFD.1486117024.45070 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 8.253.059.968
09/01/2019 3071
ODBFD.1413237093.87605 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 8.483.059.968
09/01/2019 3072
ODBFD.1660001283.59648 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 8.813.059.968
09/01/2019 3073
ODBFD.1594141213.107925 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 9.163.059.968
09/01/2019 3074
ODBFD.1502707620.87501 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 9.453.059.968
10/01/2019 3075
Chi BV
94.000.000 9.359.059.968
10/01/2019 3076
ODBFD.1563697659.120475 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 9.849.059.968
10/01/2019 3077
Chi BV
94.000.000 9.755.059.968
10/01/2019 3078
ODBFD.1367700030.77383 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 9.925.059.968
10/01/2019 3079
ODBFD.1459263529.120811 CHUYEN TIEN.CT TU 11372253052 C.TY CO PHAN GIA ANH TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 10.135.059.968
10/01/2019 3080
ODBFD.1588955680.60068 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 10.425.059.968
11/01/2019 3081
ODBFD.1523158705.78135 CHUYEN TIEN.CT TU 1474398169 C.TY TNHH KY THUAT THANH NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 10.535.059.968
11/01/2019 3082
ODBFD.1582144011.89814 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 11.005.059.968
11/01/2019 3083
Chi BV
94.000.000 10.911.059.968
11/01/2019 3084
ODBFD.1524334777.135216 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 11.231.059.968
11/01/2019 3085
ODBFD.1592911962.97789 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 11.421.059.968
11/01/2019 3086
ODBFD.1576791112.39274 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 11.591.059.968
12/01/2019 3087
ODBFD.1639888861.56947 CHUYEN TIEN.CT TU 5978602117 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 11.981.059.968
12/01/2019 3088
ODBFD.1492145595.47742 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 12.101.059.968
12/01/2019 3089
ODBFD.1498476295.131307 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 12.211.059.968
12/01/2019 3090
ODBFD.1483684792.117405 CHUYEN TIEN.CT TU 1055677013 C.TY TNHH APEX VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 12.681.059.968
12/01/2019 3091
ODBFD.1595825713.116358 CHUYEN TIEN.CT TU 13165014023 C.TY TNHH TAI GU INDUSTRIAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 13.141.059.968
12/01/2019 3092
Chi BV
94.000.000 13.047.059.968
13/01/2019 3093
ODBFD.1430190556.65718 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 13.147.059.968
13/01/2019 3094
Chi BV
94.000.000 13.053.059.968
13/01/2019 3095
ODBFD.1363903754.59658 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 13.253.059.968
13/01/2019 3096
ODBFD.1561781592.84056 CHUYEN TIEN.CT TU 10774740788 C.TY CO PHAN VINA ONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 13.633.059.968
13/01/2019 3097
ODBFD.1439774628.88659 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 14.063.059.968
14/01/2019 3098
Chi BV
94.000.000 13.969.059.968
14/01/2019 3099
Chi BV
94.000.000 13.875.059.968
14/01/2019 3100
ODBFD.1435469060.49390 CHUYEN TIEN.CT TU 4569694251 C.TY TNHH MOT THANH VIEN MINH HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 14.355.059.968
14/01/2019 3101
ODBFD.1437103687.112262 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 14.735.059.968
14/01/2019 3102
ODBFD.1645958505.53687 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 15.015.059.968
14/01/2019 3103
ODBFD.1596955873.63771 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 15.165.059.968
15/01/2019 3104
ODBFD.1516445174.65620 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 15.425.059.968
15/01/2019 3105
ODBFD.1570219286.123252 CHUYEN TIEN.CT TU 5978602117 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 15.795.059.968
15/01/2019 3106
ODBFD.1571721969.57602 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 16.125.059.968
15/01/2019 3107
ODBFD.1451859675.128722 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 16.285.059.968
15/01/2019 3108
ODBFD.1628954289.132989 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 16.405.059.968
15/01/2019 3109
ODBFD.1651272905.113941 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 16.755.059.968
16/01/2019 3110
ODBFD.1544235656.43496 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 17.075.059.968
16/01/2019 3111
ODBFD.1650113163.118046 CHUYEN TIEN.CT TU 10719368471 C.TY TNHH MTV SAN XUAT GH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 17.365.059.968
16/01/2019 3112
ODBFD.1546915396.51429 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 17.515.059.968
16/01/2019 3113
ODBFD.1567317541.130612 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 17.715.059.968
16/01/2019 3114
ODBFD.1528104032.105334 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 17.885.059.968
17/01/2019 3115
ODBFD.1455889653.81836 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 18.025.059.968
17/01/2019 3116
ODBFD.1510096079.49010 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 18.465.059.968
17/01/2019 3117
Chi BV
94.000.000 18.371.059.968
17/01/2019 3118
ODBFD.1444340513.80425 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 18.861.059.968
17/01/2019 3119
ODBFD.1460814351.135764 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 19.051.059.968
17/01/2019 3120
ODBFD.1632260367.86262 CHUYEN TIEN.CT TU 12789875191 C.TY TNHH TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 19.491.059.968
17/01/2019 3121
ODBFD.1581191022.87987 CHUYEN TIEN.CT TU 8868998276 C.TY TNHH BAO BI CON ONG XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 19.721.059.968
18/01/2019 3122
ODBFD.1455749392.69413 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 19.871.059.968
18/01/2019 3123
ODBFD.1527790597.71524 CHUYEN TIEN.CT TU 10219228609 NGAN HÀNG CONG THUONG KCN SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 20.181.059.968
18/01/2019 3124
ODBFD.1550589603.71891 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 20.441.059.968
18/01/2019 3125
ODBFD.1624890082.127589 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 20.941.059.968
18/01/2019 3126
ODBFD.1363880138.106719 CHUYEN TIEN.CT TU 1864349293 C.TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU TAY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 21.181.059.968
19/01/2019 3127
Chi BV
94.000.000 21.087.059.968
19/01/2019 3128
ODBFD.1379088829.135491 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 21.217.059.968
19/01/2019 3129
ODBFD.1489125464.51447 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 21.327.059.968
19/01/2019 3130
ODBFD.1602067582.53287 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 21.437.059.968
19/01/2019 3131
ODBFD.1417415766.73550 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 21.797.059.968
19/01/2019 3132
ODBFD.1536645567.67047 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 22.207.059.968
20/01/2019 3133
Chi BV
94.000.000 22.113.059.968
20/01/2019 3134
ODBFD.1540390170.109601 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 22.503.059.968
20/01/2019 3135
ODBFD.1493642092.66777 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 22.763.059.968
20/01/2019 3136
ODBFD.1518517174.64633 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 23.163.059.968
20/01/2019 3137
ODBFD.1438575832.37144 CHUYEN TIEN.CT TU 9219500178 C.TY TNHH DAI LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 23.433.059.968
20/01/2019 3138
ODBFD.1468170825.133927 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 23.623.059.968
21/01/2019 3139
Chi BV
94.000.000 23.529.059.968
21/01/2019 3140
ODBFD.1551001946.40188 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 23.959.059.968
21/01/2019 3141
ODBFD.1571425075.65562 CHUYEN TIEN.CT TU 1474398169 C.TY TNHH KY THUAT THANH NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 24.399.059.968
21/01/2019 3142
Chi BV
94.000.000 24.305.059.968
21/01/2019 3143
ODBFD.1590851335.120018 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 24.695.059.968
22/01/2019 3144
ODBFD.1598559351.67848 CHUYEN TIEN.CT TU 11488695755 C.TY CO PHAN TINH CONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 25.095.059.968
22/01/2019 3145
Chi BV
94.000.000 25.001.059.968
22/01/2019 3146
ODBFD.1448547325.102403 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 25.191.059.968
22/01/2019 3147
Chi BV
94.000.000 25.097.059.968
22/01/2019 3148
ODBFD.1460510621.61947 CHUYEN TIEN.CT TU 6713574511 C.TY TNHH TIEP VAN THANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 25.447.059.968
22/01/2019 3149
Chi BV
94.000.000 25.353.059.968
23/01/2019 3150
ODBFD.1375693420.98205 CHUYEN TIEN.CT TU 10437223251 DOANH NGHIEP TU NHAN SAN XUAT VA THUONG MAI DAI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 25.593.059.968
23/01/2019 3151
ODBFD.1498304594.65262 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 26.003.059.968
23/01/2019 3152
ODBFD.1592570231.53197 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 26.313.059.968
23/01/2019 3153
ODBFD.1366524083.79867 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 26.433.059.968
23/01/2019 3154
ODBFD.1662690452.66971 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 26.583.059.968
24/01/2019 3155
ODBFD.1657627620.93349 CHUYEN TIEN.CT TU 10619536978 C.TY TNHH SX-TM LUC HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 26.773.059.968
24/01/2019 3156
ODBFD.1411848747.50773 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 26.943.059.968
24/01/2019 3157
ODBFD.1409010352.128362 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 27.083.059.968
24/01/2019 3158
ODBFD.1611401491.66450 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 27.463.059.968
24/01/2019 3159
Chi BV
94.000.000 27.369.059.968
25/01/2019 3160
ODBFD.1542934414.49918 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 27.709.059.968
25/01/2019 3161
Chi BV
94.000.000 27.615.059.968
25/01/2019 3162
ODBFD.1428728307.78952 CHUYEN TIEN.CT TU 8581734519 DOANH NGHIEP TU NHAN CO KHI CHINH XAC THANH CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 27.745.059.968
25/01/2019 3163
ODBFD.1605669374.49097 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 27.865.059.968
25/01/2019 3164
ODBFD.1511536473.125708 CHUYEN TIEN.CT TU 6849312007 C.TY TNHH SAKAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 28.195.059.968
25/01/2019 3165
ODBFD.1391310486.52539 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 28.635.059.968
26/01/2019 3166
Chi BV
94.000.000 28.541.059.968
26/01/2019 3167
ODBFD.1598576157.102969 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 29.021.059.968
26/01/2019 3168
ODBFD.1400200130.131328 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 29.441.059.968
26/01/2019 3169
Chi BV
94.000.000 29.347.059.968
26/01/2019 3170
ODBFD.1520568980.59717 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 29.487.059.968
27/01/2019 3171
ODBFD.1416435845.116668 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 29.837.059.968
27/01/2019 3172
ODBFD.1417269257.128317 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 30.027.059.968
27/01/2019 3173
ODBFD.1577472727.130785 CHUYEN TIEN.CT TU 3434308022 C.TY TNHH DICH VU VAN CHUYEN QUOC TE U.T.S - SAI GON VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 30.297.059.968
27/01/2019 3174
ODBFD.1420074208.73369 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 30.647.059.968
27/01/2019 3175
ODBFD.1580846436.66536 CHUYEN TIEN.CT TU 3600498981 C.TY TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 31.087.059.968
27/01/2019 3176
ODBFD.1410737945.130469 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 31.367.059.968
28/01/2019 3177
ODBFD.1521736611.111611 CHUYEN TIEN.CT TU 10778688001 C.TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 31.637.059.968
28/01/2019 3178
ODBFD.1587506803.57097 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 31.807.059.968
28/01/2019 3179
ODBFD.1597793326.109843 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 32.257.059.968
28/01/2019 3180
ODBFD.1382856644.124208 CHUYEN TIEN.CT TU 8812272956 C.TY TNHH KY NGHE GO NAM PHAT-KHO CHUA HANG NAM PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 32.617.059.968
28/01/2019 3181
Chi BV
94.000.000 32.523.059.968
28/01/2019 3182
ODBFD.1495207544.130338 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 32.773.059.968
29/01/2019 3183
ODBFD.1548048937.76038 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 33.213.059.968
29/01/2019 3184
ODBFD.1465748068.38365 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 33.493.059.968
29/01/2019 3185
ODBFD.1433272257.69231 CHUYEN TIEN.CT TU 1767961048 C.TY CO PHAN GIÁY CHÁNH NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 33.743.059.968
29/01/2019 3186
ODBFD.1650371333.91392 CHUYEN TIEN.CT TU 6653938955 C.TY TNHH DONG HAO VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 34.113.059.968
29/01/2019 3187
ODBFD.1454077538.40422 CHUYEN TIEN.CT TU 8868998276 C.TY TNHH BAO BI CON ONG XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 34.503.059.968
29/01/2019 3188
ODBFD.1539348507.56385 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 34.703.059.968
30/01/2019 3189
ODBFD.1574254682.119514 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 35.033.059.968
30/01/2019 3190
ODBFD.1562968929.83741 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 35.163.059.968
30/01/2019 3191
ODBFD.1658696086.109817 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 35.343.059.968
30/01/2019 3192
ODBFD.1662099786.39929 CHUYEN TIEN.CT TU 2049572709 C.TY CO PHAN SÀNH SÚ THỦY TINH VIẸT NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 35.663.059.968
30/01/2019 3193
Chi BV
94.000.000 35.569.059.968
31/01/2019 3194
Chi BV
94.000.000 35.475.059.968
31/01/2019 3195
Chi BV
94.000.000 35.381.059.968
31/01/2019 3196
Chi BV
94.000.000 35.287.059.968
31/01/2019 3197
ODBFD.1453406185.125870 CHUYEN TIEN.CT TU 5257655470 C.TY TNHH IN AN CHIN BAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 35.627.059.968
31/01/2019 3198
ODBFD.1513095786.99569 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 35.727.059.968
31/01/2019 3199
ODBFD.1462752072.66934 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 36.057.059.968
01/02/2019 3200
ODBFD.1447258095.118295 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 36.227.059.968
01/02/2019 3201
ODBFD.1642767368.118689 CHUYEN TIEN.CT TU 9308471539 C.TY TNHH ASTRO ENGINEERING VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 36.527.059.968
01/02/2019 3202
ODBFD.1596603855.85107 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 36.817.059.968
01/02/2019 3203
ODBFD.1417478497.73134 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 37.087.059.968
01/02/2019 3204
ODBFD.1635242461.133127 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 37.267.059.968
01/02/2019 3205
ODBFD.1552121309.57800 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 37.507.059.968
02/02/2019 3206
ODBFD.1410458036.123177 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 37.907.059.968
02/02/2019 3207
ODBFD.1443861126.53054 CHUYEN TIEN.CT TU 1743827858 C.TY CO PHAN CÀ PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 38.257.059.968
02/02/2019 3208
ODBFD.1567373946.68229 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 38.677.059.968
02/02/2019 3209
ODBFD.1646443704.125482 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 38.807.059.968
02/02/2019 3210
ODBFD.1614659216.99354 CHUYEN TIEN.CT TU 10437223251 DOANH NGHIEP TU NHAN SAN XUAT VA THUONG MAI DAI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 38.947.059.968
03/02/2019 3211
ODBFD.1569549029.122271 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 39.107.059.968
03/02/2019 3212
ODBFD.1442222461.70341 CHUYEN TIEN.CT TU 382387415 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XAY DUNG HOANG GIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 39.577.059.968
03/02/2019 3213
ODBFD.1390867806.93694 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 39.927.059.968
03/02/2019 3214
ODBFD.1420077416.133711 CHUYEN TIEN.CT TU 6713574511 C.TY TNHH TIEP VAN THANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 40.157.059.968
03/02/2019 3215
ODBFD.1546370296.97869 CHUYEN TIEN.CT TU 13129328532 C.TY TNHH FRAMAS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 40.577.059.968
03/02/2019 3216
ODBFD.1449799114.37501 CHUYEN TIEN.CT TU 2297980933 C.TY TNHH KJAC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 40.807.059.968
03/02/2019 3217
ODBFD.1599003365.131092 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 41.237.059.968
04/02/2019 3218
Chi BV
94.000.000 41.143.059.968
04/02/2019 3219
Chi BV
94.000.000 41.049.059.968
04/02/2019 3220
ODBFD.1490476636.115519 CHUYEN TIEN.CT TU 1733674743 C.TY TNHH VIET NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 41.319.059.968
04/02/2019 3221
ODBFD.1557505159.113449 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 41.469.059.968
04/02/2019 3222
ODBFD.1530456243.42564 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 41.889.059.968
05/02/2019 3223
ODBFD.1570202984.117830 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 42.339.059.968
05/02/2019 3224
ODBFD.1534693742.100180 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 42.729.059.968
05/02/2019 3225
ODBFD.1635135330.102697 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 42.889.059.968
05/02/2019 3226
ODBFD.1373249117.127665 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 43.259.059.968
05/02/2019 3227
ODBFD.1572534405.110270 CHUYEN TIEN.CT TU 382387415 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XAY DUNG HOANG GIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 43.429.059.968
05/02/2019 3228
ODBFD.1535906401.91948 CHUYEN TIEN.CT TU 13112216248 C.TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 43.809.059.968
06/02/2019 3229
ODBFD.1641368306.58675 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 44.289.059.968
06/02/2019 3230
ODBFD.1552295966.112163 CHUYEN TIEN.CT TU 6307094827 C.TY CO PHAN DANH QUOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 44.719.059.968
06/02/2019 3231
ODBFD.1409142903.77301 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 45.009.059.968
06/02/2019 3232
ODBFD.1568092212.77356 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 45.469.059.968
06/02/2019 3233
ODBFD.1451097268.50803 CHUYEN TIEN.CT TU 5503346414 C.TY CO PHAN BAO BI PP BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 45.849.059.968
06/02/2019 3234
ODBFD.1387490905.63938 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 46.289.059.968
07/02/2019 3235
ODBFD.1535571408.55098 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 46.659.059.968
07/02/2019 3236
ODBFD.1430512844.76983 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 47.139.059.968
07/02/2019 3237
Chi BV
94.000.000 47.045.059.968
07/02/2019 3238
Chi BV
94.000.000 46.951.059.968
07/02/2019 3239
ODBFD.1652956030.37878 CHUYEN TIEN.CT TU 579345715 C.TY CO PHAN UNIVERSAL PETROLEUM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 47.451.059.968
07/02/2019 3240
ODBFD.1363939638.76837 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 47.601.059.968
08/02/2019 3241
ODBFD.1431164631.92002 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 47.921.059.968
08/02/2019 3242
ODBFD.1656863149.126000 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 48.261.059.968
08/02/2019 3243
Chi BV
94.000.000 48.167.059.968
08/02/2019 3244
ODBFD.1377448752.113298 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 48.347.059.968
08/02/2019 3245
ODBFD.1537864166.79824 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 48.537.059.968
08/02/2019 3246
ODBFD.1561644178.107045 CHUYEN TIEN.CT TU 3070141091 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SMC BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 48.837.059.968
09/02/2019 3247
ODBFD.1540926466.122323 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 49.337.059.968
09/02/2019 3248
ODBFD.1437841721.102179 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 49.457.059.968
09/02/2019 3249
ODBFD.1392595417.65919 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 49.777.059.968
09/02/2019 3250
Chi BV
94.000.000 49.683.059.968
09/02/2019 3251
ODBFD.1626219514.126129 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 50.063.059.968
09/02/2019 3252
ODBFD.1494923956.96168 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 50.233.059.968
10/02/2019 3253
ODBFD.1387022453.41620 CHUYEN TIEN.CT TU 4008407255 C.TY TNHH CONG NGHIEP YI ZHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 50.493.059.968
10/02/2019 3254
ODBFD.1601296135.131484 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 50.773.059.968
10/02/2019 3255
ODBFD.1525556256.107409 CHUYEN TIEN.CT TU 6252695697 C.TY TNHH PLASTIC INTERCON VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 51.253.059.968
10/02/2019 3256
ODBFD.1518519592.86246 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 51.593.059.968
10/02/2019 3257
ODBFD.1400753972.88474 CHUYEN TIEN.CT TU 7255308593 VAN PHONG GIAO DỊCHC.TY THANH LẼ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 51.803.059.968
10/02/2019 3258
ODBFD.1615961699.49968 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 51.903.059.968
11/02/2019 3259
ODBFD.1469997182.88385 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 52.113.059.968
11/02/2019 3260
ODBFD.1434060560.112585 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 52.223.059.968
11/02/2019 3261
ODBFD.1659210432.80370 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 52.633.059.968
11/02/2019 3262
ODBFD.1546834486.99952 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 52.933.059.968
11/02/2019 3263
ODBFD.1386044263.78184 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 53.423.059.968
11/02/2019 3264
ODBFD.1520201428.40500 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 53.743.059.968
12/02/2019 3265
ODBFD.1377431473.98041 CHUYEN TIEN.CT TU 3715917086 C.TY TNHH BAO BI PHU MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 54.143.059.968
12/02/2019 3266
ODBFD.1531543619.54835 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 54.513.059.968
12/02/2019 3267
ODBFD.1383218377.71812 CHUYEN TIEN.CT TU 3053354017 C.TY TNHH KHUON MAU NGOC QUÝ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 54.763.059.968
12/02/2019 3268
ODBFD.1415154800.38424 CHUYEN TIEN.CT TU 8073917086 C.TY TNHH GIAI MY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 55.263.059.968
12/02/2019 3269
Chi BV
94.000.000 55.169.059.968
13/02/2019 3270
ODBFD.1366724941.96181 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 55.599.059.968
13/02/2019 3271
ODBFD.1401833103.63532 CHUYEN TIEN.CT TU 10456911104 C.TY TNHH CA PHE SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 55.739.059.968
13/02/2019 3272
ODBFD.1497512360.82081 CHUYEN TIEN.CT TU 7503553011 C.TY TNHH DINH HUY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 56.179.059.968
13/02/2019 3273
Chi BV
94.000.000 56.085.059.968
13/02/2019 3274
ODBFD.1378879518.101102 CHUYEN TIEN.CT TU 10262360954 TONGC.TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - TNHH MOT THANH VIEN - FICO BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 56.365.059.968
13/02/2019 3275
Chi BV
94.000.000 56.271.059.968
14/02/2019 3276
Chi BV
94.000.000 56.177.059.968
14/02/2019 3277
ODBFD.1602198620.118874 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 56.667.059.968
14/02/2019 3278
ODBFD.1458539894.51511 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 57.067.059.968
14/02/2019 3279
ODBFD.1452925986.100303 CHUYEN TIEN.CT TU 579345715 C.TY CO PHAN UNIVERSAL PETROLEUM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 57.437.059.968
15/02/2019 3280
ODBFD.1586541889.55223 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 57.757.059.968
15/02/2019 3281
ODBFD.1428319472.63189 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 58.237.059.968
15/02/2019 3282
ODBFD.1513751008.129083 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 58.697.059.968
15/02/2019 3283
ODBFD.1491966966.36662 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 59.077.059.968
15/02/2019 3284
ODBFD.1539687138.68908 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 59.197.059.968
15/02/2019 3285
ODBFD.1391465247.100607 CHUYEN TIEN.CT TU 5503346414 C.TY CO PHAN BAO BI PP BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 59.627.059.968
16/02/2019 3286
Chi BV
94.000.000 59.533.059.968
16/02/2019 3287
ODBFD.1574673007.99918 CHUYEN TIEN.CT TU 13600232958 C.TY TNHH VIET TRANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 59.843.059.968
16/02/2019 3288
Chi BV
94.000.000 59.749.059.968
16/02/2019 3289
ODBFD.1381190332.132129 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 60.079.059.968
16/02/2019 3290
ODBFD.1423770795.68538 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 60.489.059.968
16/02/2019 3291
ODBFD.1457425412.48309 CHUYEN TIEN.CT TU 13129328532 C.TY TNHH FRAMAS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 60.699.059.968
17/02/2019 3292
ODBFD.1539983175.71425 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 61.009.059.968
17/02/2019 3293
ODBFD.1652413850.87303 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 61.339.059.968
17/02/2019 3294
ODBFD.1439931885.110109 CHUYEN TIEN.CT TU 2049572709 C.TY CO PHAN SÀNH SÚ THỦY TINH VIẸT NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 61.459.059.968
17/02/2019 3295
ODBFD.1622195355.40600 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 61.839.059.968
17/02/2019 3296
Chi BV
94.000.000 61.745.059.968
17/02/2019 3297
ODBFD.1529188765.49622 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 61.955.059.968
18/02/2019 3298
ODBFD.1507958379.59863 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 62.405.059.968
18/02/2019 3299
ODBFD.1468695425.73222 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 62.625.059.968
18/02/2019 3300
Chi BV
94.000.000 62.531.059.968
18/02/2019 3301
Chi BV
94.000.000 62.437.059.968
18/02/2019 3302
ODBFD.1614634258.82087 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 62.767.059.968
19/02/2019 3303
ODBFD.1417030327.120649 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 62.877.059.968
19/02/2019 3304
Chi BV
94.000.000 62.783.059.968
19/02/2019 3305
ODBFD.1584183885.120955 CHUYEN TIEN.CT TU 8554816524 NHA MAY 2C.TY TNHH SRITHAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 63.173.059.968
19/02/2019 3306
ODBFD.1411017738.135925 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 63.573.059.968
19/02/2019 3307
Chi BV
94.000.000 63.479.059.968
19/02/2019 3308
ODBFD.1417216361.40171 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 63.869.059.968
20/02/2019 3309
ODBFD.1491554773.76090 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 64.029.059.968
20/02/2019 3310
ODBFD.1461711340.42298 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 64.259.059.968
20/02/2019 3311
Chi BV
94.000.000 64.165.059.968
20/02/2019 3312
ODBFD.1366379554.98296 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 64.585.059.968
20/02/2019 3313
ODBFD.1465557791.38176 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 64.985.059.968
21/02/2019 3314
ODBFD.1431312816.118854 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 65.125.059.968
21/02/2019 3315
ODBFD.1443790108.71684 CHUYEN TIEN.CT TU 7459061693 NHA MAY SAN XUAT BEP GAS NGOI SAO XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 65.345.059.968
21/02/2019 3316
ODBFD.1623789482.119981 CHUYEN TIEN.CT TU 13165014023 C.TY TNHH TAI GU INDUSTRIAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 65.665.059.968
21/02/2019 3317
ODBFD.1509575491.105615 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 65.935.059.968
21/02/2019 3318
ODBFD.1467574090.110228 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 66.235.059.968
21/02/2019 3319
ODBFD.1465595177.112103 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 66.465.059.968
22/02/2019 3320
ODBFD.1453722350.81724 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 66.655.059.968
22/02/2019 3321
Chi BV
94.000.000 66.561.059.968
22/02/2019 3322
ODBFD.1451361755.38096 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 66.811.059.968
22/02/2019 3323
ODBFD.1519432774.44887 CHUYEN TIEN.CT TU 10105651139 C.TY TNHH IN HUI CHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 67.131.059.968
22/02/2019 3324
ODBFD.1429236934.126423 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 67.441.059.968
22/02/2019 3325
ODBFD.1581007563.98022 CHUYEN TIEN.CT TU 5257655470 C.TY TNHH IN AN CHIN BAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 67.911.059.968
22/02/2019 3326
ODBFD.1439778991.94262 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 68.151.059.968
23/02/2019 3327
Chi BV
94.000.000 68.057.059.968
23/02/2019 3328
ODBFD.1566688374.87290 CHUYEN TIEN.CT TU 11656362641 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DUONG BAO TRAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 68.437.059.968
23/02/2019 3329
ODBFD.1409271803.53822 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 68.627.059.968
23/02/2019 3330
ODBFD.1401630994.41632 CHUYEN TIEN.CT TU 13600924295 C.TY TNHH MAY MAC PREMIER GLOBAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 68.947.059.968
23/02/2019 3331
ODBFD.1583949092.53077 CHUYEN TIEN.CT TU 2900372429 C.TY TNHH CAP DIEN VI NA CA DI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 69.327.059.968
24/02/2019 3332
ODBFD.1518644828.57299 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 69.527.059.968
24/02/2019 3333
ODBFD.1599080696.67686 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 69.887.059.968
24/02/2019 3334
Chi BV
94.000.000 69.793.059.968
24/02/2019 3335
ODBFD.1525364701.57296 CHUYEN TIEN.CT TU 10750894908 C.TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 70.023.059.968
24/02/2019 3336
ODBFD.1567656338.102536 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 70.433.059.968
24/02/2019 3337
ODBFD.1583653648.45461 CHUYEN TIEN.CT TU 2900372429 C.TY TNHH CAP DIEN VI NA CA DI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 70.733.059.968
25/02/2019 3338
Chi BV
94.000.000 70.639.059.968
25/02/2019 3339
ODBFD.1607349342.118080 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 70.889.059.968
25/02/2019 3340
ODBFD.1507777703.65615 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 71.349.059.968
25/02/2019 3341
Chi BV
94.000.000 71.255.059.968
25/02/2019 3342
ODBFD.1570473854.114982 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 71.675.059.968
25/02/2019 3343
ODBFD.1567234832.44388 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 71.785.059.968
26/02/2019 3344
ODBFD.1655141777.63161 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 71.965.059.968
26/02/2019 3345
Chi BV
94.000.000 71.871.059.968
26/02/2019 3346
ODBFD.1425960251.88064 CHUYEN TIEN.CT TU 6252695697 C.TY TNHH PLASTIC INTERCON VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 72.041.059.968
26/02/2019 3347
ODBFD.1661389704.47301 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 72.161.059.968
26/02/2019 3348
ODBFD.1535931316.54654 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 72.291.059.968
27/02/2019 3349
ODBFD.1414760629.56960 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 72.541.059.968
27/02/2019 3350
ODBFD.1546956221.128012 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 72.781.059.968
27/02/2019 3351
ODBFD.1478215485.74052 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 73.261.059.968
27/02/2019 3352
ODBFD.1476589061.130445 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 73.681.059.968
27/02/2019 3353
ODBFD.1658352508.44083 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 74.051.059.968
27/02/2019 3354
ODBFD.1371617939.54566 CHUYEN TIEN.CT TU 3427805264 C.TY TNHH DẸT MAY THÉ HÒA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 74.351.059.968
28/02/2019 3355
Chi BV
94.000.000 74.257.059.968
28/02/2019 3356
ODBFD.1619906175.62828 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 74.607.059.968
28/02/2019 3357
ODBFD.1591199580.57127 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 75.087.059.968
28/02/2019 3358
ODBFD.1477671211.118146 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 75.227.059.968
28/02/2019 3359
ODBFD.1565587761.37702 CHUYEN TIEN.CT TU 6114915164 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 75.437.059.968
28/02/2019 3360
ODBFD.1611227172.49745 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 75.757.059.968
01/03/2019 3361
Chi BV
94.000.000 75.663.059.968
01/03/2019 3362
ODBFD.1419153555.76092 CHUYEN TIEN.CT TU 1864349293 C.TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU TAY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 76.023.059.968
01/03/2019 3363
Chi BV
94.000.000 75.929.059.968
01/03/2019 3364
ODBFD.1416626498.135381 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 76.399.059.968
01/03/2019 3365
ODBFD.1427698865.81059 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 76.539.059.968
02/03/2019 3366
ODBFD.1405193661.43741 CHUYEN TIEN.CT TU 10492873001 C.TY CO PHAN CHE BIEN VA DONG GOI THUY HAI SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 77.029.059.968
02/03/2019 3367
ODBFD.1370277561.108031 CHUYEN TIEN.CT TU 11892114414 C.TY TNHH DUCK SUNG PRECISION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 77.409.059.968
02/03/2019 3368
ODBFD.1471149845.38223 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 77.819.059.968
02/03/2019 3369
ODBFD.1540816123.107423 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 78.149.059.968
02/03/2019 3370
ODBFD.1568626607.91787 CHUYEN TIEN.CT TU 4696223804 C.TY CO PHAN HOANG QUAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 78.259.059.968
03/03/2019 3371
ODBFD.1534830887.101836 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 78.619.059.968
03/03/2019 3372
ODBFD.1378735401.92897 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 78.919.059.968
03/03/2019 3373
ODBFD.1539003689.65416 CHUYEN TIEN.CT TU 7459061693 NHA MAY SAN XUAT BEP GAS NGOI SAO XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 79.389.059.968
03/03/2019 3374
ODBFD.1389399737.59284 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 79.759.059.968
03/03/2019 3375
Chi BV
94.000.000 79.665.059.968
04/03/2019 3376
ODBFD.1373952645.109936 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 80.095.059.968
04/03/2019 3377
ODBFD.1397642201.101489 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 80.295.059.968
04/03/2019 3378
ODBFD.1481109416.79953 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 80.495.059.968
04/03/2019 3379
ODBFD.1604898581.101294 CHUYEN TIEN.CT TU 8454725778 C.TY THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THANH LE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 80.635.059.968
04/03/2019 3380
ODBFD.1462776665.129858 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 80.885.059.968
05/03/2019 3381
ODBFD.1478963444.112216 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 81.055.059.968
05/03/2019 3382
Chi BV
94.000.000 80.961.059.968
05/03/2019 3383
Chi BV
94.000.000 80.867.059.968
05/03/2019 3384
Chi BV
94.000.000 80.773.059.968
05/03/2019 3385
ODBFD.1537915407.74470 CHUYEN TIEN.CT TU 3715917086 C.TY TNHH BAO BI PHU MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 80.973.059.968
05/03/2019 3386
ODBFD.1384218287.62888 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 81.373.059.968
06/03/2019 3387
Chi BV
94.000.000 81.279.059.968
06/03/2019 3388
ODBFD.1473661553.100846 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 81.629.059.968
06/03/2019 3389
ODBFD.1529111723.108396 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 81.859.059.968
06/03/2019 3390
ODBFD.1565921203.84894 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 82.279.059.968
06/03/2019 3391
ODBFD.1648920666.67521 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 82.719.059.968
07/03/2019 3392
ODBFD.1637464659.104041 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 83.209.059.968
07/03/2019 3393
ODBFD.1384777696.121481 CHUYEN TIEN.CT TU 1637753355 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI PHẠM LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 83.699.059.968
07/03/2019 3394
ODBFD.1427888970.57065 CHUYEN TIEN.CT TU 2900372429 C.TY TNHH CAP DIEN VI NA CA DI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 83.959.059.968
07/03/2019 3395
ODBFD.1659163022.130842 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 84.219.059.968
07/03/2019 3396
ODBFD.1441557609.80699 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 84.599.059.968
07/03/2019 3397
ODBFD.1556118211.46437 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 84.749.059.968
08/03/2019 3398
ODBFD.1648650405.114781 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 84.929.059.968
08/03/2019 3399
ODBFD.1575809966.101942 CHUYEN TIEN.CT TU 8554816524 NHA MAY 2C.TY TNHH SRITHAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 85.269.059.968
08/03/2019 3400
ODBFD.1397800542.109145 CHUYEN TIEN.CT TU 6156423860 C.TY TNHH YANG LIN GLOBAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 85.519.059.968
08/03/2019 3401
ODBFD.1635965453.44514 CHUYEN TIEN.CT TU 5563793235 C.TY TNHH TRUONG CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 85.779.059.968
08/03/2019 3402
ODBFD.1442579423.57433 CHUYEN TIEN.CT TU 11488695755 C.TY CO PHAN TINH CONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 86.169.059.968
08/03/2019 3403
ODBFD.1450773725.58485 CHUYEN TIEN.CT TU 734400668 C.TY TNHH THIET BI CONG NGHIEP N.A.G.O.Y.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 86.389.059.968
09/03/2019 3404
ODBFD.1565917574.93291 CHUYEN TIEN.CT TU 7334069312 C.TY TNHH BECKER INDUSTRIAL COATINGS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 86.609.059.968
09/03/2019 3405
ODBFD.1409034787.37131 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 86.929.059.968
09/03/2019 3406
ODBFD.1569011623.47647 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 87.299.059.968
09/03/2019 3407
ODBFD.1486174010.45260 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 87.549.059.968
09/03/2019 3408
Chi BV
94.000.000 87.455.059.968
10/03/2019 3409
ODBFD.1501776218.127678 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 87.855.059.968
10/03/2019 3410
ODBFD.1500197910.99266 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 88.185.059.968
10/03/2019 3411
ODBFD.1482680584.85697 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 88.665.059.968
10/03/2019 3412
ODBFD.1484829394.74524 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 88.995.059.968
10/03/2019 3413
Chi BV
94.000.000 88.901.059.968
10/03/2019 3414
ODBFD.1506189801.97960 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 89.041.059.968
11/03/2019 3415
ODBFD.1385734338.127244 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 89.241.059.968
11/03/2019 3416
ODBFD.1427936253.78501 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 89.491.059.968
11/03/2019 3417
ODBFD.1436519899.50099 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 89.621.059.968
11/03/2019 3418
ODBFD.1527162467.47028 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 90.101.059.968
11/03/2019 3419
ODBFD.1514071915.70308 CHUYEN TIEN.CT TU 8868998276 C.TY TNHH BAO BI CON ONG XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 90.331.059.968
11/03/2019 3420
Chi BV
94.000.000 90.237.059.968
12/03/2019 3421
ODBFD.1528680075.92803 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 90.717.059.968
12/03/2019 3422
ODBFD.1476531251.131359 CHUYEN TIEN.CT TU 6114915164 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 90.917.059.968
12/03/2019 3423
ODBFD.1607275352.56807 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 91.027.059.968
12/03/2019 3424
ODBFD.1537189502.64629 CHUYEN TIEN.CT TU 10964246804 C.TY TNHH DAEJIN TEXTILE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 91.507.059.968
12/03/2019 3425
ODBFD.1388402100.59484 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 91.647.059.968
12/03/2019 3426
ODBFD.1554539695.39182 CHUYEN TIEN.CT TU 12584657833 C.TY CO PHAN THEP POMINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 92.117.059.968
13/03/2019 3427
Chi BV
94.000.000 92.023.059.968
13/03/2019 3428
ODBFD.1402145480.106411 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 92.203.059.968
13/03/2019 3429
ODBFD.1658363073.45627 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 92.303.059.968
13/03/2019 3430
ODBFD.1584043488.73868 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 92.613.059.968
13/03/2019 3431
ODBFD.1389415329.131890 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 93.033.059.968
14/03/2019 3432
Chi BV
94.000.000 92.939.059.968
14/03/2019 3433
ODBFD.1632151926.67249 CHUYEN TIEN.CT TU 6713574511 C.TY TNHH TIEP VAN THANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 93.049.059.968
14/03/2019 3434
Chi BV
94.000.000 92.955.059.968
14/03/2019 3435
ODBFD.1483708238.102393 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 93.125.059.968
14/03/2019 3436
ODBFD.1658688756.120632 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 93.345.059.968
15/03/2019 3437
ODBFD.1405181607.38405 CHUYEN TIEN.CT TU 12789875191 C.TY TNHH TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 93.475.059.968
15/03/2019 3438
Chi BV
94.000.000 93.381.059.968
15/03/2019 3439
Chi BV
94.000.000 93.287.059.968
15/03/2019 3440
Chi BV
94.000.000 93.193.059.968
15/03/2019 3441
ODBFD.1589505455.93993 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 93.613.059.968
15/03/2019 3442
ODBFD.1561788202.51799 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 94.063.059.968
16/03/2019 3443
ODBFD.1475438161.92224 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 94.213.059.968
16/03/2019 3444
Chi BV
94.000.000 94.119.059.968
16/03/2019 3445
ODBFD.1611183110.104412 CHUYEN TIEN.CT TU 9617996809 C.TY TNHH BAO BI HANH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 94.589.059.968
16/03/2019 3446
ODBFD.1589818389.100858 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 94.939.059.968
16/03/2019 3447
ODBFD.1398230337.108756 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 95.209.059.968
17/03/2019 3448
Chi BV
94.000.000 95.115.059.968
17/03/2019 3449
ODBFD.1497378444.70365 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 95.455.059.968
17/03/2019 3450
ODBFD.1628098563.93151 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 95.895.059.968
17/03/2019 3451
ODBFD.1543148296.64494 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 96.375.059.968
17/03/2019 3452
ODBFD.1553683350.77579 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 96.565.059.968
17/03/2019 3453
ODBFD.1474225118.52544 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 96.705.059.968
18/03/2019 3454
ODBFD.1545603022.42253 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 97.095.059.968
18/03/2019 3455
ODBFD.1384340915.135436 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 97.315.059.968
18/03/2019 3456
ODBFD.1389328627.125411 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 97.575.059.968
18/03/2019 3457
ODBFD.1522654783.109052 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 97.745.059.968
18/03/2019 3458
ODBFD.1593420427.42965 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 97.905.059.968
19/03/2019 3459
ODBFD.1613958131.37665 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 98.135.059.968
19/03/2019 3460
ODBFD.1414378233.77840 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 98.365.059.968
19/03/2019 3461
ODBFD.1610535331.56436 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 98.565.059.968
19/03/2019 3462
ODBFD.1646715415.119758 CHUYEN TIEN.CT TU 10575398064 C.TY TNHH TUONG HUY - XUONG SAN XUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 98.825.059.968
19/03/2019 3463
ODBFD.1463555230.46126 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 99.115.059.968
19/03/2019 3464
ODBFD.1658686864.82228 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 99.405.059.968
20/03/2019 3465
ODBFD.1434195407.54488 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 99.655.059.968
20/03/2019 3466
ODBFD.1598436318.43386 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 100.015.059.968
20/03/2019 3467
ODBFD.1454215981.125627 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 100.455.059.968
20/03/2019 3468
ODBFD.1399769278.75993 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 100.865.059.968
20/03/2019 3469
ODBFD.1603786236.87892 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 101.335.059.968
20/03/2019 3470
Chi BV
94.000.000 101.241.059.968
21/03/2019 3471
ODBFD.1618671262.87999 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 101.361.059.968
21/03/2019 3472
ODBFD.1649829998.124545 CHUYEN TIEN.CT TU 2297980933 C.TY TNHH KJAC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 101.671.059.968
21/03/2019 3473
ODBFD.1609515228.45311 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 102.081.059.968
21/03/2019 3474
ODBFD.1417332223.84933 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 102.461.059.968
21/03/2019 3475
ODBFD.1585278500.95505 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 102.651.059.968
21/03/2019 3476
Chi BV
94.000.000 102.557.059.968
22/03/2019 3477
ODBFD.1615990232.87126 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 102.907.059.968
22/03/2019 3478
ODBFD.1539063642.98859 CHUYEN TIEN.CT TU 2713485022 C.TY TNHH LONG HUEI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 103.177.059.968
22/03/2019 3479
ODBFD.1586524058.44918 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 103.647.059.968
22/03/2019 3480
ODBFD.1399760865.52046 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 103.917.059.968
22/03/2019 3481
ODBFD.1637147193.75097 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 104.287.059.968
23/03/2019 3482
ODBFD.1647810477.119497 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 104.567.059.968
23/03/2019 3483
ODBFD.1457415041.77686 CHUYEN TIEN.CT TU 1864349293 C.TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU TAY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 104.747.059.968
23/03/2019 3484
ODBFD.1570187807.127562 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 105.057.059.968
23/03/2019 3485
ODBFD.1638608531.66719 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 105.497.059.968
23/03/2019 3486
ODBFD.1546047304.39265 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 105.827.059.968
23/03/2019 3487
Chi BV
94.000.000 105.733.059.968
24/03/2019 3488
ODBFD.1635291664.54626 CHUYEN TIEN.CT TU 6252695697 C.TY TNHH PLASTIC INTERCON VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 106.233.059.968
24/03/2019 3489
ODBFD.1407671745.84871 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 106.673.059.968
24/03/2019 3490
ODBFD.1415701404.107074 CHUYEN TIEN.CT TU 8268424464 C.TY TNHH QUÓC TÉ AN NA S.E.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 106.823.059.968
24/03/2019 3491
ODBFD.1449101786.58969 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 107.253.059.968
24/03/2019 3492
ODBFD.1383243965.92037 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 107.643.059.968
24/03/2019 3493
ODBFD.1564857313.37290 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 107.783.059.968
25/03/2019 3494
ODBFD.1662840104.118846 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 107.983.059.968
25/03/2019 3495
ODBFD.1613146213.100609 CHUYEN TIEN.CT TU 8340205046 C.TY TNHH BIEN DIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 108.203.059.968
25/03/2019 3496
ODBFD.1641042295.116606 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 108.563.059.968
25/03/2019 3497
ODBFD.1416119495.104761 CHUYEN TIEN.CT TU 3401353763 VAN PHONG DAI DIENC.TY CO PHAN DICH VU-THUONG MAI NHAT VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 109.053.059.968
25/03/2019 3498
Chi BV
94.000.000 108.959.059.968
26/03/2019 3499
ODBFD.1434465527.125813 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 109.279.059.968
26/03/2019 3500
ODBFD.1364631305.89688 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 109.519.059.968
26/03/2019 3501
ODBFD.1568131932.130742 CHUYEN TIEN.CT TU 12223579191 C.TY CO PHAN LATITUDE TREE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 109.749.059.968
26/03/2019 3502
ODBFD.1445942062.117835 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 110.189.059.968
26/03/2019 3503
ODBFD.1573379073.66091 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 110.679.059.968
26/03/2019 3504
ODBFD.1472666219.126839 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 111.049.059.968
27/03/2019 3505
ODBFD.1434525544.75479 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 111.159.059.968
27/03/2019 3506
ODBFD.1568177837.123790 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 111.649.059.968
27/03/2019 3507
ODBFD.1415220616.49280 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 112.019.059.968
27/03/2019 3508
Chi BV
94.000.000 111.925.059.968
27/03/2019 3509
ODBFD.1372415990.128957 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 112.085.059.968
27/03/2019 3510
ODBFD.1484388138.107617 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 112.235.059.968
28/03/2019 3511
ODBFD.1373761082.55512 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 112.445.059.968
28/03/2019 3512
ODBFD.1395693133.125941 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 112.895.059.968
28/03/2019 3513
Chi BV
94.000.000 112.801.059.968
28/03/2019 3514
Chi BV
94.000.000 112.707.059.968
28/03/2019 3515
ODBFD.1494040986.126827 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 112.907.059.968
29/03/2019 3516
ODBFD.1466589283.135656 CHUYEN TIEN.CT TU 3298653402 C.TY TNHH C.M.C VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 113.197.059.968
29/03/2019 3517
ODBFD.1562389772.120209 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 113.657.059.968
29/03/2019 3518
ODBFD.1610573726.50543 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 113.847.059.968
29/03/2019 3519
ODBFD.1481864031.62356 CHUYEN TIEN.CT TU 9694859443 C.TY TNHH CHE TAO CO KHI HOANG LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 114.227.059.968
29/03/2019 3520
ODBFD.1581361127.101080 CHUYEN TIEN.CT TU 1055677013 C.TY TNHH APEX VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 114.597.059.968
30/03/2019 3521
ODBFD.1617999086.83878 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 115.087.059.968
30/03/2019 3522
Chi BV
94.000.000 114.993.059.968
30/03/2019 3523
Chi BV
94.000.000 114.899.059.968
30/03/2019 3524
Chi BV
94.000.000 114.805.059.968
30/03/2019 3525
Chi BV
94.000.000 114.711.059.968
31/03/2019 3526
ODBFD.1584821218.87904 CHUYEN TIEN.CT TU 2900372429 C.TY TNHH CAP DIEN VI NA CA DI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 114.811.059.968
31/03/2019 3527
ODBFD.1562141757.127540 CHUYEN TIEN.CT TU 7588514579 DU ANC.TY TNHH THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT RITA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 115.171.059.968
31/03/2019 3528
ODBFD.1544834090.134966 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 115.421.059.968
31/03/2019 3529
ODBFD.1501391190.58484 CHUYEN TIEN.CT TU 10437223251 DOANH NGHIEP TU NHAN SAN XUAT VA THUONG MAI DAI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 115.831.059.968
31/03/2019 3530
Chi BV
94.000.000 115.737.059.968
31/03/2019 3531
ODBFD.1624655639.53903 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 115.857.059.968
01/04/2019 3532
ODBFD.1478870006.120850 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 116.057.059.968
01/04/2019 3533
ODBFD.1377509248.41546 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 116.167.059.968
01/04/2019 3534
Chi BV
94.000.000 116.073.059.968
01/04/2019 3535
Chi BV
94.000.000 115.979.059.968
01/04/2019 3536
ODBFD.1397014411.64525 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 116.309.059.968
02/04/2019 3537
ODBFD.1401835216.52187 CHUYEN TIEN.CT TU 5563793235 C.TY TNHH TRUONG CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 116.799.059.968
02/04/2019 3538
ODBFD.1651403451.46431 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 116.939.059.968
02/04/2019 3539
ODBFD.1550740680.93892 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 117.179.059.968
02/04/2019 3540
Chi BV
94.000.000 117.085.059.968
02/04/2019 3541
ODBFD.1457862987.82080 CHUYEN TIEN.CT TU 9308471539 C.TY TNHH ASTRO ENGINEERING VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 117.255.059.968
03/04/2019 3542
Chi BV
94.000.000 117.161.059.968
03/04/2019 3543
ODBFD.1489623848.76787 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 117.281.059.968
03/04/2019 3544
ODBFD.1456104883.76735 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 117.421.059.968
03/04/2019 3545
ODBFD.1432158399.92167 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 117.721.059.968
03/04/2019 3546
Chi BV
94.000.000 117.627.059.968
03/04/2019 3547
ODBFD.1551805434.123966 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 117.777.059.968
04/04/2019 3548
ODBFD.1593668806.134475 CHUYEN TIEN.CT TU 12615561594 C.TY TNHH NOI THAT KIEN A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 118.007.059.968
04/04/2019 3549
ODBFD.1534317069.132412 CHUYEN TIEN.CT TU 8343635370 C.TY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 118.147.059.968
04/04/2019 3550
ODBFD.1401624213.99328 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 118.557.059.968
04/04/2019 3551
ODBFD.1551904536.103394 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 118.927.059.968
04/04/2019 3552
ODBFD.1649596084.100432 CHUYEN TIEN.CT TU 5563793235 C.TY TNHH TRUONG CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 119.127.059.968
04/04/2019 3553
ODBFD.1490128897.92612 CHUYEN TIEN.CT TU 8268424464 C.TY TNHH QUÓC TÉ AN NA S.E.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 119.287.059.968
05/04/2019 3554
ODBFD.1470021813.79976 CHUYEN TIEN.CT TU 13112216248 C.TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 119.747.059.968
05/04/2019 3555
ODBFD.1386518255.131493 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 120.147.059.968
05/04/2019 3556
ODBFD.1578244464.128545 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 120.607.059.968
05/04/2019 3557
ODBFD.1596672532.104590 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 120.987.059.968
05/04/2019 3558
ODBFD.1453942101.58242 CHUYEN TIEN.CT TU 10212391384 C.TY UNITED POTTERIES SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 121.147.059.968
06/04/2019 3559
ODBFD.1540608326.128036 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 121.517.059.968
06/04/2019 3560
ODBFD.1495347185.82504 CHUYEN TIEN.CT TU 9785858502 C.TY TNHH MYUNG SHIN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 121.787.059.968
06/04/2019 3561
Chi BV
94.000.000 121.693.059.968
06/04/2019 3562
ODBFD.1469911716.135339 CHUYEN TIEN.CT TU 3427805264 C.TY TNHH DẸT MAY THÉ HÒA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 122.193.059.968
06/04/2019 3563
ODBFD.1596637026.42456 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 122.363.059.968
06/04/2019 3564
Chi BV
94.000.000 122.269.059.968
07/04/2019 3565
ODBFD.1597378586.115066 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 122.549.059.968
07/04/2019 3566
ODBFD.1459749542.56392 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 122.979.059.968
07/04/2019 3567
ODBFD.1644573267.54409 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 123.119.059.968
07/04/2019 3568
ODBFD.1455580308.59095 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 123.559.059.968
07/04/2019 3569
ODBFD.1572473777.78563 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 124.019.059.968
07/04/2019 3570
ODBFD.1528756760.56883 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 124.479.059.968
08/04/2019 3571
ODBFD.1560602971.134732 CHUYEN TIEN.CT TU 3238487200 C.TY TNHH DET THUONG MAI - DICH VU MINH THÁNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 124.619.059.968
08/04/2019 3572
ODBFD.1435191562.67669 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 124.839.059.968
08/04/2019 3573
ODBFD.1424479544.107376 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 125.079.059.968
08/04/2019 3574
Chi BV
94.000.000 124.985.059.968
08/04/2019 3575
ODBFD.1521862524.96386 CHUYEN TIEN.CT TU 3053354017 C.TY TNHH KHUON MAU NGOC QUÝ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 125.465.059.968
08/04/2019 3576
ODBFD.1416269150.122301 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 125.605.059.968
09/04/2019 3577
ODBFD.1637895556.131424 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 125.985.059.968
09/04/2019 3578
ODBFD.1501109330.78808 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 126.115.059.968
09/04/2019 3579
ODBFD.1413105517.132331 CHUYEN TIEN.CT TU 11067218052 C.TY TNHH CONG NGHIEP TAN HIEP PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 126.295.059.968
09/04/2019 3580
ODBFD.1591139863.123525 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 126.765.059.968
09/04/2019 3581
ODBFD.1550261297.120624 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 127.265.059.968
10/04/2019 3582
Chi BV
94.000.000 127.171.059.968
10/04/2019 3583
ODBFD.1636978784.135187 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 127.281.059.968
10/04/2019 3584
ODBFD.1585431772.42452 CHUYEN TIEN.CT TU 2713485022 C.TY TNHH LONG HUEI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 127.681.059.968
10/04/2019 3585
ODBFD.1453137930.116020 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 128.121.059.968
10/04/2019 3586
ODBFD.1570620726.52688 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 128.381.059.968
10/04/2019 3587
ODBFD.1393423998.96352 CHUYEN TIEN.CT TU 7758808951 NGAN HÀNG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM- KHU CONG NGHIEP SÓNG THÀN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 128.591.059.968
10/04/2019 3588
ODBFD.1550679986.63534 CHUYEN TIEN.CT TU 1055677013 C.TY TNHH APEX VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 128.951.059.968
11/04/2019 3589
ODBFD.1498401045.96701 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 129.441.059.968
11/04/2019 3590
ODBFD.1475884368.129930 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 129.561.059.968
11/04/2019 3591
ODBFD.1421170879.41590 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 129.801.059.968
11/04/2019 3592
Chi BV
94.000.000 129.707.059.968
11/04/2019 3593
ODBFD.1601522584.109114 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 129.847.059.968
12/04/2019 3594
Chi BV
94.000.000 129.753.059.968
12/04/2019 3595
Chi BV
94.000.000 129.659.059.968
12/04/2019 3596
ODBFD.1598120961.43521 CHUYEN TIEN.CT TU 10262360954 TONGC.TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - TNHH MOT THANH VIEN - FICO BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 129.909.059.968
12/04/2019 3597
ODBFD.1554498985.78522 CHUYEN TIEN.CT TU 13104906215 C.TY TNHH DAI NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 130.029.059.968
12/04/2019 3598
ODBFD.1620669427.53372 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 130.279.059.968
12/04/2019 3599
Chi BV
94.000.000 130.185.059.968
13/04/2019 3600
ODBFD.1507883889.103310 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 130.655.059.968
13/04/2019 3601
ODBFD.1510443742.124182 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 131.065.059.968
13/04/2019 3602
ODBFD.1378837499.66634 CHUYEN TIEN.CT TU 13104906215 C.TY TNHH DAI NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 131.335.059.968
13/04/2019 3603
ODBFD.1520740042.132884 CHUYEN TIEN.CT TU 10212391384 C.TY UNITED POTTERIES SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 131.585.059.968
13/04/2019 3604
Chi BV
94.000.000 131.491.059.968
13/04/2019 3605
ODBFD.1626861274.58066 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 131.601.059.968
14/04/2019 3606
ODBFD.1556697687.41531 CHUYEN TIEN.CT TU 7503553011 C.TY TNHH DINH HUY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 131.951.059.968
14/04/2019 3607
ODBFD.1514172166.134177 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 132.201.059.968
14/04/2019 3608
ODBFD.1473375074.92652 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 132.351.059.968
14/04/2019 3609
ODBFD.1462098740.48933 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 132.561.059.968
14/04/2019 3610
ODBFD.1546028322.124757 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 132.981.059.968
15/04/2019 3611
ODBFD.1476096249.39464 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 133.431.059.968
15/04/2019 3612
ODBFD.1560437058.83149 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 133.861.059.968
15/04/2019 3613
ODBFD.1400256409.112997 CHUYEN TIEN.CT TU 12615561594 C.TY TNHH NOI THAT KIEN A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 134.001.059.968
15/04/2019 3614
ODBFD.1494470677.95206 CHUYEN TIEN.CT TU 8539852861 C.TY TNHH IN NHUAN PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 134.131.059.968
15/04/2019 3615
ODBFD.1606490115.43905 CHUYEN TIEN.CT TU 8343635370 C.TY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 134.381.059.968
15/04/2019 3616
ODBFD.1397455421.57274 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 134.521.059.968
15/04/2019 3617
ODBFD.1611667350.76282 CHUYEN TIEN.CT TU 579345715 C.TY CO PHAN UNIVERSAL PETROLEUM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 134.871.059.968
16/04/2019 3618
ODBFD.1627075106.51908 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 135.021.059.968
16/04/2019 3619
ODBFD.1604252750.65652 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 135.411.059.968
16/04/2019 3620
ODBFD.1509505256.42503 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 135.651.059.968
16/04/2019 3621
Chi BV
94.000.000 135.557.059.968
16/04/2019 3622
ODBFD.1453921919.117262 CHUYEN TIEN.CT TU 7503016540 C.TY TNHH FUDA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 136.037.059.968
17/04/2019 3623
ODBFD.1408981838.99437 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 136.417.059.968
17/04/2019 3624
ODBFD.1597970907.124689 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 136.667.059.968
17/04/2019 3625
ODBFD.1524455158.121052 CHUYEN TIEN.CT TU 123656630 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CO KHI & MOI TRUONG TRINH THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 136.937.059.968
17/04/2019 3626
Chi BV
94.000.000 136.843.059.968
17/04/2019 3627
ODBFD.1578055025.87646 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 137.073.059.968
17/04/2019 3628
ODBFD.1621462245.107325 CHUYEN TIEN.CT TU 1733674743 C.TY TNHH VIET NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 137.453.059.968
18/04/2019 3629
ODBFD.1663180033.55401 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 137.743.059.968
18/04/2019 3630
Chi BV
94.000.000 137.649.059.968
18/04/2019 3631
ODBFD.1443873059.44263 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 137.859.059.968
18/04/2019 3632
ODBFD.1583340963.126930 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 137.989.059.968
18/04/2019 3633
ODBFD.1501704418.122993 CHUYEN TIEN.CT TU 10778688001 C.TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 138.179.059.968
18/04/2019 3634
ODBFD.1421868065.121963 CHUYEN TIEN.CT TU 12485245823 C.TY TNHH A&M VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 138.539.059.968
19/04/2019 3635
ODBFD.1411293955.43139 CHUYEN TIEN.CT TU 9785858502 C.TY TNHH MYUNG SHIN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 139.039.059.968
19/04/2019 3636
ODBFD.1649870476.45057 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 139.239.059.968
19/04/2019 3637
Chi BV
94.000.000 139.145.059.968
19/04/2019 3638
ODBFD.1632129749.94342 CHUYEN TIEN.CT TU 65179271 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 139.645.059.968
19/04/2019 3639
ODBFD.1559852552.69044 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 139.905.059.968
19/04/2019 3640
Chi BV
94.000.000 139.811.059.968
19/04/2019 3641
ODBFD.1579497003.93009 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 140.251.059.968
20/04/2019 3642
ODBFD.1452747933.121675 CHUYEN TIEN.CT TU 1743827858 C.TY CO PHAN CÀ PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 140.551.059.968
20/04/2019 3643
ODBFD.1546131908.90981 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 140.831.059.968
20/04/2019 3644
ODBFD.1421875176.77357 CHUYEN TIEN.CT TU 3070141091 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SMC BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 141.091.059.968
20/04/2019 3645
Chi BV
94.000.000 140.997.059.968
20/04/2019 3646
ODBFD.1389590664.83993 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 141.287.059.968
20/04/2019 3647
ODBFD.1376464840.88395 CHUYEN TIEN.CT TU 6535340390 C.TY TNHH THUY SAN JEI-WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 141.747.059.968
21/04/2019 3648
ODBFD.1364875687.125994 CHUYEN TIEN.CT TU 8812272956 C.TY TNHH KY NGHE GO NAM PHAT-KHO CHUA HANG NAM PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 141.967.059.968
21/04/2019 3649
ODBFD.1414865186.53274 CHUYEN TIEN.CT TU 8343635370 C.TY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 142.347.059.968
21/04/2019 3650
Chi BV
94.000.000 142.253.059.968
21/04/2019 3651
ODBFD.1567575540.69793 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 142.393.059.968
21/04/2019 3652
ODBFD.1636646899.76253 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 142.863.059.968
21/04/2019 3653
ODBFD.1649074181.54257 CHUYEN TIEN.CT TU 8581734519 DOANH NGHIEP TU NHAN CO KHI CHINH XAC THANH CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 143.073.059.968
22/04/2019 3654
ODBFD.1554276738.52383 CHUYEN TIEN.CT TU 9205850191 C.TY CO PHAN POH HUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 143.523.059.968
22/04/2019 3655
ODBFD.1465751793.122125 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 143.633.059.968
22/04/2019 3656
ODBFD.1416703166.50673 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 143.743.059.968
22/04/2019 3657
ODBFD.1601855215.59234 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 144.053.059.968
22/04/2019 3658
ODBFD.1422770030.68992 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 144.373.059.968
22/04/2019 3659
Chi BV
94.000.000 144.279.059.968
23/04/2019 3660
ODBFD.1620982006.127915 CHUYEN TIEN.CT TU 9589337375 C.TY TNHH KPACK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 144.739.059.968
23/04/2019 3661
ODBFD.1522354990.125115 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 145.219.059.968
23/04/2019 3662
ODBFD.1394854957.104901 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 145.499.059.968
23/04/2019 3663
ODBFD.1576908922.67825 CHUYEN TIEN.CT TU 1743827858 C.TY CO PHAN CÀ PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 145.759.059.968
23/04/2019 3664
Chi BV
94.000.000 145.665.059.968
24/04/2019 3665
Chi BV
94.000.000 145.571.059.968
24/04/2019 3666
ODBFD.1623925157.99458 CHUYEN TIEN.CT TU 1055677013 C.TY TNHH APEX VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 145.731.059.968
24/04/2019 3667
ODBFD.1527062425.114487 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 145.981.059.968
24/04/2019 3668
ODBFD.1609569010.91943 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 146.391.059.968
24/04/2019 3669
ODBFD.1571962172.38356 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 146.681.059.968
24/04/2019 3670
ODBFD.1648245780.40621 CHUYEN TIEN.CT TU 6360867032 C.TY CO PHAN BIA SAI GON BINH TAY- NHA MAY BIA SAI GON BINH BUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 146.891.059.968
25/04/2019 3671
ODBFD.1479470072.114631 CHUYEN TIEN.CT TU 406405205 C.TY TNHH HANSOLL KOVI VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 147.301.059.968
25/04/2019 3672
ODBFD.1538256060.101888 CHUYEN TIEN.CT TU 5915419684 C.TY TNHH CONG NGHIEP KOREA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 147.451.059.968
25/04/2019 3673
ODBFD.1365514026.118747 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 147.591.059.968
25/04/2019 3674
ODBFD.1621089742.122312 CHUYEN TIEN.CT TU 2049572709 C.TY CO PHAN SÀNH SÚ THỦY TINH VIẸT NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 147.691.059.968
25/04/2019 3675
ODBFD.1498658515.42687 CHUYEN TIEN.CT TU 6307094827 C.TY CO PHAN DANH QUOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 148.041.059.968
26/04/2019 3676
ODBFD.1537717041.42078 CHUYEN TIEN.CT TU 8782175809 C.TY CO PHAN DAU TU XuAT NHAP KHAU DAK LA8K TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 148.371.059.968
26/04/2019 3677
ODBFD.1370198446.70442 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 148.731.059.968
26/04/2019 3678
ODBFD.1595487508.112881 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 149.161.059.968
26/04/2019 3679
Chi BV
94.000.000 149.067.059.968
26/04/2019 3680
ODBFD.1508107829.94818 CHUYEN TIEN.CT TU 8554816524 NHA MAY 2C.TY TNHH SRITHAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 149.427.059.968
26/04/2019 3681
ODBFD.1559083610.49908 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 149.567.059.968
27/04/2019 3682
ODBFD.1405884512.86820 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 149.777.059.968
27/04/2019 3683
ODBFD.1436449378.53191 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 150.277.059.968
27/04/2019 3684
ODBFD.1549555539.51645 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 150.567.059.968
27/04/2019 3685
ODBFD.1575730764.95136 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 150.847.059.968
27/04/2019 3686
Chi BV
94.000.000 150.753.059.968
27/04/2019 3687
ODBFD.1487875790.109845 CHUYEN TIEN.CT TU 13600232958 C.TY TNHH VIET TRANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 150.913.059.968
28/04/2019 3688
ODBFD.1441715329.130757 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 151.213.059.968
28/04/2019 3689
ODBFD.1603920907.75743 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 151.663.059.968
28/04/2019 3690
ODBFD.1472774565.115174 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 151.813.059.968
28/04/2019 3691
ODBFD.1537967765.61215 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 152.203.059.968
28/04/2019 3692
Chi BV
94.000.000 152.109.059.968
29/04/2019 3693
ODBFD.1565084698.68532 CHUYEN TIEN.CT TU 9785858502 C.TY TNHH MYUNG SHIN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 152.449.059.968
29/04/2019 3694
Chi BV
94.000.000 152.355.059.968
29/04/2019 3695
ODBFD.1491024276.114069 CHUYEN TIEN.CT TU 10219228609 NGAN HÀNG CONG THUONG KCN SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 152.525.059.968
29/04/2019 3696
ODBFD.1607616529.135264 CHUYEN TIEN.CT TU 10750894908 C.TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 152.855.059.968
29/04/2019 3697
Chi BV
94.000.000 152.761.059.968
30/04/2019 3698
ODBFD.1481496279.131536 CHUYEN TIEN.CT TU 7758808951 NGAN HÀNG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM- KHU CONG NGHIEP SÓNG THÀN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 152.911.059.968
30/04/2019 3699
ODBFD.1597463023.105621 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 153.121.059.968
30/04/2019 3700
ODBFD.1448022681.133150 CHUYEN TIEN.CT TU 12485245823 C.TY TNHH A&M VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 153.541.059.968
30/04/2019 3701
ODBFD.1506778534.93976 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 153.741.059.968
30/04/2019 3702
ODBFD.1437541378.56770 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 153.961.059.968
30/04/2019 3703
ODBFD.1422662794.112741 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 154.351.059.968
01/05/2019 3704
ODBFD.1649078032.107596 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 154.701.059.968
01/05/2019 3705
ODBFD.1595531926.131682 CHUYEN TIEN.CT TU 870861401 C.TY CO PHAN THUC PHAM BINH TAY - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 154.821.059.968
01/05/2019 3706
ODBFD.1548021339.118169 CHUYEN TIEN.CT TU 8370393885 C.TY TNHH MAY MAC BOWKER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 155.061.059.968
01/05/2019 3707
ODBFD.1424417613.73683 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 155.461.059.968
01/05/2019 3708
Chi BV
94.000.000 155.367.059.968
01/05/2019 3709
ODBFD.1541385615.52422 CHUYEN TIEN.CT TU 6156423860 C.TY TNHH YANG LIN GLOBAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 155.497.059.968
02/05/2019 3710
ODBFD.1539580612.127869 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 155.857.059.968
02/05/2019 3711
ODBFD.1527853912.93427 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 155.987.059.968
02/05/2019 3712
Chi BV
94.000.000 155.893.059.968
02/05/2019 3713
ODBFD.1557713962.61499 CHUYEN TIEN.CT TU 3238487200 C.TY TNHH DET THUONG MAI - DICH VU MINH THÁNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 156.263.059.968
02/05/2019 3714
Chi BV
94.000.000 156.169.059.968
02/05/2019 3715
ODBFD.1493986662.77303 CHUYEN TIEN.CT TU 8125236743 C.TY TNHH MHY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 156.379.059.968
03/05/2019 3716
Chi BV
94.000.000 156.285.059.968
03/05/2019 3717
ODBFD.1622112423.97052 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 156.765.059.968
03/05/2019 3718
ODBFD.1464279314.61546 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 157.045.059.968
03/05/2019 3719
Chi BV
94.000.000 156.951.059.968
03/05/2019 3720
ODBFD.1641705154.76361 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 157.231.059.968
04/05/2019 3721
ODBFD.1602246986.127548 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 157.431.059.968
04/05/2019 3722
ODBFD.1527536983.101253 CHUYEN TIEN.CT TU 9219500178 C.TY TNHH DAI LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 157.641.059.968
04/05/2019 3723
ODBFD.1527604190.123767 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 158.071.059.968
04/05/2019 3724
ODBFD.1441802391.49150 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 158.181.059.968
04/05/2019 3725
ODBFD.1422984526.60873 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 158.571.059.968
04/05/2019 3726
ODBFD.1643242640.58521 CHUYEN TIEN.CT TU 846037482 C.TY TNHH RINNAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 158.941.059.968
05/05/2019 3727
ODBFD.1535857177.95079 CHUYEN TIEN.CT TU 8125236743 C.TY TNHH MHY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 159.371.059.968
05/05/2019 3728
ODBFD.1479113311.126496 CHUYEN TIEN.CT TU 13600232958 C.TY TNHH VIET TRANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 159.841.059.968
05/05/2019 3729
Chi BV
94.000.000 159.747.059.968
05/05/2019 3730
Chi BV
94.000.000 159.653.059.968
05/05/2019 3731
Chi BV
94.000.000 159.559.059.968
06/05/2019 3732
ODBFD.1501853349.39883 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 159.749.059.968
06/05/2019 3733
ODBFD.1395502619.39687 CHUYEN TIEN.CT TU 6713574511 C.TY TNHH TIEP VAN THANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 160.139.059.968
06/05/2019 3734
ODBFD.1570311594.101732 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 160.539.059.968
06/05/2019 3735
Chi BV
94.000.000 160.445.059.968
06/05/2019 3736
ODBFD.1575424353.47051 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 160.815.059.968
06/05/2019 3737
ODBFD.1493565935.41762 CHUYEN TIEN.CT TU 12584657833 C.TY CO PHAN THEP POMINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 161.115.059.968
06/05/2019 3738
ODBFD.1517099602.73973 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 161.495.059.968
07/05/2019 3739
ODBFD.1492277793.69526 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 161.855.059.968
07/05/2019 3740
ODBFD.1532612398.98138 CHUYEN TIEN.CT TU 10964246804 C.TY TNHH DAEJIN TEXTILE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 162.145.059.968
07/05/2019 3741
ODBFD.1660380969.41311 CHUYEN TIEN.CT TU 10578112675 C.TY TNHH THAI TU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 162.485.059.968
07/05/2019 3742
ODBFD.1482290443.63135 CHUYEN TIEN.CT TU 12223579191 C.TY CO PHAN LATITUDE TREE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 162.945.059.968
07/05/2019 3743
Chi BV
94.000.000 162.851.059.968
07/05/2019 3744
ODBFD.1489896418.66245 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 162.981.059.968
08/05/2019 3745
ODBFD.1472582295.58015 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 163.111.059.968
08/05/2019 3746
Chi BV
94.000.000 163.017.059.968
08/05/2019 3747
ODBFD.1463649412.114529 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 163.387.059.968
08/05/2019 3748
Chi BV
94.000.000 163.293.059.968
08/05/2019 3749
ODBFD.1541655491.63145 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 163.603.059.968
09/05/2019 3750
Chi BV
94.000.000 163.509.059.968
09/05/2019 3751
ODBFD.1431229443.38288 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 163.709.059.968
09/05/2019 3752
Chi BV
94.000.000 163.615.059.968
09/05/2019 3753
ODBFD.1635960103.131873 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 164.035.059.968
09/05/2019 3754
ODBFD.1519854409.109247 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 164.515.059.968
09/05/2019 3755
ODBFD.1538360089.84007 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 164.795.059.968
10/05/2019 3756
ODBFD.1553782158.134855 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 165.045.059.968
10/05/2019 3757
ODBFD.1589597811.45635 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 165.305.059.968
10/05/2019 3758
ODBFD.1587029722.130117 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 165.625.059.968
10/05/2019 3759
ODBFD.1373666273.70512 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 165.805.059.968
10/05/2019 3760
ODBFD.1516511682.58543 CHUYEN TIEN.CT TU 1474398169 C.TY TNHH KY THUAT THANH NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 166.105.059.968
11/05/2019 3761
ODBFD.1587340268.130664 CHUYEN TIEN.CT TU 7508722111 C.TY TNHH THANH LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 166.255.059.968
11/05/2019 3762
ODBFD.1398359739.43566 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 166.605.059.968
11/05/2019 3763
Chi BV
94.000.000 166.511.059.968
11/05/2019 3764
ODBFD.1417686270.48899 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 166.701.059.968
11/05/2019 3765
ODBFD.1409174198.74099 CHUYEN TIEN.CT TU 8812272956 C.TY TNHH KY NGHE GO NAM PHAT-KHO CHUA HANG NAM PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 166.921.059.968
12/05/2019 3766
ODBFD.1369163283.40472 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 167.351.059.968
12/05/2019 3767
Chi BV
94.000.000 167.257.059.968
12/05/2019 3768
ODBFD.1655623803.112133 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 167.487.059.968
12/05/2019 3769
Chi BV
94.000.000 167.393.059.968
12/05/2019 3770
ODBFD.1385346256.50922 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 167.893.059.968
13/05/2019 3771
ODBFD.1416242029.125981 CHUYEN TIEN.CT TU 10262360954 TONGC.TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - TNHH MOT THANH VIEN - FICO BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 168.153.059.968
13/05/2019 3772
ODBFD.1518986004.125274 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 168.433.059.968
13/05/2019 3773
ODBFD.1467865354.56983 CHUYEN TIEN.CT TU 10774740788 C.TY CO PHAN VINA ONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 168.623.059.968
13/05/2019 3774
ODBFD.1649896022.38756 CHUYEN TIEN.CT TU 1743827858 C.TY CO PHAN CÀ PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 168.983.059.968
13/05/2019 3775
ODBFD.1597037369.117285 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 169.233.059.968
13/05/2019 3776
ODBFD.1381371750.92787 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 169.453.059.968
14/05/2019 3777
ODBFD.1465085212.105996 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 169.863.059.968
14/05/2019 3778
ODBFD.1409739475.110320 CHUYEN TIEN.CT TU 13104906215 C.TY TNHH DAI NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 170.083.059.968
14/05/2019 3779
Chi BV
94.000.000 169.989.059.968
14/05/2019 3780
ODBFD.1376281409.103830 CHUYEN TIEN.CT TU 11067218052 C.TY TNHH CONG NGHIEP TAN HIEP PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 170.369.059.968
14/05/2019 3781
Chi BV
94.000.000 170.275.059.968
14/05/2019 3782
ODBFD.1614724751.126004 CHUYEN TIEN.CT TU 8581734519 DOANH NGHIEP TU NHAN CO KHI CHINH XAC THANH CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 170.485.059.968
15/05/2019 3783
ODBFD.1506167012.123157 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 170.795.059.968
15/05/2019 3784
ODBFD.1422297671.119077 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 171.145.059.968
15/05/2019 3785
Chi BV
94.000.000 171.051.059.968
15/05/2019 3786
Chi BV
94.000.000 170.957.059.968
15/05/2019 3787
ODBFD.1465680103.135775 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 171.377.059.968
16/05/2019 3788
ODBFD.1663134831.47999 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 171.597.059.968
16/05/2019 3789
ODBFD.1641471619.44081 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 171.997.059.968
16/05/2019 3790
ODBFD.1533314058.76969 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 172.217.059.968
16/05/2019 3791
ODBFD.1477594635.131272 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 172.607.059.968
16/05/2019 3792
ODBFD.1433159823.99604 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 172.767.059.968
16/05/2019 3793
ODBFD.1650258073.110117 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 173.007.059.968
17/05/2019 3794
ODBFD.1528787860.85528 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 173.217.059.968
17/05/2019 3795
ODBFD.1421288597.84858 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 173.657.059.968
17/05/2019 3796
ODBFD.1582055818.131233 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 173.917.059.968
17/05/2019 3797
ODBFD.1514376966.84568 CHUYEN TIEN.CT TU 10619536978 C.TY TNHH SX-TM LUC HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 174.037.059.968
17/05/2019 3798
ODBFD.1625193136.98379 CHUYEN TIEN.CT TU 9785858502 C.TY TNHH MYUNG SHIN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 174.187.059.968
18/05/2019 3799
ODBFD.1587583461.122703 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 174.457.059.968
18/05/2019 3800
ODBFD.1606014003.112626 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 174.697.059.968
18/05/2019 3801
ODBFD.1606150778.135088 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 175.077.059.968
18/05/2019 3802
ODBFD.1486552793.82290 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 175.287.059.968
18/05/2019 3803
ODBFD.1444374072.108435 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 175.567.059.968
19/05/2019 3804
Chi BV
94.000.000 175.473.059.968
19/05/2019 3805
ODBFD.1556476213.121511 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 175.953.059.968
19/05/2019 3806
ODBFD.1599961417.75763 CHUYEN TIEN.CT TU 9420710812 C.TY TNHH LUC KY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 176.173.059.968
19/05/2019 3807
ODBFD.1557844510.51112 CHUYEN TIEN.CT TU 10456911104 C.TY TNHH CA PHE SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 176.553.059.968
19/05/2019 3808
ODBFD.1428066572.115130 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 176.903.059.968
19/05/2019 3809
ODBFD.1454897237.92879 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 177.263.059.968
19/05/2019 3810
ODBFD.1524127461.85731 CHUYEN TIEN.CT TU 12664190476 C.TY TNHH VAN SAN VA TRANG TRI NOI THAT SAI GON - TOKYO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 177.723.059.968
20/05/2019 3811
ODBFD.1639806740.78543 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 178.173.059.968
20/05/2019 3812
ODBFD.1432854299.133671 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 178.593.059.968
20/05/2019 3813
ODBFD.1469248529.110145 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 178.763.059.968
20/05/2019 3814
ODBFD.1516581751.50285 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 178.973.059.968
20/05/2019 3815
ODBFD.1590564977.132002 CHUYEN TIEN.CT TU 9420710812 C.TY TNHH LUC KY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 179.353.059.968
20/05/2019 3816
ODBFD.1532282479.133925 CHUYEN TIEN.CT TU 2154864078 C.TY TNHH HAO PHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 179.543.059.968
21/05/2019 3817
Chi BV
94.000.000 179.449.059.968
21/05/2019 3818
ODBFD.1630411583.56851 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 179.879.059.968
21/05/2019 3819
ODBFD.1490227480.60731 CHUYEN TIEN.CT TU 10578112675 C.TY TNHH THAI TU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 180.259.059.968
21/05/2019 3820
ODBFD.1581722487.42730 CHUYEN TIEN.CT TU 4170767414 C.TY TNHH SAVERI HOME & GARDEN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 180.589.059.968
21/05/2019 3821
Chi BV
94.000.000 180.495.059.968
21/05/2019 3822
ODBFD.1630656448.91453 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 180.765.059.968
21/05/2019 3823
ODBFD.1491701479.130234 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 181.245.059.968
22/05/2019 3824
ODBFD.1522867055.83722 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 181.515.059.968
22/05/2019 3825
ODBFD.1525212654.46501 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 181.685.059.968
22/05/2019 3826
ODBFD.1406947120.114541 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 182.095.059.968
22/05/2019 3827
ODBFD.1369353768.48175 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 182.255.059.968
22/05/2019 3828
Chi BV
94.000.000 182.161.059.968
22/05/2019 3829
ODBFD.1529076773.43936 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 182.341.059.968
23/05/2019 3830
ODBFD.1376870456.95233 CHUYEN TIEN.CT TU 5786995553 C.TY TNHH TON DONG A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 182.761.059.968
23/05/2019 3831
ODBFD.1600220400.63288 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 182.861.059.968
23/05/2019 3832
ODBFD.1405066831.85076 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 183.171.059.968
23/05/2019 3833
ODBFD.1503657654.95711 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 183.501.059.968
23/05/2019 3834
ODBFD.1601621347.124943 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 183.911.059.968
23/05/2019 3835
ODBFD.1396780100.86804 CHUYEN TIEN.CT TU 10070365365 C.TY TNHH GF VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 184.191.059.968
24/05/2019 3836
ODBFD.1575477196.71339 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 184.441.059.968
24/05/2019 3837
ODBFD.1586427003.39814 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 184.771.059.968
24/05/2019 3838
Chi BV
94.000.000 184.677.059.968
24/05/2019 3839
ODBFD.1627462834.103706 CHUYEN TIEN.CT TU 7588514579 DU ANC.TY TNHH THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT RITA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 184.837.059.968
24/05/2019 3840
ODBFD.1549898137.130656 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 184.977.059.968
24/05/2019 3841
Chi BV
94.000.000 184.883.059.968
24/05/2019 3842
ODBFD.1562857379.125402 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 185.033.059.968
25/05/2019 3843
ODBFD.1446287109.62987 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 185.313.059.968
25/05/2019 3844
ODBFD.1540303550.44020 CHUYEN TIEN.CT TU 9694859443 C.TY TNHH CHE TAO CO KHI HOANG LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 185.783.059.968
25/05/2019 3845
ODBFD.1369189755.76253 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 185.963.059.968
25/05/2019 3846
ODBFD.1429967172.72625 CHUYEN TIEN.CT TU 7503553011 C.TY TNHH DINH HUY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 186.283.059.968
25/05/2019 3847
Chi BV
94.000.000 186.189.059.968
25/05/2019 3848
Chi BV
94.000.000 186.095.059.968
26/05/2019 3849
ODBFD.1619040662.91038 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 186.475.059.968
26/05/2019 3850
ODBFD.1601809119.113255 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 186.915.059.968
26/05/2019 3851
ODBFD.1524857642.52811 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 187.365.059.968
26/05/2019 3852
ODBFD.1588456660.86649 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 187.775.059.968
26/05/2019 3853
ODBFD.1595756160.100315 CHUYEN TIEN.CT TU 4008407255 C.TY TNHH CONG NGHIEP YI ZHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 188.275.059.968
27/05/2019 3854
ODBFD.1599496833.51674 CHUYEN TIEN.CT TU 8782175809 C.TY CO PHAN DAU TU XuAT NHAP KHAU DAK LA8K TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 188.645.059.968
27/05/2019 3855
Chi BV
94.000.000 188.551.059.968
27/05/2019 3856
Chi BV
94.000.000 188.457.059.968
27/05/2019 3857
Chi BV
94.000.000 188.363.059.968
27/05/2019 3858
ODBFD.1478734167.72598 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 188.763.059.968
27/05/2019 3859
Chi BV
94.000.000 188.669.059.968
27/05/2019 3860
ODBFD.1389597626.85205 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 188.829.059.968
28/05/2019 3861
Chi BV
94.000.000 188.735.059.968
28/05/2019 3862
Chi BV
94.000.000 188.641.059.968
28/05/2019 3863
ODBFD.1611648570.74421 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 188.921.059.968
28/05/2019 3864
ODBFD.1429958622.83619 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 189.121.059.968
28/05/2019 3865
ODBFD.1377355407.41074 CHUYEN TIEN.CT TU 1743827858 C.TY CO PHAN CÀ PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 189.501.059.968
28/05/2019 3866
ODBFD.1476452587.136035 CHUYEN TIEN.CT TU 5563793235 C.TY TNHH TRUONG CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 189.621.059.968
29/05/2019 3867
ODBFD.1567827137.39564 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 190.051.059.968
29/05/2019 3868
ODBFD.1644788819.109581 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 190.311.059.968
29/05/2019 3869
ODBFD.1435813664.77714 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 190.711.059.968
29/05/2019 3870
ODBFD.1471377554.75738 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 190.871.059.968
29/05/2019 3871
ODBFD.1651850819.42760 CHUYEN TIEN.CT TU 6008738156 C.TY TNHH DONG MYUNG CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 191.211.059.968
30/05/2019 3872
Chi BV
94.000.000 191.117.059.968
30/05/2019 3873
ODBFD.1409230660.44344 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 191.307.059.968
30/05/2019 3874
ODBFD.1431217200.41783 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 191.487.059.968
30/05/2019 3875
ODBFD.1559538792.45333 CHUYEN TIEN.CT TU 2049572709 C.TY CO PHAN SÀNH SÚ THỦY TINH VIẸT NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 191.627.059.968
30/05/2019 3876
ODBFD.1451856937.112374 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 191.827.059.968
30/05/2019 3877
Chi BV
94.000.000 191.733.059.968
31/05/2019 3878
ODBFD.1551436526.91405 CHUYEN TIEN.CT TU 579345715 C.TY CO PHAN UNIVERSAL PETROLEUM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 191.883.059.968
31/05/2019 3879
ODBFD.1659447253.65077 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 192.163.059.968
31/05/2019 3880
ODBFD.1653156804.42726 CHUYEN TIEN.CT TU 5257655470 C.TY TNHH IN AN CHIN BAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 192.263.059.968
31/05/2019 3881
ODBFD.1411366710.94235 CHUYEN TIEN.CT TU 7010489111 C.TY CO PHAN THUONG MAI- SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 192.453.059.968
31/05/2019 3882
ODBFD.1606299865.42200 CHUYEN TIEN.CT TU 6360867032 C.TY CO PHAN BIA SAI GON BINH TAY- NHA MAY BIA SAI GON BINH BUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 192.613.059.968
01/06/2019 3883
ODBFD.1604705308.56305 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 193.033.059.968
01/06/2019 3884
ODBFD.1423932574.113860 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 193.393.059.968
01/06/2019 3885
ODBFD.1371216241.110942 CHUYEN TIEN.CT TU 8343635370 C.TY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 193.873.059.968
01/06/2019 3886
ODBFD.1513923181.113054 CHUYEN TIEN.CT TU 10381343989 NHA MAY SAN XUAT THUC AN THUY SAN –C.TY TNHH GUYOMARC’H VIET NAM-OCIALIS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 194.293.059.968
01/06/2019 3887
ODBFD.1446753851.125027 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 194.723.059.968
01/06/2019 3888
ODBFD.1402996850.69378 CHUYEN TIEN.CT TU 1474398169 C.TY TNHH KY THUAT THANH NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 195.173.059.968
02/06/2019 3889
ODBFD.1385840442.60968 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 195.463.059.968
02/06/2019 3890
Chi BV
94.000.000 195.369.059.968
02/06/2019 3891
ODBFD.1409441934.82352 CHUYEN TIEN.CT TU 3427805264 C.TY TNHH DẸT MAY THÉ HÒA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 195.579.059.968
02/06/2019 3892
ODBFD.1500130888.61604 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 195.789.059.968
02/06/2019 3893
ODBFD.1368725008.56665 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 195.949.059.968
02/06/2019 3894
Chi BV
94.000.000 195.855.059.968
03/06/2019 3895
Chi BV
94.000.000 195.761.059.968
03/06/2019 3896
Chi BV
94.000.000 195.667.059.968
03/06/2019 3897
ODBFD.1508080879.68590 CHUYEN TIEN.CT TU 1650651128 C.TY CO PHAN VAN TAI-THUONG MAI QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 196.137.059.968
03/06/2019 3898
Chi BV
94.000.000 196.043.059.968
03/06/2019 3899
ODBFD.1549928008.94057 CHUYEN TIEN.CT TU 8073917086 C.TY TNHH GIAI MY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 196.393.059.968
03/06/2019 3900
ODBFD.1429148080.61744 CHUYEN TIEN.CT TU 8125236743 C.TY TNHH MHY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 196.853.059.968
04/06/2019 3901
ODBFD.1497283211.109065 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 197.083.059.968
04/06/2019 3902
Chi BV
94.000.000 196.989.059.968
04/06/2019 3903
ODBFD.1451038059.65902 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 197.369.059.968
04/06/2019 3904
ODBFD.1406540445.117457 CHUYEN TIEN.CT TU 5503346414 C.TY CO PHAN BAO BI PP BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 197.549.059.968
05/06/2019 3905
Chi BV
94.000.000 197.455.059.968
05/06/2019 3906
ODBFD.1383089158.54880 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 197.625.059.968
05/06/2019 3907
ODBFD.1446793053.126387 CHUYEN TIEN.CT TU 9589337375 C.TY TNHH KPACK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 197.925.059.968
05/06/2019 3908
Chi BV
94.000.000 197.831.059.968
05/06/2019 3909
ODBFD.1432699462.107740 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 197.991.059.968
05/06/2019 3910
ODBFD.1549803794.107473 CHUYEN TIEN.CT TU 10964246804 C.TY TNHH DAEJIN TEXTILE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 198.301.059.968
06/06/2019 3911
ODBFD.1403274210.131771 CHUYEN TIEN.CT TU 8343635370 C.TY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 198.421.059.968
06/06/2019 3912
Chi BV
94.000.000 198.327.059.968
06/06/2019 3913
ODBFD.1532499445.67104 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 198.767.059.968
06/06/2019 3914
Chi BV
94.000.000 198.673.059.968
06/06/2019 3915
ODBFD.1450012716.109554 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 198.913.059.968
06/06/2019 3916
ODBFD.1368230509.49560 CHUYEN TIEN.CT TU 1637753355 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI PHẠM LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 199.383.059.968
07/06/2019 3917
ODBFD.1440101144.91810 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 199.683.059.968
07/06/2019 3918
Chi BV
94.000.000 199.589.059.968
07/06/2019 3919
ODBFD.1618919747.93905 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 199.749.059.968
07/06/2019 3920
Chi BV
94.000.000 199.655.059.968
07/06/2019 3921
ODBFD.1384550188.92773 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 199.775.059.968
08/06/2019 3922
Chi BV
94.000.000 199.681.059.968
08/06/2019 3923
ODBFD.1599087294.78754 CHUYEN TIEN.CT TU 10492873001 C.TY CO PHAN CHE BIEN VA DONG GOI THUY HAI SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 199.981.059.968
08/06/2019 3924
ODBFD.1445195668.87900 CHUYEN TIEN.CT TU 10465555547 C.TY CO PHAN THE HE MOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 200.231.059.968
08/06/2019 3925
ODBFD.1500313310.73046 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 200.711.059.968
08/06/2019 3926
ODBFD.1660641646.90099 CHUYEN TIEN.CT TU 10964246804 C.TY TNHH DAEJIN TEXTILE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 201.001.059.968
08/06/2019 3927
ODBFD.1393020772.132611 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 201.131.059.968
09/06/2019 3928
ODBFD.1434725452.57258 CHUYEN TIEN.CT TU 9589337375 C.TY TNHH KPACK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 201.451.059.968
09/06/2019 3929
ODBFD.1491605412.77985 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 201.801.059.968
09/06/2019 3930
ODBFD.1620565711.114546 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 202.291.059.968
09/06/2019 3931
Chi BV
94.000.000 202.197.059.968
09/06/2019 3932
Chi BV
94.000.000 202.103.059.968
09/06/2019 3933
ODBFD.1453488119.96577 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 202.473.059.968
10/06/2019 3934
ODBFD.1609841542.86037 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 202.933.059.968
10/06/2019 3935
Chi BV
94.000.000 202.839.059.968
10/06/2019 3936
ODBFD.1617543425.117038 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 203.299.059.968
10/06/2019 3937
ODBFD.1549014734.60863 CHUYEN TIEN.CT TU 9205850191 C.TY CO PHAN POH HUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 203.489.059.968
10/06/2019 3938
ODBFD.1431809788.126364 CHUYEN TIEN.CT TU 3238487200 C.TY TNHH DET THUONG MAI - DICH VU MINH THÁNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 203.709.059.968
10/06/2019 3939
ODBFD.1481458203.95373 CHUYEN TIEN.CT TU 7010489111 C.TY CO PHAN THUONG MAI- SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 204.139.059.968
11/06/2019 3940
ODBFD.1586083345.82349 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 204.629.059.968
11/06/2019 3941
ODBFD.1452273224.122478 CHUYEN TIEN.CT TU 1709249144 C.TY TNHH HÓA CONG NGHE NANO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 204.839.059.968
11/06/2019 3942
ODBFD.1652934134.81206 CHUYEN TIEN.CT TU 10465555547 C.TY CO PHAN THE HE MOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 205.149.059.968
11/06/2019 3943
ODBFD.1517302575.125359 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 205.259.059.968
11/06/2019 3944
ODBFD.1383492291.97109 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 205.549.059.968
11/06/2019 3945
ODBFD.1493190528.69295 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 205.929.059.968
12/06/2019 3946
ODBFD.1558288367.73728 CHUYEN TIEN.CT TU 8268424464 C.TY TNHH QUÓC TÉ AN NA S.E.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 206.379.059.968
12/06/2019 3947
ODBFD.1470693647.90158 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 206.559.059.968
12/06/2019 3948
ODBFD.1424386990.94195 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 206.799.059.968
12/06/2019 3949
Chi BV
94.000.000 206.705.059.968
12/06/2019 3950
ODBFD.1446331604.119086 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 207.115.059.968
13/06/2019 3951
ODBFD.1617413939.42233 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 207.545.059.968
13/06/2019 3952
Chi BV
94.000.000 207.451.059.968
13/06/2019 3953
ODBFD.1560010181.73309 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 207.591.059.968
13/06/2019 3954
Chi BV
94.000.000 207.497.059.968
13/06/2019 3955
ODBFD.1381999364.67133 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 207.857.059.968
14/06/2019 3956
ODBFD.1406559353.57127 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 207.997.059.968
14/06/2019 3957
ODBFD.1443165328.70132 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 208.107.059.968
14/06/2019 3958
ODBFD.1657130087.132723 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 208.517.059.968
14/06/2019 3959
ODBFD.1636804803.99439 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 208.797.059.968
14/06/2019 3960
ODBFD.1592879567.98245 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 209.017.059.968
14/06/2019 3961
ODBFD.1487939058.108375 CHUYEN TIEN.CT TU 6114915164 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 209.357.059.968
15/06/2019 3962
ODBFD.1425103121.58246 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 209.597.059.968
15/06/2019 3963
ODBFD.1604164158.84357 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 209.817.059.968
15/06/2019 3964
ODBFD.1523463861.63393 CHUYEN TIEN.CT TU 10465555547 C.TY CO PHAN THE HE MOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 210.227.059.968
15/06/2019 3965
ODBFD.1425422267.109484 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 210.467.059.968
16/06/2019 3966
Chi BV
94.000.000 210.373.059.968
16/06/2019 3967
ODBFD.1644153866.47497 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 210.583.059.968
16/06/2019 3968
ODBFD.1364922011.68848 CHUYEN TIEN.CT TU 123656630 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CO KHI & MOI TRUONG TRINH THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 211.063.059.968
16/06/2019 3969
ODBFD.1637444256.69895 CHUYEN TIEN.CT TU 10219228609 NGAN HÀNG CONG THUONG KCN SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 211.353.059.968
16/06/2019 3970
ODBFD.1513402746.105476 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 211.493.059.968
16/06/2019 3971
ODBFD.1516386413.90565 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 211.723.059.968
17/06/2019 3972
ODBFD.1579373611.125569 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 212.113.059.968
17/06/2019 3973
ODBFD.1578727102.72204 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 212.363.059.968
17/06/2019 3974
Chi BV
94.000.000 212.269.059.968
17/06/2019 3975
ODBFD.1617209665.64013 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 212.759.059.968
17/06/2019 3976
Chi BV
94.000.000 212.665.059.968
17/06/2019 3977
Chi BV
94.000.000 212.571.059.968
18/06/2019 3978
ODBFD.1659482181.47756 CHUYEN TIEN.CT TU 10774740788 C.TY CO PHAN VINA ONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 212.801.059.968
18/06/2019 3979
Chi BV
94.000.000 212.707.059.968
18/06/2019 3980
ODBFD.1411065902.98643 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 213.067.059.968
18/06/2019 3981
ODBFD.1552575497.91682 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 213.347.059.968
18/06/2019 3982
ODBFD.1406250942.53319 CHUYEN TIEN.CT TU 8539852861 C.TY TNHH IN NHUAN PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 213.727.059.968
18/06/2019 3983
ODBFD.1607152532.92416 CHUYEN TIEN.CT TU 6849312007 C.TY TNHH SAKAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 214.187.059.968
19/06/2019 3984
ODBFD.1563235559.47457 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 214.407.059.968
19/06/2019 3985
ODBFD.1632650830.48447 CHUYEN TIEN.CT TU 382387415 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XAY DUNG HOANG GIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 214.877.059.968
19/06/2019 3986
Chi BV
94.000.000 214.783.059.968
19/06/2019 3987
ODBFD.1537350677.136125 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 214.983.059.968
19/06/2019 3988
ODBFD.1495281469.135133 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 215.423.059.968
19/06/2019 3989
ODBFD.1641610734.117636 CHUYEN TIEN.CT TU 12223579191 C.TY CO PHAN LATITUDE TREE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 215.783.059.968
20/06/2019 3990
Chi BV
94.000.000 215.689.059.968
20/06/2019 3991
ODBFD.1498593249.131545 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 216.149.059.968
20/06/2019 3992
ODBFD.1492956937.95113 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 216.439.059.968
20/06/2019 3993
ODBFD.1613970325.95020 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 216.799.059.968
20/06/2019 3994
ODBFD.1440736638.38338 CHUYEN TIEN.CT TU 8782175809 C.TY CO PHAN DAU TU XuAT NHAP KHAU DAK LA8K TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 217.179.059.968
20/06/2019 3995
ODBFD.1633713809.69329 CHUYEN TIEN.CT TU 13165014023 C.TY TNHH TAI GU INDUSTRIAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 217.649.059.968
21/06/2019 3996
ODBFD.1479861236.101230 CHUYEN TIEN.CT TU 1709249144 C.TY TNHH HÓA CONG NGHE NANO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 217.939.059.968
21/06/2019 3997
Chi BV
94.000.000 217.845.059.968
21/06/2019 3998
ODBFD.1363862011.99094 CHUYEN TIEN.CT TU 10381343989 NHA MAY SAN XUAT THUC AN THUY SAN –C.TY TNHH GUYOMARC’H VIET NAM-OCIALIS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 217.955.059.968
21/06/2019 3999
Chi BV
94.000.000 217.861.059.968
21/06/2019 4000
Chi BV
94.000.000 217.767.059.968
22/06/2019 4001
Chi BV
94.000.000 217.673.059.968
22/06/2019 4002
Chi BV
94.000.000 217.579.059.968
22/06/2019 4003
ODBFD.1532851553.78861 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 218.009.059.968
22/06/2019 4004
ODBFD.1637824060.69302 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 218.189.059.968
22/06/2019 4005
Chi BV
94.000.000 218.095.059.968
22/06/2019 4006
ODBFD.1610615738.41700 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 218.195.059.968
22/06/2019 4007
ODBFD.1608838952.107122 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 218.415.059.968
23/06/2019 4008
ODBFD.1410227957.47613 CHUYEN TIEN.CT TU 10778688001 C.TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 218.885.059.968
23/06/2019 4009
Chi BV
94.000.000 218.791.059.968
23/06/2019 4010
ODBFD.1633939284.77920 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 219.131.059.968
23/06/2019 4011
Chi BV
94.000.000 219.037.059.968
23/06/2019 4012
ODBFD.1577740539.127372 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 219.477.059.968
23/06/2019 4013
ODBFD.1629287228.68194 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 219.867.059.968
24/06/2019 4014
ODBFD.1530604568.88324 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 220.047.059.968
24/06/2019 4015
ODBFD.1618029939.63294 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 220.177.059.968
24/06/2019 4016
ODBFD.1641847408.93963 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 220.617.059.968
24/06/2019 4017
ODBFD.1536755521.93528 CHUYEN TIEN.CT TU 3241023545 C.TY TNHH CONG NGHIEP SHINWON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 220.767.059.968
24/06/2019 4018
ODBFD.1379217623.64985 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 221.197.059.968
25/06/2019 4019
ODBFD.1399484379.99648 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 221.647.059.968
25/06/2019 4020
Chi BV
94.000.000 221.553.059.968
25/06/2019 4021
Chi BV
94.000.000 221.459.059.968
25/06/2019 4022
ODBFD.1387241471.125503 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 221.579.059.968
25/06/2019 4023
ODBFD.1502203780.55559 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 221.749.059.968
25/06/2019 4024
Chi BV
94.000.000 221.655.059.968
26/06/2019 4025
Chi BV
94.000.000 221.561.059.968
26/06/2019 4026
ODBFD.1553832996.120859 CHUYEN TIEN.CT TU 11372253052 C.TY CO PHAN GIA ANH TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 221.811.059.968
26/06/2019 4027
ODBFD.1660198125.110034 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 222.021.059.968
26/06/2019 4028
Chi BV
94.000.000 221.927.059.968
26/06/2019 4029
ODBFD.1466213162.107723 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 222.427.059.968
26/06/2019 4030
ODBFD.1613193699.48027 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 222.827.059.968
27/06/2019 4031
ODBFD.1373325190.99930 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 223.117.059.968
27/06/2019 4032
Chi BV
94.000.000 223.023.059.968
27/06/2019 4033
Chi BV
94.000.000 222.929.059.968
27/06/2019 4034
ODBFD.1382956413.40094 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 223.099.059.968
27/06/2019 4035
ODBFD.1592609513.65503 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 223.379.059.968
28/06/2019 4036
ODBFD.1596869045.57263 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 223.749.059.968
28/06/2019 4037
Chi BV
94.000.000 223.655.059.968
28/06/2019 4038
ODBFD.1368424231.124688 CHUYEN TIEN.CT TU 870861401 C.TY CO PHAN THUC PHAM BINH TAY - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 223.975.059.968
28/06/2019 4039
ODBFD.1478297254.89586 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 224.225.059.968
28/06/2019 4040
ODBFD.1471669477.76761 CHUYEN TIEN.CT TU 8454725778 C.TY THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THANH LE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 224.655.059.968
28/06/2019 4041
ODBFD.1420560166.92140 CHUYEN TIEN.CT TU 5786995553 C.TY TNHH TON DONG A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 224.865.059.968
29/06/2019 4042
Chi BV
94.000.000 224.771.059.968
29/06/2019 4043
Chi BV
94.000.000 224.677.059.968
29/06/2019 4044
ODBFD.1619601893.56701 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 224.867.059.968
29/06/2019 4045
ODBFD.1514963678.132745 CHUYEN TIEN.CT TU 2049572709 C.TY CO PHAN SÀNH SÚ THỦY TINH VIẸT NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 224.987.059.968
29/06/2019 4046
ODBFD.1396109665.63818 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 225.087.059.968
29/06/2019 4047
ODBFD.1413347909.69414 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 225.587.059.968
30/06/2019 4048
ODBFD.1503335059.107158 CHUYEN TIEN.CT TU 10262360954 TONGC.TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - TNHH MOT THANH VIEN - FICO BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 225.757.059.968
30/06/2019 4049
ODBFD.1518616657.84650 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 226.197.059.968
30/06/2019 4050
Chi BV
94.000.000 226.103.059.968
30/06/2019 4051
ODBFD.1608383802.62869 CHUYEN TIEN.CT TU 12789875191 C.TY TNHH TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 226.363.059.968
30/06/2019 4052
ODBFD.1660774285.82297 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 226.783.059.968
30/06/2019 4053
ODBFD.1383617491.83304 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 226.993.059.968
01/07/2019 4054
ODBFD.1520241707.129450 CHUYEN TIEN.CT TU 5915419684 C.TY TNHH CONG NGHIEP KOREA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 227.103.059.968
01/07/2019 4055
Chi BV
94.000.000 227.009.059.968
01/07/2019 4056
Chi BV
94.000.000 226.915.059.968
01/07/2019 4057
ODBFD.1482148555.130486 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 227.365.059.968
01/07/2019 4058
ODBFD.1639553762.121519 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 227.765.059.968
01/07/2019 4059
Chi BV
94.000.000 227.671.059.968
02/07/2019 4060
ODBFD.1438324307.132312 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 227.771.059.968
02/07/2019 4061
ODBFD.1634525190.99160 CHUYEN TIEN.CT TU 5257655470 C.TY TNHH IN AN CHIN BAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 228.081.059.968
02/07/2019 4062
Chi BV
94.000.000 227.987.059.968
02/07/2019 4063
ODBFD.1549359722.126345 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 228.327.059.968
02/07/2019 4064
ODBFD.1377027906.120679 CHUYEN TIEN.CT TU 734400668 C.TY TNHH THIET BI CONG NGHIEP N.A.G.O.Y.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 228.777.059.968
02/07/2019 4065
ODBFD.1568929018.38743 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 229.157.059.968
03/07/2019 4066
Chi BV
94.000.000 229.063.059.968
03/07/2019 4067
ODBFD.1475033127.50142 CHUYEN TIEN.CT TU 3070141091 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SMC BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 229.183.059.968
03/07/2019 4068
ODBFD.1366280225.118348 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 229.423.059.968
03/07/2019 4069
ODBFD.1634337965.97270 CHUYEN TIEN.CT TU 10719368471 C.TY TNHH MTV SAN XUAT GH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 229.833.059.968
03/07/2019 4070
Chi BV
94.000.000 229.739.059.968
03/07/2019 4071
ODBFD.1511321587.119174 CHUYEN TIEN.CT TU 7758808951 NGAN HÀNG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM- KHU CONG NGHIEP SÓNG THÀN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 229.869.059.968
03/07/2019 4072
Chi BV
94.000.000 229.775.059.968
04/07/2019 4073
ODBFD.1629942236.113390 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 229.965.059.968
04/07/2019 4074
ODBFD.1439716429.113371 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 230.435.059.968
04/07/2019 4075
ODBFD.1432260895.87441 CHUYEN TIEN.CT TU 10578112675 C.TY TNHH THAI TU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 230.625.059.968
04/07/2019 4076
Chi BV
94.000.000 230.531.059.968
04/07/2019 4077
Chi BV
94.000.000 230.437.059.968
04/07/2019 4078
ODBFD.1390269339.43016 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 230.617.059.968
05/07/2019 4079
ODBFD.1634867715.62971 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 231.067.059.968
05/07/2019 4080
Chi BV
94.000.000 230.973.059.968
05/07/2019 4081
ODBFD.1593030640.128005 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 231.073.059.968
05/07/2019 4082
ODBFD.1499336364.50771 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 231.363.059.968
05/07/2019 4083
ODBFD.1508152107.64233 CHUYEN TIEN.CT TU 11656362641 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DUONG BAO TRAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 231.523.059.968
06/07/2019 4084
Chi BV
94.000.000 231.429.059.968
06/07/2019 4085
ODBFD.1461721822.57836 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 231.619.059.968
06/07/2019 4086
ODBFD.1566893805.118298 CHUYEN TIEN.CT TU 8205021750 C.TY CP DET MAY DAU TU TM DONG TIEN HUNG II TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 232.009.059.968
06/07/2019 4087
ODBFD.1401349342.36575 CHUYEN TIEN.CT TU 1055677013 C.TY TNHH APEX VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 232.449.059.968
06/07/2019 4088
ODBFD.1539279616.102279 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 232.899.059.968
07/07/2019 4089
ODBFD.1429174855.104016 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 233.009.059.968
07/07/2019 4090
ODBFD.1448282527.100566 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 233.279.059.968
07/07/2019 4091
ODBFD.1607417559.48903 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 233.499.059.968
07/07/2019 4092
Chi BV
94.000.000 233.405.059.968
07/07/2019 4093
ODBFD.1406465676.50925 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 233.615.059.968
08/07/2019 4094
ODBFD.1490880585.110920 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 233.985.059.968
08/07/2019 4095
ODBFD.1390149914.42296 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 234.175.059.968
08/07/2019 4096
Chi BV
94.000.000 234.081.059.968
08/07/2019 4097
ODBFD.1536321849.82904 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 234.471.059.968
08/07/2019 4098
ODBFD.1385575774.102516 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 234.681.059.968
09/07/2019 4099
ODBFD.1484827520.52790 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 234.801.059.968
09/07/2019 4100
Chi BV
94.000.000 234.707.059.968
09/07/2019 4101
ODBFD.1568651213.117179 CHUYEN TIEN.CT TU 11656362641 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DUONG BAO TRAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 235.207.059.968
09/07/2019 4102
ODBFD.1509788425.67148 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 235.547.059.968
09/07/2019 4103
ODBFD.1369162179.124429 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 235.917.059.968
09/07/2019 4104
ODBFD.1502577287.65703 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 236.167.059.968
10/07/2019 4105
ODBFD.1406365947.41842 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 236.327.059.968
10/07/2019 4106
ODBFD.1575447343.125762 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 236.537.059.968
10/07/2019 4107
ODBFD.1498952616.84470 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 236.827.059.968
10/07/2019 4108
Chi BV
94.000.000 236.733.059.968
10/07/2019 4109
ODBFD.1659973110.47050 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 237.123.059.968
10/07/2019 4110
Chi BV
94.000.000 237.029.059.968
11/07/2019 4111
ODBFD.1565338543.39393 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 237.159.059.968
11/07/2019 4112
ODBFD.1637199504.114471 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 237.379.059.968
11/07/2019 4113
Chi BV
94.000.000 237.285.059.968
11/07/2019 4114
ODBFD.1474280026.72710 CHUYEN TIEN.CT TU 11892114414 C.TY TNHH DUCK SUNG PRECISION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 237.435.059.968
11/07/2019 4115
Chi BV
94.000.000 237.341.059.968
11/07/2019 4116
ODBFD.1392090279.91293 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 237.611.059.968
12/07/2019 4117
Chi BV
94.000.000 237.517.059.968
12/07/2019 4118
ODBFD.1507078459.86526 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 237.697.059.968
12/07/2019 4119
ODBFD.1368705444.88037 CHUYEN TIEN.CT TU 1637753355 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI PHẠM LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 237.987.059.968
12/07/2019 4120
ODBFD.1485141361.118968 CHUYEN TIEN.CT TU 12664190476 C.TY TNHH VAN SAN VA TRANG TRI NOI THAT SAI GON - TOKYO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 238.447.059.968
12/07/2019 4121
ODBFD.1424849826.52858 CHUYEN TIEN.CT TU 7508722111 C.TY TNHH THANH LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 238.717.059.968
12/07/2019 4122
ODBFD.1579362357.107536 CHUYEN TIEN.CT TU 7503553011 C.TY TNHH DINH HUY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 238.827.059.968
13/07/2019 4123
ODBFD.1388289455.119415 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 238.937.059.968
13/07/2019 4124
ODBFD.1508297756.62097 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 239.227.059.968
13/07/2019 4125
ODBFD.1640029344.102537 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 239.627.059.968
13/07/2019 4126
ODBFD.1623935513.131959 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 239.937.059.968
13/07/2019 4127
Chi BV
94.000.000 239.843.059.968
13/07/2019 4128
ODBFD.1435598581.117859 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 240.273.059.968
14/07/2019 4129
ODBFD.1393977456.95748 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 240.773.059.968
14/07/2019 4130
ODBFD.1368740194.95544 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 240.973.059.968
14/07/2019 4131
ODBFD.1424439933.49066 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 241.293.059.968
14/07/2019 4132
Chi BV
94.000.000 241.199.059.968
14/07/2019 4133
ODBFD.1417038183.80433 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 241.459.059.968
14/07/2019 4134
ODBFD.1558120421.66265 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 241.599.059.968
15/07/2019 4135
ODBFD.1595496277.54901 CHUYEN TIEN.CT TU 12664190476 C.TY TNHH VAN SAN VA TRANG TRI NOI THAT SAI GON - TOKYO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 242.069.059.968
15/07/2019 4136
ODBFD.1620214869.108672 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 242.189.059.968
15/07/2019 4137
ODBFD.1634837349.129874 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 242.679.059.968
15/07/2019 4138
ODBFD.1619768908.112976 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 242.799.059.968
15/07/2019 4139
Chi BV
94.000.000 242.705.059.968
16/07/2019 4140
ODBFD.1504898013.108064 CHUYEN TIEN.CT TU 12584657833 C.TY CO PHAN THEP POMINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 242.865.059.968
16/07/2019 4141
Chi BV
94.000.000 242.771.059.968
16/07/2019 4142
Chi BV
94.000.000 242.677.059.968
16/07/2019 4143
ODBFD.1661416947.126733 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 242.877.059.968
16/07/2019 4144
Chi BV
94.000.000 242.783.059.968
16/07/2019 4145
Chi BV
94.000.000 242.689.059.968
17/07/2019 4146
ODBFD.1498412208.116696 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 242.849.059.968
17/07/2019 4147
Chi BV
94.000.000 242.755.059.968
17/07/2019 4148
ODBFD.1493365369.134904 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 242.915.059.968
17/07/2019 4149
ODBFD.1448526650.47429 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 243.035.059.968
17/07/2019 4150
Chi BV
94.000.000 242.941.059.968
18/07/2019 4151
ODBFD.1629292724.73760 CHUYEN TIEN.CT TU 10750894908 C.TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 243.381.059.968
18/07/2019 4152
ODBFD.1625834241.51513 CHUYEN TIEN.CT TU 10575398064 C.TY TNHH TUONG HUY - XUONG SAN XUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 243.751.059.968
18/07/2019 4153
ODBFD.1621314815.75096 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 243.961.059.968
18/07/2019 4154
ODBFD.1653856078.118307 CHUYEN TIEN.CT TU 11372253052 C.TY CO PHAN GIA ANH TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 244.231.059.968
18/07/2019 4155
Chi BV
94.000.000 244.137.059.968
19/07/2019 4156
Chi BV
94.000.000 244.043.059.968
19/07/2019 4157
Chi BV
94.000.000 243.949.059.968
19/07/2019 4158
ODBFD.1576701411.64239 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 244.309.059.968
19/07/2019 4159
Chi BV
94.000.000 244.215.059.968
19/07/2019 4160
ODBFD.1552422816.78018 CHUYEN TIEN.CT TU 2713485022 C.TY TNHH LONG HUEI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 244.425.059.968
19/07/2019 4161
Chi BV
94.000.000 244.331.059.968
20/07/2019 4162
ODBFD.1502539168.120257 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 244.531.059.968
20/07/2019 4163
ODBFD.1467560797.68230 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 244.701.059.968
20/07/2019 4164
ODBFD.1509985628.135319 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 244.981.059.968
20/07/2019 4165
ODBFD.1548286978.48227 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 245.431.059.968
20/07/2019 4166
ODBFD.1663214608.46858 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 245.861.059.968
20/07/2019 4167
ODBFD.1468050914.86330 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 246.171.059.968
21/07/2019 4168
ODBFD.1519130418.130526 CHUYEN TIEN.CT TU 13607729663 C.TY TNHH MAY SANG TAO VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 246.631.059.968
21/07/2019 4169
ODBFD.1434975573.36827 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 246.901.059.968
21/07/2019 4170
ODBFD.1457906737.99223 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 247.021.059.968
21/07/2019 4171
ODBFD.1490785481.54452 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 247.301.059.968
21/07/2019 4172
ODBFD.1603267805.54749 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 247.621.059.968
22/07/2019 4173
ODBFD.1420864179.53799 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 247.881.059.968
22/07/2019 4174
ODBFD.1532020032.40773 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 248.071.059.968
22/07/2019 4175
ODBFD.1606182251.115395 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 248.421.059.968
22/07/2019 4176
ODBFD.1550370192.71856 CHUYEN TIEN.CT TU 8343635370 C.TY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 248.861.059.968
22/07/2019 4177
ODBFD.1519099660.103341 CHUYEN TIEN.CT TU 6252695697 C.TY TNHH PLASTIC INTERCON VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 249.211.059.968
23/07/2019 4178
ODBFD.1399458464.77227 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 249.361.059.968
23/07/2019 4179
ODBFD.1458380080.59879 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 249.471.059.968
23/07/2019 4180
ODBFD.1599351345.131823 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 249.971.059.968
23/07/2019 4181
ODBFD.1517160418.135791 CHUYEN TIEN.CT TU 6008738156 C.TY TNHH DONG MYUNG CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 250.281.059.968
23/07/2019 4182
ODBFD.1416560246.100657 CHUYEN TIEN.CT TU 9570109266 NHA MAY SAN XUAT DO GO COTEC - C.TY CO PHAN COTERAZ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 250.551.059.968
23/07/2019 4183
ODBFD.1641438431.56916 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 251.031.059.968
24/07/2019 4184
ODBFD.1378735046.63721 CHUYEN TIEN.CT TU 8554816524 NHA MAY 2C.TY TNHH SRITHAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 251.281.059.968
24/07/2019 4185
ODBFD.1661404200.60026 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 251.661.059.968
24/07/2019 4186
Chi BV
94.000.000 251.567.059.968
24/07/2019 4187
ODBFD.1559224994.134065 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 252.057.059.968
24/07/2019 4188
ODBFD.1529716361.43624 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 252.207.059.968
25/07/2019 4189
ODBFD.1400516408.37826 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 252.507.059.968
25/07/2019 4190
ODBFD.1613710938.56004 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 252.777.059.968
25/07/2019 4191
ODBFD.1600838886.132889 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 252.977.059.968
25/07/2019 4192
ODBFD.1492727524.62193 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 253.317.059.968
25/07/2019 4193
ODBFD.1662524273.77728 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 253.537.059.968
25/07/2019 4194
ODBFD.1547391406.124237 CHUYEN TIEN.CT TU 8539852861 C.TY TNHH IN NHUAN PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 253.857.059.968
26/07/2019 4195
ODBFD.1532848935.50160 CHUYEN TIEN.CT TU 8125236743 C.TY TNHH MHY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 254.267.059.968
26/07/2019 4196
Chi BV
94.000.000 254.173.059.968
26/07/2019 4197
ODBFD.1607995702.128796 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 254.663.059.968
26/07/2019 4198
ODBFD.1520196060.45724 CHUYEN TIEN.CT TU 9308471539 C.TY TNHH ASTRO ENGINEERING VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 254.983.059.968
26/07/2019 4199
ODBFD.1543858307.43185 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 255.253.059.968
26/07/2019 4200
ODBFD.1485737730.89687 CHUYEN TIEN.CT TU 6252695697 C.TY TNHH PLASTIC INTERCON VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 255.493.059.968
27/07/2019 4201
ODBFD.1474847311.126664 CHUYEN TIEN.CT TU 761103258 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT NEM KIM CUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 255.813.059.968
27/07/2019 4202
Chi BV
94.000.000 255.719.059.968
27/07/2019 4203
ODBFD.1380306227.106270 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 255.839.059.968
27/07/2019 4204
ODBFD.1586037656.78239 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 256.159.059.968
27/07/2019 4205
ODBFD.1449860143.58181 CHUYEN TIEN.CT TU 13600232958 C.TY TNHH VIET TRANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 256.499.059.968
27/07/2019 4206
ODBFD.1499412634.76252 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 256.639.059.968
28/07/2019 4207
ODBFD.1599253020.107347 CHUYEN TIEN.CT TU 8782175809 C.TY CO PHAN DAU TU XuAT NHAP KHAU DAK LA8K TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 256.829.059.968
28/07/2019 4208
ODBFD.1610118567.47090 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 257.239.059.968
28/07/2019 4209
Chi BV
94.000.000 257.145.059.968
28/07/2019 4210
ODBFD.1652691426.38244 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 257.615.059.968
28/07/2019 4211
ODBFD.1394539236.127521 CHUYEN TIEN.CT TU 4170767414 C.TY TNHH SAVERI HOME & GARDEN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 257.765.059.968
29/07/2019 4212
ODBFD.1431583827.40029 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 258.215.059.968
29/07/2019 4213
Chi BV
94.000.000 258.121.059.968
29/07/2019 4214
ODBFD.1598473674.60295 CHUYEN TIEN.CT TU 8343635370 C.TY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 258.551.059.968
29/07/2019 4215
ODBFD.1552466785.75260 CHUYEN TIEN.CT TU 6008738156 C.TY TNHH DONG MYUNG CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 258.791.059.968
29/07/2019 4216
ODBFD.1646680168.125405 CHUYEN TIEN.CT TU 6114915164 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 258.981.059.968
29/07/2019 4217
Chi BV
94.000.000 258.887.059.968
30/07/2019 4218
ODBFD.1642218542.65484 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 259.357.059.968
30/07/2019 4219
ODBFD.1605240823.56456 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 259.467.059.968
30/07/2019 4220
Chi BV
94.000.000 259.373.059.968
30/07/2019 4221
Chi BV
94.000.000 259.279.059.968
30/07/2019 4222
ODBFD.1473062817.118215 CHUYEN TIEN.CT TU 8205021750 C.TY CP DET MAY DAU TU TM DONG TIEN HUNG II TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 259.599.059.968
31/07/2019 4223
ODBFD.1636819153.117553 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 259.779.059.968
31/07/2019 4224
ODBFD.1479219572.124332 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 259.979.059.968
31/07/2019 4225
ODBFD.1594327504.85352 CHUYEN TIEN.CT TU 8454725778 C.TY THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THANH LE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 260.409.059.968
31/07/2019 4226
Chi BV
94.000.000 260.315.059.968
31/07/2019 4227
ODBFD.1367439075.81793 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 260.665.059.968
31/07/2019 4228
ODBFD.1588070133.67517 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 260.865.059.968
31/07/2019 4229
ODBFD.1431680091.88460 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 260.985.059.968
01/08/2019 4230
ODBFD.1646797713.118080 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 261.245.059.968
01/08/2019 4231
ODBFD.1457276052.128213 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 261.345.059.968
01/08/2019 4232
ODBFD.1387108866.52448 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 261.705.059.968
01/08/2019 4233
Chi BV
94.000.000 261.611.059.968
01/08/2019 4234
ODBFD.1596052163.118287 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 261.971.059.968
02/08/2019 4235
ODBFD.1410498905.132247 CHUYEN TIEN.CT TU 1637753355 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI PHẠM LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 262.121.059.968
02/08/2019 4236
ODBFD.1558748353.89332 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 262.621.059.968
02/08/2019 4237
Chi BV
94.000.000 262.527.059.968
02/08/2019 4238
ODBFD.1553369931.132414 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 262.787.059.968
02/08/2019 4239
Chi BV
94.000.000 262.693.059.968
02/08/2019 4240
ODBFD.1375708394.69943 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 262.913.059.968
03/08/2019 4241
ODBFD.1583331189.98718 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 263.223.059.968
03/08/2019 4242
Chi BV
94.000.000 263.129.059.968
03/08/2019 4243
ODBFD.1647008168.76424 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 263.509.059.968
03/08/2019 4244
ODBFD.1575412291.80661 CHUYEN TIEN.CT TU 8782175809 C.TY CO PHAN DAU TU XuAT NHAP KHAU DAK LA8K TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 263.729.059.968
04/08/2019 4245
Chi BV
94.000.000 263.635.059.968
04/08/2019 4246
ODBFD.1451821147.79557 CHUYEN TIEN.CT TU 11067218052 C.TY TNHH CONG NGHIEP TAN HIEP PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 264.095.059.968
04/08/2019 4247
ODBFD.1393767513.41405 CHUYEN TIEN.CT TU 406405205 C.TY TNHH HANSOLL KOVI VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 264.215.059.968
04/08/2019 4248
ODBFD.1433309410.83195 CHUYEN TIEN.CT TU 10578112675 C.TY TNHH THAI TU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 264.695.059.968
04/08/2019 4249
ODBFD.1579604007.84205 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 265.195.059.968
04/08/2019 4250
ODBFD.1503965084.116093 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 265.315.059.968
05/08/2019 4251
ODBFD.1638560854.39466 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 265.575.059.968
05/08/2019 4252
Chi BV
94.000.000 265.481.059.968
05/08/2019 4253
ODBFD.1487282923.79501 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 265.701.059.968
05/08/2019 4254
ODBFD.1421399878.39198 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 265.971.059.968
05/08/2019 4255
ODBFD.1592495945.118751 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 266.211.059.968
05/08/2019 4256
ODBFD.1597533016.62411 CHUYEN TIEN.CT TU 406405205 C.TY TNHH HANSOLL KOVI VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 266.651.059.968
06/08/2019 4257
ODBFD.1386855456.134106 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 267.031.059.968
06/08/2019 4258
Chi BV
94.000.000 266.937.059.968
06/08/2019 4259
ODBFD.1642181157.115074 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 267.067.059.968
06/08/2019 4260
ODBFD.1532338625.130683 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 267.457.059.968
06/08/2019 4261
Chi BV
94.000.000 267.363.059.968
07/08/2019 4262
ODBFD.1492743196.133172 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 267.793.059.968
07/08/2019 4263
Chi BV
94.000.000 267.699.059.968
07/08/2019 4264
ODBFD.1597790434.54528 CHUYEN TIEN.CT TU 1650651128 C.TY CO PHAN VAN TAI-THUONG MAI QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 268.189.059.968
07/08/2019 4265
ODBFD.1444875258.78903 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 268.469.059.968
07/08/2019 4266
Chi BV
94.000.000 268.375.059.968
07/08/2019 4267
ODBFD.1635727691.70024 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 268.845.059.968
08/08/2019 4268
ODBFD.1408445790.56398 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 269.135.059.968
08/08/2019 4269
ODBFD.1646938100.111805 CHUYEN TIEN.CT TU 5553842995 C.TY TNHH CONG NGHIEP TRUNG TRAN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 269.375.059.968
08/08/2019 4270
Chi BV
94.000.000 269.281.059.968
08/08/2019 4271
ODBFD.1443139669.40466 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 269.501.059.968
08/08/2019 4272
Chi BV
94.000.000 269.407.059.968
08/08/2019 4273
ODBFD.1515180073.53375 CHUYEN TIEN.CT TU 761103258 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT NEM KIM CUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 269.597.059.968
09/08/2019 4274
ODBFD.1534424260.82373 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 270.007.059.968
09/08/2019 4275
Chi BV
94.000.000 269.913.059.968
09/08/2019 4276
ODBFD.1417388354.41206 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 270.073.059.968
09/08/2019 4277
ODBFD.1507120918.59221 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 270.493.059.968
09/08/2019 4278
ODBFD.1405318576.71073 CHUYEN TIEN.CT TU 10619536978 C.TY TNHH SX-TM LUC HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 270.883.059.968
09/08/2019 4279
ODBFD.1633836647.71079 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 271.253.059.968
10/08/2019 4280
ODBFD.1597331460.48737 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 271.433.059.968
10/08/2019 4281
ODBFD.1496775082.67834 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 271.763.059.968
10/08/2019 4282
ODBFD.1622682712.108904 CHUYEN TIEN.CT TU 8454725778 C.TY THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THANH LE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 272.263.059.968
10/08/2019 4283
ODBFD.1570498056.117922 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 272.693.059.968
10/08/2019 4284
ODBFD.1569265023.59383 CHUYEN TIEN.CT TU 6114915164 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 273.033.059.968
10/08/2019 4285
ODBFD.1632348345.45485 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 273.233.059.968
11/08/2019 4286
ODBFD.1520030575.123969 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 273.383.059.968
11/08/2019 4287
ODBFD.1532330864.66672 CHUYEN TIEN.CT TU 8554816524 NHA MAY 2C.TY TNHH SRITHAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 273.773.059.968
11/08/2019 4288
ODBFD.1511125101.118067 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 274.113.059.968
11/08/2019 4289
ODBFD.1608360536.37068 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 274.213.059.968
11/08/2019 4290
ODBFD.1553741315.86308 CHUYEN TIEN.CT TU 5978602117 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 274.553.059.968
11/08/2019 4291
ODBFD.1400800306.124629 CHUYEN TIEN.CT TU 6307094827 C.TY CO PHAN DANH QUOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 274.713.059.968
11/08/2019 4292
ODBFD.1655334761.45573 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 275.133.059.968
12/08/2019 4293
Chi BV
94.000.000 275.039.059.968
12/08/2019 4294
ODBFD.1626883635.41897 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 275.139.059.968
12/08/2019 4295
ODBFD.1455931206.95375 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 275.259.059.968
12/08/2019 4296
ODBFD.1637353261.89137 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 275.389.059.968
12/08/2019 4297
ODBFD.1485710016.131437 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 275.589.059.968
12/08/2019 4298
ODBFD.1374710848.63974 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 276.059.059.968
13/08/2019 4299
Chi BV
94.000.000 275.965.059.968
13/08/2019 4300
ODBFD.1516709222.123267 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 276.315.059.968
13/08/2019 4301
ODBFD.1507963234.45250 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 276.565.059.968
13/08/2019 4302
Chi BV
94.000.000 276.471.059.968
13/08/2019 4303
ODBFD.1454041775.89099 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 276.691.059.968
13/08/2019 4304
Chi BV
94.000.000 276.597.059.968
14/08/2019 4305
ODBFD.1520360441.39186 CHUYEN TIEN.CT TU 12789875191 C.TY TNHH TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 276.797.059.968
14/08/2019 4306
ODBFD.1571191676.123874 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 277.017.059.968
14/08/2019 4307
ODBFD.1606881184.39629 CHUYEN TIEN.CT TU 5563793235 C.TY TNHH TRUONG CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 277.477.059.968
14/08/2019 4308
Chi BV
94.000.000 277.383.059.968
14/08/2019 4309
ODBFD.1393878091.93973 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 277.543.059.968
14/08/2019 4310
Chi BV
94.000.000 277.449.059.968
15/08/2019 4311
Chi BV
94.000.000 277.355.059.968
15/08/2019 4312
ODBFD.1643790566.99704 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 277.835.059.968
15/08/2019 4313
ODBFD.1606467076.106683 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 278.145.059.968
15/08/2019 4314
ODBFD.1488688902.74376 CHUYEN TIEN.CT TU 3053354017 C.TY TNHH KHUON MAU NGOC QUÝ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 278.375.059.968
15/08/2019 4315
ODBFD.1412302993.88616 CHUYEN TIEN.CT TU 10116523140 C.TY TNHH CO KHI HIEP TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 278.655.059.968
15/08/2019 4316
ODBFD.1475919895.97963 CHUYEN TIEN.CT TU 8539852861 C.TY TNHH IN NHUAN PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 279.115.059.968
16/08/2019 4317
Chi BV
94.000.000 279.021.059.968
16/08/2019 4318
ODBFD.1458764675.94880 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 279.351.059.968
16/08/2019 4319
ODBFD.1535188479.119723 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 279.641.059.968
16/08/2019 4320
ODBFD.1501728523.73725 CHUYEN TIEN.CT TU 10381343989 NHA MAY SAN XUAT THUC AN THUY SAN –C.TY TNHH GUYOMARC’H VIET NAM-OCIALIS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 279.891.059.968
16/08/2019 4321
ODBFD.1536798757.77588 CHUYEN TIEN.CT TU 7255308593 VAN PHONG GIAO DỊCHC.TY THANH LẼ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 280.071.059.968
17/08/2019 4322
ODBFD.1540690203.76005 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 280.491.059.968
17/08/2019 4323
ODBFD.1526148466.40853 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 280.861.059.968
17/08/2019 4324
ODBFD.1468988626.64661 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 281.071.059.968
17/08/2019 4325
ODBFD.1395913179.122653 CHUYEN TIEN.CT TU 8125236743 C.TY TNHH MHY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 281.281.059.968
17/08/2019 4326
ODBFD.1566651784.95851 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 281.461.059.968
17/08/2019 4327
ODBFD.1572713188.125986 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 281.931.059.968
18/08/2019 4328
ODBFD.1633454161.87087 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 282.051.059.968
18/08/2019 4329
Chi BV
94.000.000 281.957.059.968
18/08/2019 4330
ODBFD.1543273468.45399 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 282.447.059.968
18/08/2019 4331
ODBFD.1599638596.52876 CHUYEN TIEN.CT TU 10437223251 DOANH NGHIEP TU NHAN SAN XUAT VA THUONG MAI DAI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 282.797.059.968
18/08/2019 4332
ODBFD.1440207119.133272 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 282.967.059.968
18/08/2019 4333
ODBFD.1413249936.101847 CHUYEN TIEN.CT TU 8268424464 C.TY TNHH QUÓC TÉ AN NA S.E.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 283.427.059.968
19/08/2019 4334
ODBFD.1515666135.66079 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 283.917.059.968
19/08/2019 4335
ODBFD.1630743382.123963 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 284.087.059.968
19/08/2019 4336
Chi BV
94.000.000 283.993.059.968
19/08/2019 4337
ODBFD.1537800942.67648 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 284.443.059.968
19/08/2019 4338
ODBFD.1524562202.104225 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 284.793.059.968
20/08/2019 4339
ODBFD.1603094739.106301 CHUYEN TIEN.CT TU 10492873001 C.TY CO PHAN CHE BIEN VA DONG GOI THUY HAI SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 285.283.059.968
20/08/2019 4340
Chi BV
94.000.000 285.189.059.968
20/08/2019 4341
ODBFD.1594534161.48529 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 285.419.059.968
20/08/2019 4342
ODBFD.1485196652.108364 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 285.769.059.968
20/08/2019 4343
Chi BV
94.000.000 285.675.059.968
20/08/2019 4344
Chi BV
94.000.000 285.581.059.968
20/08/2019 4345
ODBFD.1648921334.64778 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 285.771.059.968
21/08/2019 4346
ODBFD.1478291642.116381 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 286.001.059.968
21/08/2019 4347
Chi BV
94.000.000 285.907.059.968
21/08/2019 4348
ODBFD.1424372571.56988 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 286.027.059.968
21/08/2019 4349
ODBFD.1414513028.103037 CHUYEN TIEN.CT TU 13230900973 C.TY TNHH TAUNG LIANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 286.327.059.968
21/08/2019 4350
ODBFD.1365722522.134793 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 286.457.059.968
21/08/2019 4351
ODBFD.1581907937.77492 CHUYEN TIEN.CT TU 10105651139 C.TY TNHH IN HUI CHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 286.947.059.968
22/08/2019 4352
ODBFD.1408878318.122692 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 287.167.059.968
22/08/2019 4353
Chi BV
94.000.000 287.073.059.968
22/08/2019 4354
ODBFD.1474110897.54136 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 287.343.059.968
22/08/2019 4355
ODBFD.1651554314.60799 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 287.603.059.968
22/08/2019 4356
ODBFD.1476462608.133969 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 287.863.059.968
22/08/2019 4357
Chi BV
94.000.000 287.769.059.968
23/08/2019 4358
Chi BV
94.000.000 287.675.059.968
23/08/2019 4359
ODBFD.1663053405.54168 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 287.955.059.968
23/08/2019 4360
ODBFD.1570522803.64657 CHUYEN TIEN.CT TU 12458241369 C.TY TNHH GIÁY DONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 288.235.059.968
23/08/2019 4361
Chi BV
94.000.000 288.141.059.968
23/08/2019 4362
ODBFD.1457232405.88821 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 288.401.059.968
24/08/2019 4363
ODBFD.1567518196.42596 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 288.581.059.968
24/08/2019 4364
ODBFD.1629128869.67658 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 288.891.059.968
24/08/2019 4365
ODBFD.1417947170.121247 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 289.161.059.968
24/08/2019 4366
Chi BV
94.000.000 289.067.059.968
24/08/2019 4367
ODBFD.1580429366.73456 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 289.247.059.968
25/08/2019 4368
ODBFD.1556627228.91134 CHUYEN TIEN.CT TU 10219228609 NGAN HÀNG CONG THUONG KCN SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 289.737.059.968
25/08/2019 4369
Chi BV
94.000.000 289.643.059.968
25/08/2019 4370
ODBFD.1563730969.96073 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 290.073.059.968
25/08/2019 4371
ODBFD.1467300260.47536 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 290.523.059.968
25/08/2019 4372
ODBFD.1609949168.99341 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 290.923.059.968
25/08/2019 4373
ODBFD.1573191726.96196 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 291.413.059.968
26/08/2019 4374
ODBFD.1454823600.57130 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 291.883.059.968
26/08/2019 4375
Chi BV
94.000.000 291.789.059.968
26/08/2019 4376
Chi BV
94.000.000 291.695.059.968
26/08/2019 4377
Chi BV
94.000.000 291.601.059.968
26/08/2019 4378
ODBFD.1603818280.124298 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 292.091.059.968
26/08/2019 4379
Chi BV
94.000.000 291.997.059.968
27/08/2019 4380
ODBFD.1574408258.55024 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 292.117.059.968
27/08/2019 4381
ODBFD.1636793215.102403 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 292.617.059.968
27/08/2019 4382
ODBFD.1607124324.48179 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 292.847.059.968
27/08/2019 4383
ODBFD.1456989444.56300 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 293.237.059.968
27/08/2019 4384
Chi BV
94.000.000 293.143.059.968
27/08/2019 4385
ODBFD.1453447760.72537 CHUYEN TIEN.CT TU 4008407255 C.TY TNHH CONG NGHIEP YI ZHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 293.333.059.968
27/08/2019 4386
ODBFD.1505458255.68969 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 293.693.059.968
28/08/2019 4387
ODBFD.1507609959.67715 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 294.143.059.968
28/08/2019 4388
ODBFD.1533728467.52184 CHUYEN TIEN.CT TU 9570109266 NHA MAY SAN XUAT DO GO COTEC - C.TY CO PHAN COTERAZ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 294.343.059.968
28/08/2019 4389
Chi BV
94.000.000 294.249.059.968
28/08/2019 4390
ODBFD.1492913736.97712 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 294.439.059.968
28/08/2019 4391
ODBFD.1455812523.42224 CHUYEN TIEN.CT TU 1812781909 C.TY TNHH HUA HUI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 294.699.059.968
28/08/2019 4392
ODBFD.1447113557.53006 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 295.109.059.968
29/08/2019 4393
ODBFD.1606405919.51158 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 295.569.059.968
29/08/2019 4394
ODBFD.1400509991.47123 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 295.669.059.968
29/08/2019 4395
ODBFD.1402797272.96083 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 295.879.059.968
29/08/2019 4396
Chi BV
94.000.000 295.785.059.968
29/08/2019 4397
ODBFD.1405676401.52844 CHUYEN TIEN.CT TU 6849312007 C.TY TNHH SAKAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 296.025.059.968
30/08/2019 4398
ODBFD.1404778363.74738 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 296.285.059.968
30/08/2019 4399
ODBFD.1620999687.130113 CHUYEN TIEN.CT TU 846037482 C.TY TNHH RINNAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 296.565.059.968
30/08/2019 4400
ODBFD.1662411254.107053 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 296.965.059.968
30/08/2019 4401
ODBFD.1478596786.63292 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 297.405.059.968
30/08/2019 4402
ODBFD.1473068629.82665 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 297.735.059.968
30/08/2019 4403
ODBFD.1563678393.75108 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 298.145.059.968
30/08/2019 4404
ODBFD.1618770081.122137 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 298.325.059.968
31/08/2019 4405
ODBFD.1391730634.101527 CHUYEN TIEN.CT TU 10105651139 C.TY TNHH IN HUI CHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 298.495.059.968
31/08/2019 4406
ODBFD.1639476817.40889 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 298.605.059.968
31/08/2019 4407
ODBFD.1421068424.102393 CHUYEN TIEN.CT TU 9589337375 C.TY TNHH KPACK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 298.925.059.968
31/08/2019 4408
ODBFD.1477130286.41847 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 299.415.059.968
31/08/2019 4409
Chi BV
94.000.000 299.321.059.968
01/09/2019 4410
ODBFD.1639825260.71173 CHUYEN TIEN.CT TU 7508722111 C.TY TNHH THANH LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 299.781.059.968
01/09/2019 4411
ODBFD.1495683789.42115 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 299.971.059.968
01/09/2019 4412
ODBFD.1461070438.95664 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 300.351.059.968
01/09/2019 4413
ODBFD.1628870095.41353 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 300.651.059.968
01/09/2019 4414
ODBFD.1466692024.65362 CHUYEN TIEN.CT TU 8539852861 C.TY TNHH IN NHUAN PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 301.091.059.968
02/09/2019 4415
ODBFD.1488794770.55028 CHUYEN TIEN.CT TU 6307094827 C.TY CO PHAN DANH QUOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 301.331.059.968
02/09/2019 4416
ODBFD.1514772762.64212 CHUYEN TIEN.CT TU 10750894908 C.TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 301.711.059.968
02/09/2019 4417
ODBFD.1461628015.128311 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 302.161.059.968
02/09/2019 4418
ODBFD.1522008557.129836 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 302.381.059.968
02/09/2019 4419
ODBFD.1589296931.118506 CHUYEN TIEN.CT TU 3427805264 C.TY TNHH DẸT MAY THÉ HÒA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 302.861.059.968
02/09/2019 4420
Chi BV
94.000.000 302.767.059.968
03/09/2019 4421
ODBFD.1487801525.122852 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 302.977.059.968
03/09/2019 4422
ODBFD.1495900650.133486 CHUYEN TIEN.CT TU 2154864078 C.TY TNHH HAO PHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 303.087.059.968
03/09/2019 4423
ODBFD.1395036637.126655 CHUYEN TIEN.CT TU 1767961048 C.TY CO PHAN GIÁY CHÁNH NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 303.427.059.968
03/09/2019 4424
Chi BV
94.000.000 303.333.059.968
03/09/2019 4425
ODBFD.1393434143.38628 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 303.503.059.968
03/09/2019 4426
ODBFD.1509374912.125773 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 303.813.059.968
03/09/2019 4427
ODBFD.1508486972.88297 CHUYEN TIEN.CT TU 6156423860 C.TY TNHH YANG LIN GLOBAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 304.163.059.968
04/09/2019 4428
ODBFD.1591108999.109202 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 304.313.059.968
04/09/2019 4429
ODBFD.1426994663.86284 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 304.783.059.968
04/09/2019 4430
ODBFD.1627217148.86196 CHUYEN TIEN.CT TU 8073917086 C.TY TNHH GIAI MY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 304.953.059.968
04/09/2019 4431
ODBFD.1601003059.113809 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 305.363.059.968
04/09/2019 4432
Chi BV
94.000.000 305.269.059.968
04/09/2019 4433
ODBFD.1565062992.38186 CHUYEN TIEN.CT TU 9617996809 C.TY TNHH BAO BI HANH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 305.719.059.968
05/09/2019 4434
ODBFD.1442318532.82380 CHUYEN TIEN.CT TU 12223579191 C.TY CO PHAN LATITUDE TREE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 305.959.059.968
05/09/2019 4435
ODBFD.1571711319.52675 CHUYEN TIEN.CT TU 13230900973 C.TY TNHH TAUNG LIANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 306.239.059.968
05/09/2019 4436
ODBFD.1524328233.37993 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 306.589.059.968
05/09/2019 4437
ODBFD.1579907846.56825 CHUYEN TIEN.CT TU 10262360954 TONGC.TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - TNHH MOT THANH VIEN - FICO BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 306.959.059.968
05/09/2019 4438
ODBFD.1520758284.87256 CHUYEN TIEN.CT TU 579345715 C.TY CO PHAN UNIVERSAL PETROLEUM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 307.409.059.968
06/09/2019 4439
ODBFD.1485213627.113969 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 307.539.059.968
06/09/2019 4440
ODBFD.1393697139.55797 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 307.769.059.968
06/09/2019 4441
Chi BV
94.000.000 307.675.059.968
06/09/2019 4442
ODBFD.1374468779.47715 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 307.975.059.968
06/09/2019 4443
Chi BV
94.000.000 307.881.059.968
06/09/2019 4444
ODBFD.1529222137.65350 CHUYEN TIEN.CT TU 870861401 C.TY CO PHAN THUC PHAM BINH TAY - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 308.371.059.968
07/09/2019 4445
ODBFD.1618200135.62051 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 308.851.059.968
07/09/2019 4446
Chi BV
94.000.000 308.757.059.968
07/09/2019 4447
Chi BV
94.000.000 308.663.059.968
07/09/2019 4448
ODBFD.1453670787.132760 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 309.123.059.968
07/09/2019 4449
Chi BV
94.000.000 309.029.059.968
07/09/2019 4450
ODBFD.1541873779.76703 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 309.469.059.968
08/09/2019 4451
ODBFD.1544337886.75815 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 309.819.059.968
08/09/2019 4452
ODBFD.1468064199.116812 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 309.999.059.968
08/09/2019 4453
ODBFD.1427848347.58532 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 310.399.059.968
08/09/2019 4454
ODBFD.1637978921.45327 CHUYEN TIEN.CT TU 65179271 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 310.629.059.968
08/09/2019 4455
ODBFD.1639572325.84760 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 310.989.059.968
09/09/2019 4456
Chi BV
94.000.000 310.895.059.968
09/09/2019 4457
ODBFD.1417491491.39971 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 311.245.059.968
09/09/2019 4458
ODBFD.1550255460.118587 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 311.625.059.968
09/09/2019 4459
Chi BV
94.000.000 311.531.059.968
09/09/2019 4460
ODBFD.1399891082.131101 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 311.681.059.968
09/09/2019 4461
ODBFD.1443947139.116234 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 312.031.059.968
10/09/2019 4462
ODBFD.1513443198.133693 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 312.231.059.968
10/09/2019 4463
ODBFD.1416221739.44743 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 312.391.059.968
10/09/2019 4464
Chi BV
94.000.000 312.297.059.968
10/09/2019 4465
ODBFD.1642193876.100424 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 312.747.059.968
10/09/2019 4466
Chi BV
94.000.000 312.653.059.968
11/09/2019 4467
ODBFD.1572820802.87581 CHUYEN TIEN.CT TU 7010489111 C.TY CO PHAN THUONG MAI- SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 312.843.059.968
11/09/2019 4468
ODBFD.1549255163.117906 CHUYEN TIEN.CT TU 1637753355 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI PHẠM LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 313.343.059.968
11/09/2019 4469
ODBFD.1466378417.107010 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 313.693.059.968
11/09/2019 4470
Chi BV
94.000.000 313.599.059.968
11/09/2019 4471
ODBFD.1447316214.134608 CHUYEN TIEN.CT TU 8073917086 C.TY TNHH GIAI MY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 314.089.059.968
11/09/2019 4472
ODBFD.1374378098.41189 CHUYEN TIEN.CT TU 10778688001 C.TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 314.509.059.968
12/09/2019 4473
ODBFD.1407537319.104676 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 314.719.059.968
12/09/2019 4474
ODBFD.1377357144.50529 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 314.899.059.968
12/09/2019 4475
ODBFD.1492743822.68777 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 315.049.059.968
12/09/2019 4476
Chi BV
94.000.000 314.955.059.968
12/09/2019 4477
ODBFD.1414759347.120643 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 315.445.059.968
12/09/2019 4478
ODBFD.1392557845.105933 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 315.605.059.968
13/09/2019 4479
Chi BV
94.000.000 315.511.059.968
13/09/2019 4480
ODBFD.1599614777.97147 CHUYEN TIEN.CT TU 8370393885 C.TY TNHH MAY MAC BOWKER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 315.841.059.968
13/09/2019 4481
Chi BV
94.000.000 315.747.059.968
13/09/2019 4482
ODBFD.1481840583.134772 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 316.097.059.968
13/09/2019 4483
ODBFD.1436756304.125590 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 316.267.059.968
14/09/2019 4484
ODBFD.1538117240.57080 CHUYEN TIEN.CT TU 12458241369 C.TY TNHH GIÁY DONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 316.767.059.968
14/09/2019 4485
ODBFD.1633727384.53042 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 317.067.059.968
14/09/2019 4486
ODBFD.1619821051.89508 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 317.397.059.968
14/09/2019 4487
Chi BV
94.000.000 317.303.059.968
14/09/2019 4488
Chi BV
94.000.000 317.209.059.968
14/09/2019 4489
ODBFD.1624076825.44834 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 317.659.059.968
15/09/2019 4490
ODBFD.1454975256.64758 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 317.919.059.968
15/09/2019 4491
ODBFD.1460889634.83897 CHUYEN TIEN.CT TU 9420710812 C.TY TNHH LUC KY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 318.309.059.968
15/09/2019 4492
ODBFD.1547330152.50303 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 318.799.059.968
15/09/2019 4493
ODBFD.1594216619.108800 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 319.049.059.968
15/09/2019 4494
Chi BV
94.000.000 318.955.059.968
15/09/2019 4495
ODBFD.1641604260.58775 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 319.215.059.968
16/09/2019 4496
ODBFD.1391808941.82890 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 319.325.059.968
16/09/2019 4497
ODBFD.1650041251.47782 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 319.425.059.968
16/09/2019 4498
Chi BV
94.000.000 319.331.059.968
16/09/2019 4499
ODBFD.1595786433.45694 CHUYEN TIEN.CT TU 5978602117 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 319.721.059.968
16/09/2019 4500
ODBFD.1479815383.79577 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 320.051.059.968
16/09/2019 4501
ODBFD.1559646717.91573 CHUYEN TIEN.CT TU 5553842995 C.TY TNHH CONG NGHIEP TRUNG TRAN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 320.391.059.968
17/09/2019 4502
ODBFD.1450480592.105766 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 320.701.059.968
17/09/2019 4503
ODBFD.1570243066.83301 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 321.171.059.968
17/09/2019 4504
ODBFD.1398024382.61235 CHUYEN TIEN.CT TU 9219500178 C.TY TNHH DAI LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 321.431.059.968
17/09/2019 4505
ODBFD.1416325875.117112 CHUYEN TIEN.CT TU 11372253052 C.TY CO PHAN GIA ANH TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 321.661.059.968
17/09/2019 4506
ODBFD.1596312604.131284 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 322.061.059.968
17/09/2019 4507
ODBFD.1525238749.58322 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 322.461.059.968
18/09/2019 4508
ODBFD.1656733913.43061 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 322.651.059.968
18/09/2019 4509
ODBFD.1524581292.112977 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 323.041.059.968
18/09/2019 4510
ODBFD.1473209080.62735 CHUYEN TIEN.CT TU 65179271 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 323.351.059.968
18/09/2019 4511
ODBFD.1527467879.67810 CHUYEN TIEN.CT TU 8073917086 C.TY TNHH GIAI MY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 323.621.059.968
18/09/2019 4512
Chi BV
94.000.000 323.527.059.968
18/09/2019 4513
ODBFD.1597545611.111496 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 323.657.059.968
19/09/2019 4514
ODBFD.1387400915.123595 CHUYEN TIEN.CT TU 10575398064 C.TY TNHH TUONG HUY - XUONG SAN XUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 324.047.059.968
19/09/2019 4515
Chi BV
94.000.000 323.953.059.968
19/09/2019 4516
ODBFD.1596922579.87429 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 324.383.059.968
19/09/2019 4517
ODBFD.1463641638.131968 CHUYEN TIEN.CT TU 761103258 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT NEM KIM CUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 324.663.059.968
19/09/2019 4518
ODBFD.1461814253.104284 CHUYEN TIEN.CT TU 733373433 C.TY TNHH TU VAN XAY DUNG CO DIEN TRUONG NAM HAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 324.943.059.968
19/09/2019 4519
ODBFD.1407405012.120850 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 325.243.059.968
20/09/2019 4520
ODBFD.1467952343.38884 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 325.373.059.968
20/09/2019 4521
ODBFD.1380616788.106784 CHUYEN TIEN.CT TU 12223579191 C.TY CO PHAN LATITUDE TREE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 325.643.059.968
20/09/2019 4522
ODBFD.1390327701.61166 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 326.013.059.968
20/09/2019 4523
ODBFD.1598277728.128900 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 326.383.059.968
20/09/2019 4524
Chi BV
94.000.000 326.289.059.968
20/09/2019 4525
Chi BV
94.000.000 326.195.059.968
21/09/2019 4526
ODBFD.1419922694.82235 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 326.355.059.968
21/09/2019 4527
ODBFD.1379532674.98201 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 326.615.059.968
21/09/2019 4528
ODBFD.1375882338.42655 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 327.085.059.968
21/09/2019 4529
ODBFD.1435787812.81774 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 327.575.059.968
21/09/2019 4530
ODBFD.1391564317.120139 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 327.985.059.968
21/09/2019 4531
ODBFD.1433955105.85278 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 328.445.059.968
22/09/2019 4532
ODBFD.1554269536.65494 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 328.745.059.968
22/09/2019 4533
ODBFD.1579003088.59616 CHUYEN TIEN.CT TU 846037482 C.TY TNHH RINNAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 329.115.059.968
22/09/2019 4534
ODBFD.1423092942.130389 CHUYEN TIEN.CT TU 5563793235 C.TY TNHH TRUONG CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 329.545.059.968
22/09/2019 4535
ODBFD.1504530853.48533 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 329.745.059.968
22/09/2019 4536
ODBFD.1365293062.134524 CHUYEN TIEN.CT TU 11892114414 C.TY TNHH DUCK SUNG PRECISION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 329.975.059.968
23/09/2019 4537
ODBFD.1571372536.128807 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 330.265.059.968
23/09/2019 4538
Chi BV
94.000.000 330.171.059.968
23/09/2019 4539
ODBFD.1604020749.100366 CHUYEN TIEN.CT TU 7010489111 C.TY CO PHAN THUONG MAI- SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 330.511.059.968
23/09/2019 4540
Chi BV
94.000.000 330.417.059.968
23/09/2019 4541
Chi BV
94.000.000 330.323.059.968
23/09/2019 4542
ODBFD.1410564168.37994 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 330.523.059.968
23/09/2019 4543
ODBFD.1560818476.37190 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 330.843.059.968
24/09/2019 4544
ODBFD.1508631799.51860 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 331.293.059.968
24/09/2019 4545
ODBFD.1527788197.119591 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 331.733.059.968
24/09/2019 4546
ODBFD.1429838646.117982 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 331.993.059.968
24/09/2019 4547
ODBFD.1397067080.120452 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 332.123.059.968
24/09/2019 4548
Chi BV
94.000.000 332.029.059.968
24/09/2019 4549
ODBFD.1363438216.50107 CHUYEN TIEN.CT TU 13027571425 NHA MAY XU LY NUOC THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 332.149.059.968
25/09/2019 4550
ODBFD.1473166196.41667 CHUYEN TIEN.CT TU 3053354017 C.TY TNHH KHUON MAU NGOC QUÝ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 332.389.059.968
25/09/2019 4551
ODBFD.1420898928.130249 CHUYEN TIEN.CT TU 734400668 C.TY TNHH THIET BI CONG NGHIEP N.A.G.O.Y.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 332.869.059.968
25/09/2019 4552
Chi BV
94.000.000 332.775.059.968
25/09/2019 4553
Chi BV
94.000.000 332.681.059.968
25/09/2019 4554
Chi BV
94.000.000 332.587.059.968
26/09/2019 4555
ODBFD.1495479908.62085 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 332.707.059.968
26/09/2019 4556
ODBFD.1373904330.117344 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 333.127.059.968
26/09/2019 4557
ODBFD.1561084669.49783 CHUYEN TIEN.CT TU 3434308022 C.TY TNHH DICH VU VAN CHUYEN QUOC TE U.T.S - SAI GON VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 333.507.059.968
26/09/2019 4558
ODBFD.1424560429.126072 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 333.817.059.968
26/09/2019 4559
Chi BV
94.000.000 333.723.059.968
26/09/2019 4560
ODBFD.1476909717.46661 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 333.923.059.968
26/09/2019 4561
ODBFD.1471632612.135859 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 334.293.059.968
27/09/2019 4562
Chi BV
94.000.000 334.199.059.968
27/09/2019 4563
ODBFD.1548193632.61553 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 334.439.059.968
27/09/2019 4564
ODBFD.1371837742.81215 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 334.689.059.968
27/09/2019 4565
ODBFD.1534717373.41564 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 334.799.059.968
28/09/2019 4566
ODBFD.1518902191.131502 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 335.279.059.968
28/09/2019 4567
ODBFD.1541464156.98633 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 335.529.059.968
28/09/2019 4568
ODBFD.1539540071.114608 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 335.899.059.968
28/09/2019 4569
ODBFD.1659687791.88083 CHUYEN TIEN.CT TU 7758808951 NGAN HÀNG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM- KHU CONG NGHIEP SÓNG THÀN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 336.399.059.968
28/09/2019 4570
Chi BV
94.000.000 336.305.059.968
28/09/2019 4571
ODBFD.1402879979.56778 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 336.625.059.968
29/09/2019 4572
ODBFD.1367521699.47334 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 336.885.059.968
29/09/2019 4573
ODBFD.1429716094.112205 CHUYEN TIEN.CT TU 8454725778 C.TY THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THANH LE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 337.075.059.968
29/09/2019 4574
ODBFD.1397081317.133354 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 337.335.059.968
29/09/2019 4575
Chi BV
94.000.000 337.241.059.968
29/09/2019 4576
ODBFD.1475224048.100036 CHUYEN TIEN.CT TU 406405205 C.TY TNHH HANSOLL KOVI VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 337.441.059.968
29/09/2019 4577
ODBFD.1610293965.123183 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 337.681.059.968
30/09/2019 4578
ODBFD.1418938140.131502 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 337.791.059.968
30/09/2019 4579
ODBFD.1521668786.124298 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 338.261.059.968
30/09/2019 4580
ODBFD.1537412908.92201 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 338.541.059.968
30/09/2019 4581
ODBFD.1630841228.91102 CHUYEN TIEN.CT TU 13607729663 C.TY TNHH MAY SANG TAO VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 339.021.059.968
30/09/2019 4582
ODBFD.1590245836.86056 CHUYEN TIEN.CT TU 9694859443 C.TY TNHH CHE TAO CO KHI HOANG LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 339.421.059.968
30/09/2019 4583
ODBFD.1595416294.74435 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 339.771.059.968
01/10/2019 4584
ODBFD.1650164459.51852 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 340.161.059.968
01/10/2019 4585
ODBFD.1620695333.133160 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 340.641.059.968
01/10/2019 4586
ODBFD.1581911751.102036 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 341.121.059.968
01/10/2019 4587
Chi BV
94.000.000 341.027.059.968
01/10/2019 4588
ODBFD.1399327726.55302 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 341.447.059.968
01/10/2019 4589
ODBFD.1567398302.64390 CHUYEN TIEN.CT TU 3238487200 C.TY TNHH DET THUONG MAI - DICH VU MINH THÁNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 341.667.059.968
02/10/2019 4590
ODBFD.1376415932.76560 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 341.807.059.968
02/10/2019 4591
ODBFD.1516751173.121938 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 342.307.059.968
02/10/2019 4592
ODBFD.1444695425.123762 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 342.607.059.968
02/10/2019 4593
ODBFD.1547825866.114911 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 342.897.059.968
02/10/2019 4594
ODBFD.1536600641.135665 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 343.227.059.968
02/10/2019 4595
ODBFD.1369816886.36604 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 343.397.059.968
03/10/2019 4596
ODBFD.1407051387.92051 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 343.857.059.968
03/10/2019 4597
ODBFD.1648820981.86661 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 344.267.059.968
03/10/2019 4598
Chi BV
94.000.000 344.173.059.968
03/10/2019 4599
ODBFD.1423783294.110259 CHUYEN TIEN.CT TU 1474398169 C.TY TNHH KY THUAT THANH NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 344.643.059.968
03/10/2019 4600
Chi BV
94.000.000 344.549.059.968
04/10/2019 4601
ODBFD.1606111377.39945 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 344.869.059.968
04/10/2019 4602
ODBFD.1576791427.84350 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 344.999.059.968
04/10/2019 4603
ODBFD.1643011601.106556 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 345.149.059.968
04/10/2019 4604
ODBFD.1472057326.44872 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 345.359.059.968
04/10/2019 4605
Chi BV
94.000.000 345.265.059.968
04/10/2019 4606
ODBFD.1454084863.97346 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 345.595.059.968
05/10/2019 4607
ODBFD.1659206184.119951 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 345.915.059.968
05/10/2019 4608
ODBFD.1528443080.62264 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 346.175.059.968
05/10/2019 4609
ODBFD.1395165541.71716 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 346.495.059.968
05/10/2019 4610
ODBFD.1431026348.107031 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 346.775.059.968
05/10/2019 4611
ODBFD.1564007114.84039 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 346.915.059.968
06/10/2019 4612
ODBFD.1556778110.116333 CHUYEN TIEN.CT TU 9694859443 C.TY TNHH CHE TAO CO KHI HOANG LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 347.035.059.968
06/10/2019 4613
ODBFD.1625325917.48568 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 347.395.059.968
06/10/2019 4614
ODBFD.1487612280.99542 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 347.745.059.968
06/10/2019 4615
Chi BV
94.000.000 347.651.059.968
06/10/2019 4616
ODBFD.1409593260.55574 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 348.011.059.968
07/10/2019 4617
ODBFD.1580924165.91392 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 348.491.059.968
07/10/2019 4618
ODBFD.1455126534.95452 CHUYEN TIEN.CT TU 1055677013 C.TY TNHH APEX VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 348.721.059.968
07/10/2019 4619
ODBFD.1384542329.56712 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 349.021.059.968
07/10/2019 4620
ODBFD.1478302462.74823 CHUYEN TIEN.CT TU 8554816524 NHA MAY 2C.TY TNHH SRITHAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 349.161.059.968
07/10/2019 4621
ODBFD.1495763964.55939 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 349.551.059.968
07/10/2019 4622
Chi BV
94.000.000 349.457.059.968
07/10/2019 4623
ODBFD.1550529614.63893 CHUYEN TIEN.CT TU 7588514579 DU ANC.TY TNHH THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT RITA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 349.947.059.968
08/10/2019 4624
Chi BV
94.000.000 349.853.059.968
08/10/2019 4625
ODBFD.1460381221.109679 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 350.263.059.968
08/10/2019 4626
Chi BV
94.000.000 350.169.059.968
08/10/2019 4627
Chi BV
94.000.000 350.075.059.968
08/10/2019 4628
ODBFD.1634742752.50777 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 350.305.059.968
08/10/2019 4629
ODBFD.1484452516.40179 CHUYEN TIEN.CT TU 579345715 C.TY CO PHAN UNIVERSAL PETROLEUM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 350.715.059.968
09/10/2019 4630
ODBFD.1476597065.99981 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 351.015.059.968
09/10/2019 4631
ODBFD.1500619047.49453 CHUYEN TIEN.CT TU 13129328532 C.TY TNHH FRAMAS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 351.375.059.968
09/10/2019 4632
Chi BV
94.000.000 351.281.059.968
09/10/2019 4633
ODBFD.1526339630.38881 CHUYEN TIEN.CT TU 3070141091 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SMC BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 351.391.059.968
09/10/2019 4634
ODBFD.1409539371.104471 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 351.621.059.968
10/10/2019 4635
ODBFD.1581426879.109364 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 351.771.059.968
10/10/2019 4636
ODBFD.1372475123.72250 CHUYEN TIEN.CT TU 761103258 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT NEM KIM CUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 351.941.059.968
10/10/2019 4637
ODBFD.1524531710.107512 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 352.201.059.968
10/10/2019 4638
ODBFD.1621197036.79999 CHUYEN TIEN.CT TU 7588514579 DU ANC.TY TNHH THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT RITA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 352.441.059.968
10/10/2019 4639
ODBFD.1535971154.123971 CHUYEN TIEN.CT TU 7459061693 NHA MAY SAN XUAT BEP GAS NGOI SAO XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 352.931.059.968
10/10/2019 4640
ODBFD.1520514696.56283 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 353.071.059.968
11/10/2019 4641
ODBFD.1567217579.128348 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 353.561.059.968
11/10/2019 4642
ODBFD.1596675556.37768 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 354.011.059.968
11/10/2019 4643
ODBFD.1507332411.115293 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 354.401.059.968
11/10/2019 4644
Chi BV
94.000.000 354.307.059.968
11/10/2019 4645
ODBFD.1487108785.68915 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 354.437.059.968
12/10/2019 4646
ODBFD.1611948438.61243 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 354.617.059.968
12/10/2019 4647
ODBFD.1387682838.74775 CHUYEN TIEN.CT TU 10774740788 C.TY CO PHAN VINA ONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 354.767.059.968
12/10/2019 4648
ODBFD.1420005028.123869 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 354.957.059.968
12/10/2019 4649
Chi BV
94.000.000 354.863.059.968
12/10/2019 4650
ODBFD.1460099493.120244 CHUYEN TIEN.CT TU 1650651128 C.TY CO PHAN VAN TAI-THUONG MAI QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 355.283.059.968
12/10/2019 4651
ODBFD.1544738654.37753 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 355.663.059.968
13/10/2019 4652
ODBFD.1528506734.37151 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 356.103.059.968
13/10/2019 4653
ODBFD.1454194791.56517 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 356.483.059.968
13/10/2019 4654
ODBFD.1407647217.86100 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 356.873.059.968
13/10/2019 4655
ODBFD.1391515253.63068 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 357.123.059.968
14/10/2019 4656
ODBFD.1609534337.94112 CHUYEN TIEN.CT TU 846037482 C.TY TNHH RINNAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 357.343.059.968
14/10/2019 4657
ODBFD.1655269656.58391 CHUYEN TIEN.CT TU 12584657833 C.TY CO PHAN THEP POMINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 357.503.059.968
14/10/2019 4658
Chi BV
94.000.000 357.409.059.968
14/10/2019 4659
ODBFD.1549879765.81810 CHUYEN TIEN.CT TU 870861401 C.TY CO PHAN THUC PHAM BINH TAY - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 357.649.059.968
14/10/2019 4660
ODBFD.1519956034.113663 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 357.949.059.968
14/10/2019 4661
ODBFD.1381335725.63335 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 358.309.059.968
14/10/2019 4662
Chi BV
94.000.000 358.215.059.968
15/10/2019 4663
ODBFD.1415712798.62643 CHUYEN TIEN.CT TU 4264385733 C.TY CO PHAN MARICO SOUTH EAST ASIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 358.335.059.968
15/10/2019 4664
ODBFD.1608607937.94949 CHUYEN TIEN.CT TU 6008738156 C.TY TNHH DONG MYUNG CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 358.605.059.968
15/10/2019 4665
ODBFD.1560204587.100369 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 358.905.059.968
15/10/2019 4666
Chi BV
94.000.000 358.811.059.968
15/10/2019 4667
ODBFD.1533071635.134940 CHUYEN TIEN.CT TU 579345715 C.TY CO PHAN UNIVERSAL PETROLEUM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 359.101.059.968
16/10/2019 4668
ODBFD.1507981072.41533 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 359.331.059.968
16/10/2019 4669
Chi BV
94.000.000 359.237.059.968
16/10/2019 4670
ODBFD.1377768848.65893 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 359.337.059.968
16/10/2019 4671
ODBFD.1409637866.47104 CHUYEN TIEN.CT TU 8205021750 C.TY CP DET MAY DAU TU TM DONG TIEN HUNG II TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 359.567.059.968
16/10/2019 4672
Chi BV
94.000.000 359.473.059.968
16/10/2019 4673
Chi BV
94.000.000 359.379.059.968
17/10/2019 4674
ODBFD.1538950705.100798 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 359.869.059.968
17/10/2019 4675
Chi BV
94.000.000 359.775.059.968
17/10/2019 4676
ODBFD.1652891211.106255 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 360.245.059.968
17/10/2019 4677
ODBFD.1610393461.121274 CHUYEN TIEN.CT TU 3298653402 C.TY TNHH C.M.C VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 360.555.059.968
17/10/2019 4678
Chi BV
94.000.000 360.461.059.968
17/10/2019 4679
Chi BV
94.000.000 360.367.059.968
18/10/2019 4680
ODBFD.1650512013.71371 CHUYEN TIEN.CT TU 2713485022 C.TY TNHH LONG HUEI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 360.687.059.968
18/10/2019 4681
ODBFD.1626530215.134942 CHUYEN TIEN.CT TU 503943799 C.TY TNHH SHEANG LIH CYCLE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 360.907.059.968
18/10/2019 4682
ODBFD.1408351020.106633 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 361.357.059.968
18/10/2019 4683
ODBFD.1530343813.99635 CHUYEN TIEN.CT TU 13129328532 C.TY TNHH FRAMAS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 361.707.059.968
18/10/2019 4684
ODBFD.1437460432.56472 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 361.987.059.968
19/10/2019 4685
Chi BV
94.000.000 361.893.059.968
19/10/2019 4686
ODBFD.1524281764.97109 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 362.313.059.968
19/10/2019 4687
ODBFD.1410734440.45692 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 362.603.059.968
19/10/2019 4688
Chi BV
94.000.000 362.509.059.968
19/10/2019 4689
Chi BV
94.000.000 362.415.059.968
20/10/2019 4690
ODBFD.1477280292.76877 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 362.645.059.968
20/10/2019 4691
ODBFD.1430664200.68131 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 362.755.059.968
20/10/2019 4692
ODBFD.1396662321.70393 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 362.975.059.968
20/10/2019 4693
ODBFD.1416094907.42008 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 363.375.059.968
20/10/2019 4694
ODBFD.1647496843.51561 CHUYEN TIEN.CT TU 5786995553 C.TY TNHH TON DONG A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 363.715.059.968
20/10/2019 4695
ODBFD.1439530471.100287 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 363.925.059.968
20/10/2019 4696
Chi BV
94.000.000 363.831.059.968
21/10/2019 4697
ODBFD.1505572564.97648 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 364.311.059.968
21/10/2019 4698
ODBFD.1457274461.89439 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 364.511.059.968
21/10/2019 4699
ODBFD.1654388690.42839 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 364.781.059.968
21/10/2019 4700
ODBFD.1431707159.50696 CHUYEN TIEN.CT TU 6535340390 C.TY TNHH THUY SAN JEI-WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 365.011.059.968
21/10/2019 4701
ODBFD.1379003159.90311 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 365.281.059.968
21/10/2019 4702
ODBFD.1507229863.84897 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 365.751.059.968
22/10/2019 4703
Chi BV
94.000.000 365.657.059.968
22/10/2019 4704
ODBFD.1606311977.124917 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 365.827.059.968
22/10/2019 4705
ODBFD.1446029881.104530 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 366.267.059.968
22/10/2019 4706
ODBFD.1527637232.54460 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 366.587.059.968
22/10/2019 4707
Chi BV
94.000.000 366.493.059.968
23/10/2019 4708
ODBFD.1546705809.113031 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 366.863.059.968
23/10/2019 4709
ODBFD.1626004723.84249 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 367.193.059.968
23/10/2019 4710
ODBFD.1430672870.69205 CHUYEN TIEN.CT TU 3298653402 C.TY TNHH C.M.C VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 367.643.059.968
23/10/2019 4711
ODBFD.1425313339.36466 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 367.893.059.968
23/10/2019 4712
ODBFD.1661212322.95666 CHUYEN TIEN.CT TU 8232926400 C.TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU SAN XUAT HUNG THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 368.133.059.968
24/10/2019 4713
Chi BV
94.000.000 368.039.059.968
24/10/2019 4714
ODBFD.1363657631.134002 CHUYEN TIEN.CT TU 12458241369 C.TY TNHH GIÁY DONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 368.339.059.968
24/10/2019 4715
ODBFD.1386463383.122907 CHUYEN TIEN.CT TU 10070365365 C.TY TNHH GF VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 368.469.059.968
24/10/2019 4716
Chi BV
94.000.000 368.375.059.968
24/10/2019 4717
ODBFD.1559733778.112932 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 368.815.059.968
24/10/2019 4718
ODBFD.1418664080.81424 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 369.225.059.968
25/10/2019 4719
ODBFD.1381030536.74108 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 369.595.059.968
25/10/2019 4720
ODBFD.1496662123.51377 CHUYEN TIEN.CT TU 12615561594 C.TY TNHH NOI THAT KIEN A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 370.065.059.968
25/10/2019 4721
ODBFD.1643627897.50136 CHUYEN TIEN.CT TU 3715917086 C.TY TNHH BAO BI PHU MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 370.325.059.968
25/10/2019 4722
ODBFD.1599409308.41340 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 370.435.059.968
25/10/2019 4723
ODBFD.1586889549.125071 CHUYEN TIEN.CT TU 12223579191 C.TY CO PHAN LATITUDE TREE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 370.765.059.968
25/10/2019 4724
Chi BV
94.000.000 370.671.059.968
26/10/2019 4725
ODBFD.1374760884.93277 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 370.941.059.968
26/10/2019 4726
ODBFD.1522226493.106371 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 371.391.059.968
26/10/2019 4727
ODBFD.1497511524.57839 CHUYEN TIEN.CT TU 10456911104 C.TY TNHH CA PHE SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 371.621.059.968
26/10/2019 4728
ODBFD.1447309224.42365 CHUYEN TIEN.CT TU 6114915164 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 371.811.059.968
26/10/2019 4729
ODBFD.1372849826.132530 CHUYEN TIEN.CT TU 733373433 C.TY TNHH TU VAN XAY DUNG CO DIEN TRUONG NAM HAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 372.031.059.968
27/10/2019 4730
ODBFD.1588180197.83978 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 372.411.059.968
27/10/2019 4731
ODBFD.1399061303.102729 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 372.811.059.968
27/10/2019 4732
ODBFD.1480353059.74024 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 373.251.059.968
27/10/2019 4733
ODBFD.1555436592.51445 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 373.601.059.968
27/10/2019 4734
ODBFD.1474264477.56576 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 373.891.059.968
27/10/2019 4735
ODBFD.1634289406.50974 CHUYEN TIEN.CT TU 11372253052 C.TY CO PHAN GIA ANH TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 374.341.059.968
28/10/2019 4736
ODBFD.1646941307.94966 CHUYEN TIEN.CT TU 7588514579 DU ANC.TY TNHH THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT RITA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 374.651.059.968
28/10/2019 4737
ODBFD.1591391675.111697 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 374.991.059.968
28/10/2019 4738
ODBFD.1434387792.72463 CHUYEN TIEN.CT TU 9785858502 C.TY TNHH MYUNG SHIN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 375.451.059.968
28/10/2019 4739
ODBFD.1635146409.110652 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 375.911.059.968
28/10/2019 4740
Chi BV
94.000.000 375.817.059.968
28/10/2019 4741
Chi BV
94.000.000 375.723.059.968
29/10/2019 4742
ODBFD.1645017772.73232 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 375.913.059.968
29/10/2019 4743
ODBFD.1560739756.41563 CHUYEN TIEN.CT TU 13230900973 C.TY TNHH TAUNG LIANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 376.293.059.968
29/10/2019 4744
ODBFD.1407251340.47446 CHUYEN TIEN.CT TU 9694859443 C.TY TNHH CHE TAO CO KHI HOANG LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 376.463.059.968
29/10/2019 4745
Chi BV
94.000.000 376.369.059.968
29/10/2019 4746
ODBFD.1627932483.41330 CHUYEN TIEN.CT TU 6008738156 C.TY TNHH DONG MYUNG CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 376.819.059.968
29/10/2019