NGÂN HÀNG PHƯƠNG XA (UDB)
Hội sở chính: 99 Lê Hỏi Lể, P.Bến Cũ, Quận Xưa
Tel: (84-28) 99 220 9601 - 99 220 9611
Fax: (84-28) 99 220 9631
SWIFT Code: URBNVNVX

Bảng sao kê giao dịch
Số tài khoản:  0111100000500200
Chủ tài khoản:  QUỸ HẰNG HỨU
Từ ngày: 02/01/2019  Đến ngày: 01/09/2021
Số dư đầu: 549.059.968 (VND)
    Ngày     Số GD Diễn giải Ghi nợ Ghi có Số dư
02/01/2019 3031
ODBFD.1373368444.133947 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 659.059.968
02/01/2019 3032
ODBFD.1593229408.85416 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 909.059.968
02/01/2019 3033
Chi BV
94.000.000 815.059.968
02/01/2019 3034
ODBFD.1543690832.130166 CHUYEN TIEN.CT TU 10619536978 C.TY TNHH SX-TM LUC HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 1.085.059.968
02/01/2019 3035
ODBFD.1513860580.101583 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 1.575.059.968
03/01/2019 3036
Chi BV
94.000.000 1.481.059.968
03/01/2019 3037
ODBFD.1640155503.121779 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 1.731.059.968
03/01/2019 3038
Chi BV
94.000.000 1.637.059.968
03/01/2019 3039
ODBFD.1639509932.89408 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 2.027.059.968
03/01/2019 3040
ODBFD.1424059771.55629 CHUYEN TIEN.CT TU 10105651139 C.TY TNHH IN HUI CHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 2.257.059.968
03/01/2019 3041
ODBFD.1398945412.59672 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 2.737.059.968
04/01/2019 3042
ODBFD.1598904470.131035 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 2.847.059.968
04/01/2019 3043
ODBFD.1385333721.58870 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 3.327.059.968
04/01/2019 3044
Chi BV
94.000.000 3.233.059.968
04/01/2019 3045
Chi BV
94.000.000 3.139.059.968
04/01/2019 3046
ODBFD.1444918446.53744 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 3.269.059.968
04/01/2019 3047
ODBFD.1382441809.98648 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 3.619.059.968
05/01/2019 3048
Chi BV
94.000.000 3.525.059.968
05/01/2019 3049
ODBFD.1506865041.97555 CHUYEN TIEN.CT TU 3053354017 C.TY TNHH KHUON MAU NGOC QUÝ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 3.895.059.968
05/01/2019 3050
ODBFD.1655341376.125982 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 3.995.059.968
05/01/2019 3051
ODBFD.1541798099.86467 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 4.475.059.968
05/01/2019 3052
ODBFD.1503768014.127396 CHUYEN TIEN.CT TU 3070141091 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SMC BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 4.825.059.968
06/01/2019 3053
Chi BV
94.000.000 4.731.059.968
06/01/2019 3054
ODBFD.1517684829.97348 CHUYEN TIEN.CT TU 10105651139 C.TY TNHH IN HUI CHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 4.881.059.968
06/01/2019 3055
ODBFD.1588644986.109541 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 5.021.059.968
06/01/2019 3056
ODBFD.1393250478.115290 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 5.391.059.968
06/01/2019 3057
ODBFD.1581168551.93593 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 5.771.059.968
06/01/2019 3058
ODBFD.1648148654.72646 CHUYEN TIEN.CT TU 11372253052 C.TY CO PHAN GIA ANH TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 6.171.059.968
06/01/2019 3059
ODBFD.1482442964.109376 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 6.521.059.968
07/01/2019 3060
ODBFD.1485353415.129765 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 6.931.059.968
07/01/2019 3061
ODBFD.1606432231.119389 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 7.211.059.968
07/01/2019 3062
ODBFD.1569060763.124365 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 7.571.059.968
07/01/2019 3063
Chi BV
94.000.000 7.477.059.968
08/01/2019 3064
ODBFD.1465211819.48278 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 7.957.059.968
08/01/2019 3065
Chi BV
94.000.000 7.863.059.968
08/01/2019 3066
ODBFD.1597794816.91423 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 8.303.059.968
08/01/2019 3067
ODBFD.1615640434.37482 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 8.423.059.968
08/01/2019 3068
ODBFD.1374555521.53076 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 8.773.059.968
08/01/2019 3069
Chi BV
94.000.000 8.679.059.968
08/01/2019 3070
Chi BV
94.000.000 8.585.059.968
09/01/2019 3071
Chi BV
94.000.000 8.491.059.968
09/01/2019 3072
ODBFD.1399959655.88513 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 8.921.059.968
09/01/2019 3073
ODBFD.1523922691.44376 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 9.191.059.968
09/01/2019 3074
ODBFD.1525659567.116170 CHUYEN TIEN.CT TU 12789875191 C.TY TNHH TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 9.511.059.968
09/01/2019 3075
ODBFD.1396998850.99108 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 10.001.059.968
09/01/2019 3076
ODBFD.1538566685.126788 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 10.251.059.968
10/01/2019 3077
ODBFD.1637943145.110347 CHUYEN TIEN.CT TU 733373433 C.TY TNHH TU VAN XAY DUNG CO DIEN TRUONG NAM HAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 10.721.059.968
10/01/2019 3078
ODBFD.1601801291.53981 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 10.941.059.968
10/01/2019 3079
Chi BV
94.000.000 10.847.059.968
10/01/2019 3080
ODBFD.1612965562.62339 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 10.947.059.968
10/01/2019 3081
ODBFD.1606437384.111620 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 11.357.059.968
10/01/2019 3082
ODBFD.1463057927.103126 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 11.687.059.968
11/01/2019 3083
ODBFD.1404191608.99628 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 12.167.059.968
11/01/2019 3084
ODBFD.1547604404.130247 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 12.577.059.968
11/01/2019 3085
ODBFD.1427667708.120085 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 12.817.059.968
11/01/2019 3086
ODBFD.1384415165.76661 CHUYEN TIEN.CT TU 10212391384 C.TY UNITED POTTERIES SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 13.187.059.968
11/01/2019 3087
ODBFD.1571277528.124600 CHUYEN TIEN.CT TU 5277362806 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP AMECO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 13.597.059.968
11/01/2019 3088
ODBFD.1552923331.108317 CHUYEN TIEN.CT TU 4569694251 C.TY TNHH MOT THANH VIEN MINH HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 13.907.059.968
12/01/2019 3089
ODBFD.1461069491.134201 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 14.317.059.968
12/01/2019 3090
ODBFD.1445459962.78811 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 14.697.059.968
12/01/2019 3091
ODBFD.1379043406.56851 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 14.847.059.968
12/01/2019 3092
ODBFD.1622059510.103478 CHUYEN TIEN.CT TU 6360867032 C.TY CO PHAN BIA SAI GON BINH TAY- NHA MAY BIA SAI GON BINH BUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 15.017.059.968
12/01/2019 3093
ODBFD.1464898441.65942 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 15.487.059.968
12/01/2019 3094
ODBFD.1389489749.134550 CHUYEN TIEN.CT TU 123656630 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CO KHI & MOI TRUONG TRINH THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 15.827.059.968
13/01/2019 3095
Chi BV
94.000.000 15.733.059.968
13/01/2019 3096
ODBFD.1629715983.42258 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 15.903.059.968
13/01/2019 3097
ODBFD.1570244386.67540 CHUYEN TIEN.CT TU 11067218052 C.TY TNHH CONG NGHIEP TAN HIEP PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 16.173.059.968
13/01/2019 3098
ODBFD.1546226107.63020 CHUYEN TIEN.CT TU 11656362641 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DUONG BAO TRAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 16.323.059.968
13/01/2019 3099
ODBFD.1443423450.132149 CHUYEN TIEN.CT TU 3869855131 KHO TRUNG TAM PHAN PHÓI HÀNG SÀI GÒN COOP MART TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 16.703.059.968
13/01/2019 3100
Chi BV
94.000.000 16.609.059.968
14/01/2019 3101
ODBFD.1463553778.66906 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 16.869.059.968
14/01/2019 3102
ODBFD.1515073969.75283 CHUYEN TIEN.CT TU 5553842995 C.TY TNHH CONG NGHIEP TRUNG TRAN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 16.969.059.968
14/01/2019 3103
ODBFD.1419956323.71102 CHUYEN TIEN.CT TU 7334069312 C.TY TNHH BECKER INDUSTRIAL COATINGS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 17.439.059.968
14/01/2019 3104
Chi BV
94.000.000 17.345.059.968
14/01/2019 3105
ODBFD.1403330619.115522 CHUYEN TIEN.CT TU 8340205046 C.TY TNHH BIEN DIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 17.475.059.968
15/01/2019 3106
ODBFD.1479273844.61170 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 17.975.059.968
15/01/2019 3107
Chi BV
94.000.000 17.881.059.968
15/01/2019 3108
ODBFD.1620705695.108639 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 18.051.059.968
15/01/2019 3109
ODBFD.1488347895.91912 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 18.511.059.968
15/01/2019 3110
Chi BV
94.000.000 18.417.059.968
16/01/2019 3111
ODBFD.1630762070.76759 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 18.627.059.968
16/01/2019 3112
ODBFD.1616474706.58484 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 18.837.059.968
16/01/2019 3113
ODBFD.1656814029.92542 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 19.137.059.968
16/01/2019 3114
ODBFD.1500863965.107126 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 19.287.059.968
16/01/2019 3115
ODBFD.1503711530.87506 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 19.577.059.968
16/01/2019 3116
Chi BV
94.000.000 19.483.059.968
16/01/2019 3117
ODBFD.1651351676.120091 CHUYEN TIEN.CT TU 3869855131 KHO TRUNG TAM PHAN PHÓI HÀNG SÀI GÒN COOP MART TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 19.833.059.968
17/01/2019 3118
ODBFD.1501255856.109420 CHUYEN TIEN.CT TU 12789875191 C.TY TNHH TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 20.253.059.968
17/01/2019 3119
ODBFD.1461018260.63800 CHUYEN TIEN.CT TU 10492873001 C.TY CO PHAN CHE BIEN VA DONG GOI THUY HAI SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 20.593.059.968
17/01/2019 3120
ODBFD.1537887951.78505 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 20.753.059.968
17/01/2019 3121
ODBFD.1651510927.101300 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 21.023.059.968
17/01/2019 3122
ODBFD.1532821706.65960 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 21.323.059.968
18/01/2019 3123
ODBFD.1487979919.40101 CHUYEN TIEN.CT TU 10070365365 C.TY TNHH GF VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 21.723.059.968
18/01/2019 3124
ODBFD.1599829531.73492 CHUYEN TIEN.CT TU 9785858502 C.TY TNHH MYUNG SHIN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 22.173.059.968
18/01/2019 3125
ODBFD.1410187876.108513 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 22.523.059.968
18/01/2019 3126
Chi BV
94.000.000 22.429.059.968
18/01/2019 3127
ODBFD.1366095992.50982 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 22.849.059.968
18/01/2019 3128
ODBFD.1515314648.129072 CHUYEN TIEN.CT TU 1733674743 C.TY TNHH VIET NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 23.179.059.968
19/01/2019 3129
ODBFD.1615570930.56964 CHUYEN TIEN.CT TU 9205850191 C.TY CO PHAN POH HUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 23.519.059.968
19/01/2019 3130
ODBFD.1615647332.114733 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 23.889.059.968
19/01/2019 3131
ODBFD.1661917538.97663 CHUYEN TIEN.CT TU 6252695697 C.TY TNHH PLASTIC INTERCON VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 24.019.059.968
19/01/2019 3132
Chi BV
94.000.000 23.925.059.968
19/01/2019 3133
ODBFD.1616595776.107424 CHUYEN TIEN.CT TU 9308471539 C.TY TNHH ASTRO ENGINEERING VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 24.045.059.968
19/01/2019 3134
Chi BV
94.000.000 23.951.059.968
20/01/2019 3135
ODBFD.1423116095.56393 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 24.181.059.968
20/01/2019 3136
Chi BV
94.000.000 24.087.059.968
20/01/2019 3137
ODBFD.1539434584.67676 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 24.567.059.968
20/01/2019 3138
ODBFD.1630744695.100153 CHUYEN TIEN.CT TU 6535340390 C.TY TNHH THUY SAN JEI-WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 24.777.059.968
20/01/2019 3139
ODBFD.1661622911.62996 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 25.167.059.968
21/01/2019 3140
ODBFD.1491604334.73257 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 25.617.059.968
21/01/2019 3141
ODBFD.1644144381.92109 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 25.787.059.968
21/01/2019 3142
Chi BV
94.000.000 25.693.059.968
21/01/2019 3143
ODBFD.1521229850.47962 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 25.893.059.968
21/01/2019 3144
ODBFD.1464999676.56261 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 26.353.059.968
21/01/2019 3145
ODBFD.1519010444.116555 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 26.703.059.968
21/01/2019 3146
ODBFD.1408530858.37099 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 27.123.059.968
22/01/2019 3147
ODBFD.1431851250.111781 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 27.453.059.968
22/01/2019 3148
ODBFD.1426494156.95159 CHUYEN TIEN.CT TU 65179271 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 27.603.059.968
22/01/2019 3149
ODBFD.1628380665.46915 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 27.803.059.968
22/01/2019 3150
ODBFD.1557694041.110202 CHUYEN TIEN.CT TU 11892114414 C.TY TNHH DUCK SUNG PRECISION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 27.913.059.968
22/01/2019 3151
ODBFD.1377620912.52828 CHUYEN TIEN.CT TU 1743827858 C.TY CO PHAN CÀ PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 28.243.059.968
23/01/2019 3152
ODBFD.1555137893.79942 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 28.523.059.968
23/01/2019 3153
ODBFD.1471007563.117847 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 28.903.059.968
23/01/2019 3154
ODBFD.1505714722.97718 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 29.393.059.968
23/01/2019 3155
ODBFD.1473426310.127952 CHUYEN TIEN.CT TU 2713485022 C.TY TNHH LONG HUEI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 29.763.059.968
23/01/2019 3156
ODBFD.1405785000.60585 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 30.083.059.968
24/01/2019 3157
ODBFD.1448943753.84005 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 30.213.059.968
24/01/2019 3158
ODBFD.1488469460.125013 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 30.343.059.968
24/01/2019 3159
ODBFD.1439412560.47926 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 30.633.059.968
24/01/2019 3160
ODBFD.1371407406.116637 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 30.963.059.968
24/01/2019 3161
ODBFD.1369393213.108117 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 31.403.059.968
24/01/2019 3162
ODBFD.1404865289.115063 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 31.893.059.968
25/01/2019 3163
ODBFD.1410619040.107826 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 32.093.059.968
25/01/2019 3164
ODBFD.1594947541.44204 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 32.563.059.968
25/01/2019 3165
ODBFD.1367231041.122148 CHUYEN TIEN.CT TU 10964246804 C.TY TNHH DAEJIN TEXTILE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 32.693.059.968
25/01/2019 3166
ODBFD.1574886260.123479 CHUYEN TIEN.CT TU 1709249144 C.TY TNHH HÓA CONG NGHE NANO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 32.993.059.968
25/01/2019 3167
ODBFD.1520385209.116560 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 33.233.059.968
25/01/2019 3168
ODBFD.1516623500.103736 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 33.453.059.968
26/01/2019 3169
ODBFD.1618931271.109808 CHUYEN TIEN.CT TU 1474398169 C.TY TNHH KY THUAT THANH NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 33.693.059.968
26/01/2019 3170
Chi BV
94.000.000 33.599.059.968
26/01/2019 3171
ODBFD.1456966079.100329 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 33.859.059.968
26/01/2019 3172
ODBFD.1571714041.104101 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 34.049.059.968
27/01/2019 3173
ODBFD.1503600447.98218 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 34.469.059.968
27/01/2019 3174
ODBFD.1416565829.77085 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 34.599.059.968
27/01/2019 3175
ODBFD.1579689114.126282 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 34.839.059.968
27/01/2019 3176
ODBFD.1393463730.129270 CHUYEN TIEN.CT TU 7508722111 C.TY TNHH THANH LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 35.109.059.968
27/01/2019 3177
ODBFD.1500609400.56849 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 35.279.059.968
27/01/2019 3178
ODBFD.1450234850.45402 CHUYEN TIEN.CT TU 3743185590 C.TY TNHH MINH HANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 35.719.059.968
28/01/2019 3179
ODBFD.1505329651.38811 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 36.119.059.968
28/01/2019 3180
ODBFD.1578037487.125236 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 36.279.059.968
28/01/2019 3181
ODBFD.1609042688.111252 CHUYEN TIEN.CT TU 7459061693 NHA MAY SAN XUAT BEP GAS NGOI SAO XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 36.709.059.968
28/01/2019 3182
ODBFD.1424156589.89305 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 36.909.059.968
28/01/2019 3183
ODBFD.1647316589.52015 CHUYEN TIEN.CT TU 9617996809 C.TY TNHH BAO BI HANH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 37.339.059.968
29/01/2019 3184
Chi BV
94.000.000 37.245.059.968
29/01/2019 3185
ODBFD.1449519159.67407 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 37.705.059.968
29/01/2019 3186
ODBFD.1365379688.102011 CHUYEN TIEN.CT TU 9420710812 C.TY TNHH LUC KY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 37.905.059.968
29/01/2019 3187
ODBFD.1523775185.59059 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 38.295.059.968
29/01/2019 3188
Chi BV
94.000.000 38.201.059.968
29/01/2019 3189
ODBFD.1458229524.102933 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 38.311.059.968
30/01/2019 3190
ODBFD.1473265226.74255 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 38.621.059.968
30/01/2019 3191
ODBFD.1580016096.101053 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 38.731.059.968
30/01/2019 3192
ODBFD.1392987225.62292 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 38.981.059.968
30/01/2019 3193
Chi BV
94.000.000 38.887.059.968
30/01/2019 3194
Chi BV
94.000.000 38.793.059.968
30/01/2019 3195
ODBFD.1504682767.124615 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 39.143.059.968
31/01/2019 3196
ODBFD.1557989195.122498 CHUYEN TIEN.CT TU 9617996809 C.TY TNHH BAO BI HANH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 39.493.059.968
31/01/2019 3197
ODBFD.1399255625.130701 CHUYEN TIEN.CT TU 733373433 C.TY TNHH TU VAN XAY DUNG CO DIEN TRUONG NAM HAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 39.953.059.968
31/01/2019 3198
ODBFD.1539424415.59919 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 40.183.059.968
31/01/2019 3199
ODBFD.1564094734.111911 CHUYEN TIEN.CT TU 13104906215 C.TY TNHH DAI NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 40.683.059.968
31/01/2019 3200
ODBFD.1414892645.71687 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 40.893.059.968
31/01/2019 3201
ODBFD.1490196891.67672 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 41.333.059.968
01/02/2019 3202
ODBFD.1369967372.41629 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 41.513.059.968
01/02/2019 3203
Chi BV
94.000.000 41.419.059.968
01/02/2019 3204
Chi BV
94.000.000 41.325.059.968
01/02/2019 3205
ODBFD.1497703170.55743 CHUYEN TIEN.CT TU 10212391384 C.TY UNITED POTTERIES SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 41.505.059.968
01/02/2019 3206
ODBFD.1643480031.37480 CHUYEN TIEN.CT TU 11656362641 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DUONG BAO TRAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 41.625.059.968
01/02/2019 3207
ODBFD.1552326340.94267 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 42.085.059.968
02/02/2019 3208
ODBFD.1588816439.56793 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 42.555.059.968
02/02/2019 3209
ODBFD.1535266173.66989 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 42.945.059.968
02/02/2019 3210
ODBFD.1429820726.52449 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 43.315.059.968
02/02/2019 3211
ODBFD.1425488753.68071 CHUYEN TIEN.CT TU 733373433 C.TY TNHH TU VAN XAY DUNG CO DIEN TRUONG NAM HAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 43.575.059.968
03/02/2019 3212
ODBFD.1529037800.65506 CHUYEN TIEN.CT TU 1474398169 C.TY TNHH KY THUAT THANH NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 44.075.059.968
03/02/2019 3213
Chi BV
94.000.000 43.981.059.968
03/02/2019 3214
ODBFD.1378000435.94809 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 44.181.059.968
03/02/2019 3215
ODBFD.1381791487.97399 CHUYEN TIEN.CT TU 2516173422 C.TY CO PHAN CO KHI DONG LUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 44.531.059.968
03/02/2019 3216
Chi BV
94.000.000 44.437.059.968
03/02/2019 3217
ODBFD.1622513316.118498 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 44.797.059.968
03/02/2019 3218
ODBFD.1588063987.80795 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 45.197.059.968
04/02/2019 3219
ODBFD.1569047566.74679 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 45.697.059.968
04/02/2019 3220
ODBFD.1608072783.36673 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 45.907.059.968
04/02/2019 3221
ODBFD.1600822078.107707 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 46.317.059.968
04/02/2019 3222
Chi BV
94.000.000 46.223.059.968
04/02/2019 3223
ODBFD.1496955761.122852 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 46.563.059.968
05/02/2019 3224
Chi BV
94.000.000 46.469.059.968
05/02/2019 3225
ODBFD.1520989739.93110 CHUYEN TIEN.CT TU 761103258 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT NEM KIM CUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 46.789.059.968
05/02/2019 3226
ODBFD.1638094306.89576 CHUYEN TIEN.CT TU 7758808951 NGAN HÀNG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM- KHU CONG NGHIEP SÓNG THÀN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 47.289.059.968
05/02/2019 3227
ODBFD.1508625572.63091 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 47.699.059.968
05/02/2019 3228
Chi BV
94.000.000 47.605.059.968
06/02/2019 3229
ODBFD.1599523108.132449 CHUYEN TIEN.CT TU 3434308022 C.TY TNHH DICH VU VAN CHUYEN QUOC TE U.T.S - SAI GON VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 47.965.059.968
06/02/2019 3230
ODBFD.1417426684.38922 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 48.425.059.968
06/02/2019 3231
ODBFD.1567635232.131568 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 48.615.059.968
06/02/2019 3232
Chi BV
94.000.000 48.521.059.968
06/02/2019 3233
ODBFD.1590351186.108309 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 48.721.059.968
06/02/2019 3234
ODBFD.1578374909.118436 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 48.881.059.968
06/02/2019 3235
ODBFD.1455258428.72341 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 49.171.059.968
07/02/2019 3236
ODBFD.1498113358.128114 CHUYEN TIEN.CT TU 13112216248 C.TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 49.321.059.968
07/02/2019 3237
ODBFD.1485952591.37904 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 49.631.059.968
07/02/2019 3238
ODBFD.1504103137.79498 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 49.931.059.968
07/02/2019 3239
Chi BV
94.000.000 49.837.059.968
07/02/2019 3240
ODBFD.1514930516.75477 CHUYEN TIEN.CT TU 12615561594 C.TY TNHH NOI THAT KIEN A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 50.327.059.968
07/02/2019 3241
ODBFD.1594468672.66400 CHUYEN TIEN.CT TU 7503553011 C.TY TNHH DINH HUY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 50.597.059.968
08/02/2019 3242
ODBFD.1531202366.53895 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 50.817.059.968
08/02/2019 3243
ODBFD.1536729440.118507 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 51.097.059.968
08/02/2019 3244
ODBFD.1438943459.36453 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 51.587.059.968
08/02/2019 3245
ODBFD.1420774678.68833 CHUYEN TIEN.CT TU 1637753355 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI PHẠM LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 52.077.059.968
08/02/2019 3246
Chi BV
94.000.000 51.983.059.968
09/02/2019 3247
ODBFD.1628814338.104807 CHUYEN TIEN.CT TU 11625316611 VAN PHONG DAI DIENC.TY TNHH NONG SAN VIET MY TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 52.343.059.968
09/02/2019 3248
Chi BV
94.000.000 52.249.059.968
09/02/2019 3249
ODBFD.1556596899.41311 CHUYEN TIEN.CT TU 5915419684 C.TY TNHH CONG NGHIEP KOREA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 52.709.059.968
09/02/2019 3250
ODBFD.1427384051.59141 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 52.989.059.968
09/02/2019 3251
ODBFD.1477029776.85966 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 53.219.059.968
09/02/2019 3252
ODBFD.1631006361.90239 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 53.659.059.968
10/02/2019 3253
ODBFD.1376812903.73922 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 53.999.059.968
10/02/2019 3254
Chi BV
94.000.000 53.905.059.968
10/02/2019 3255
ODBFD.1636234306.76334 CHUYEN TIEN.CT TU 3743185590 C.TY TNHH MINH HANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 54.105.059.968
10/02/2019 3256
ODBFD.1405785335.104986 CHUYEN TIEN.CT TU 734400668 C.TY TNHH THIET BI CONG NGHIEP N.A.G.O.Y.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 54.455.059.968
10/02/2019 3257
ODBFD.1651487968.94829 CHUYEN TIEN.CT TU 6849312007 C.TY TNHH SAKAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 54.635.059.968
11/02/2019 3258
ODBFD.1558678507.76268 CHUYEN TIEN.CT TU 8268424464 C.TY TNHH QUÓC TÉ AN NA S.E.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 54.805.059.968
11/02/2019 3259
ODBFD.1641404253.115671 CHUYEN TIEN.CT TU 3241023545 C.TY TNHH CONG NGHIEP SHINWON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 55.115.059.968
11/02/2019 3260
ODBFD.1626045222.68435 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 55.295.059.968
11/02/2019 3261
ODBFD.1596965113.45909 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 55.525.059.968
11/02/2019 3262
ODBFD.1427810071.103258 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 55.885.059.968
12/02/2019 3263
ODBFD.1408111291.71165 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 55.995.059.968
12/02/2019 3264
Chi BV
94.000.000 55.901.059.968
12/02/2019 3265
ODBFD.1394126998.129502 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 56.161.059.968
12/02/2019 3266
ODBFD.1367706567.135290 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 56.621.059.968
12/02/2019 3267
ODBFD.1577548679.63059 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 57.041.059.968
12/02/2019 3268
Chi BV
94.000.000 56.947.059.968
13/02/2019 3269
ODBFD.1376700067.59804 CHUYEN TIEN.CT TU 3401353763 VAN PHONG DAI DIENC.TY CO PHAN DICH VU-THUONG MAI NHAT VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 57.267.059.968
13/02/2019 3270
ODBFD.1388235666.132733 CHUYEN TIEN.CT TU 6156423860 C.TY TNHH YANG LIN GLOBAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 57.447.059.968
13/02/2019 3271
ODBFD.1445258095.88244 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 57.697.059.968
13/02/2019 3272
ODBFD.1432498960.135376 CHUYEN TIEN.CT TU 9785858502 C.TY TNHH MYUNG SHIN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 57.917.059.968
13/02/2019 3273
ODBFD.1540003171.103753 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 58.047.059.968
13/02/2019 3274
ODBFD.1417056085.37081 CHUYEN TIEN.CT TU 13104906215 C.TY TNHH DAI NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 58.207.059.968
14/02/2019 3275
ODBFD.1647342728.48825 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 58.457.059.968
14/02/2019 3276
Chi BV
94.000.000 58.363.059.968
14/02/2019 3277
Chi BV
94.000.000 58.269.059.968
14/02/2019 3278
ODBFD.1408325393.40081 CHUYEN TIEN.CT TU 7503016540 C.TY TNHH FUDA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 58.459.059.968
14/02/2019 3279
ODBFD.1376214748.80815 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 58.819.059.968
14/02/2019 3280
Chi BV
94.000.000 58.725.059.968
15/02/2019 3281
ODBFD.1419531641.58512 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 59.005.059.968
15/02/2019 3282
ODBFD.1512569013.110559 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 59.245.059.968
15/02/2019 3283
ODBFD.1516015960.46924 CHUYEN TIEN.CT TU 8340205046 C.TY TNHH BIEN DIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 59.485.059.968
15/02/2019 3284
ODBFD.1595555164.47462 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 59.945.059.968
15/02/2019 3285
Chi BV
94.000.000 59.851.059.968
16/02/2019 3286
ODBFD.1617514644.120637 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 60.021.059.968
16/02/2019 3287
Chi BV
94.000.000 59.927.059.968
16/02/2019 3288
Chi BV
94.000.000 59.833.059.968
16/02/2019 3289
ODBFD.1582716437.52475 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 60.153.059.968
16/02/2019 3290
ODBFD.1572071110.105166 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 60.553.059.968
16/02/2019 3291
ODBFD.1395333603.119277 CHUYEN TIEN.CT TU 12615561594 C.TY TNHH NOI THAT KIEN A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 60.683.059.968
16/02/2019 3292
ODBFD.1380421706.51348 CHUYEN TIEN.CT TU 10492873001 C.TY CO PHAN CHE BIEN VA DONG GOI THUY HAI SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 60.983.059.968
17/02/2019 3293
Chi BV
94.000.000 60.889.059.968
17/02/2019 3294
ODBFD.1647479600.44545 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 61.379.059.968
17/02/2019 3295
Chi BV
94.000.000 61.285.059.968
17/02/2019 3296
ODBFD.1505327533.65168 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 61.675.059.968
17/02/2019 3297
ODBFD.1554696006.130780 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 62.025.059.968
18/02/2019 3298
Chi BV
94.000.000 61.931.059.968
18/02/2019 3299
ODBFD.1380115532.91553 CHUYEN TIEN.CT TU 7503016540 C.TY TNHH FUDA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 62.331.059.968
18/02/2019 3300
ODBFD.1412072811.130001 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 62.721.059.968
18/02/2019 3301
Chi BV
94.000.000 62.627.059.968
18/02/2019 3302
ODBFD.1637941371.121205 CHUYEN TIEN.CT TU 6849312007 C.TY TNHH SAKAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 62.877.059.968
18/02/2019 3303
ODBFD.1442623246.51112 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 63.217.059.968
19/02/2019 3304
ODBFD.1370037692.114980 CHUYEN TIEN.CT TU 7503553011 C.TY TNHH DINH HUY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 63.647.059.968
19/02/2019 3305
ODBFD.1594419120.87533 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 64.037.059.968
19/02/2019 3306
ODBFD.1521737738.127099 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 64.417.059.968
19/02/2019 3307
ODBFD.1449838029.97348 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 64.557.059.968
19/02/2019 3308
ODBFD.1640534062.57591 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 64.797.059.968
19/02/2019 3309
ODBFD.1657538975.75611 CHUYEN TIEN.CT TU 2297980933 C.TY TNHH KJAC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 64.937.059.968
20/02/2019 3310
ODBFD.1660304129.115050 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 65.317.059.968
20/02/2019 3311
Chi BV
94.000.000 65.223.059.968
20/02/2019 3312
Chi BV
94.000.000 65.129.059.968
20/02/2019 3313
ODBFD.1414364587.92311 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 65.239.059.968
20/02/2019 3314
ODBFD.1396888649.77178 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 65.609.059.968
20/02/2019 3315
Chi BV
94.000.000 65.515.059.968
21/02/2019 3316
ODBFD.1379731338.94932 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 65.655.059.968
21/02/2019 3317
ODBFD.1602595985.94329 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 65.805.059.968
21/02/2019 3318
ODBFD.1509723288.110700 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 66.005.059.968
21/02/2019 3319
ODBFD.1422771815.128767 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 66.485.059.968
21/02/2019 3320
ODBFD.1456394586.99668 CHUYEN TIEN.CT TU 5978602117 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 66.665.059.968
22/02/2019 3321
Chi BV
94.000.000 66.571.059.968
22/02/2019 3322
ODBFD.1478324222.37830 CHUYEN TIEN.CT TU 7255308593 VAN PHONG GIAO DỊCHC.TY THANH LẼ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 66.711.059.968
22/02/2019 3323
ODBFD.1393548581.47848 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 66.951.059.968
22/02/2019 3324
Chi BV
94.000.000 66.857.059.968
22/02/2019 3325
ODBFD.1610999962.118439 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 67.217.059.968
22/02/2019 3326
ODBFD.1459761486.53222 CHUYEN TIEN.CT TU 7588514579 DU ANC.TY TNHH THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT RITA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 67.627.059.968
23/02/2019 3327
ODBFD.1474043394.128042 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 68.117.059.968
23/02/2019 3328
ODBFD.1370350061.51386 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 68.257.059.968
23/02/2019 3329
Chi BV
94.000.000 68.163.059.968
23/02/2019 3330
ODBFD.1440835415.117609 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 68.423.059.968
23/02/2019 3331
ODBFD.1472468656.116859 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 68.563.059.968
23/02/2019 3332
ODBFD.1507845887.82713 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 68.713.059.968
24/02/2019 3333
ODBFD.1522134588.69971 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 69.113.059.968
24/02/2019 3334
ODBFD.1468163111.56095 CHUYEN TIEN.CT TU 12664190476 C.TY TNHH VAN SAN VA TRANG TRI NOI THAT SAI GON - TOKYO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 69.403.059.968
24/02/2019 3335
Chi BV
94.000.000 69.309.059.968
24/02/2019 3336
ODBFD.1502134712.127410 CHUYEN TIEN.CT TU 8454725778 C.TY THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THANH LE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 69.729.059.968
24/02/2019 3337
Chi BV
94.000.000 69.635.059.968
25/02/2019 3338
ODBFD.1614172045.49600 CHUYEN TIEN.CT TU 3427805264 C.TY TNHH DẸT MAY THÉ HÒA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 70.045.059.968
25/02/2019 3339
ODBFD.1555356491.52740 CHUYEN TIEN.CT TU 2516173422 C.TY CO PHAN CO KHI DONG LUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 70.225.059.968
25/02/2019 3340
Chi BV
94.000.000 70.131.059.968
25/02/2019 3341
ODBFD.1423245771.129350 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 70.481.059.968
25/02/2019 3342
ODBFD.1649688460.123444 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 70.721.059.968
25/02/2019 3343
ODBFD.1557050469.129677 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 70.901.059.968
26/02/2019 3344
ODBFD.1486086639.64054 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 71.001.059.968
26/02/2019 3345
ODBFD.1523129330.118203 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 71.361.059.968
26/02/2019 3346
ODBFD.1471968559.97483 CHUYEN TIEN.CT TU 3600498981 C.TY TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 71.861.059.968
26/02/2019 3347
ODBFD.1579826124.62916 CHUYEN TIEN.CT TU 3427805264 C.TY TNHH DẸT MAY THÉ HÒA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 72.001.059.968
26/02/2019 3348
ODBFD.1541411121.40347 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 72.251.059.968
26/02/2019 3349
ODBFD.1621033968.54067 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 72.361.059.968
27/02/2019 3350
ODBFD.1457531341.64526 CHUYEN TIEN.CT TU 5257655470 C.TY TNHH IN AN CHIN BAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 72.561.059.968
27/02/2019 3351
ODBFD.1643556777.67001 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 72.831.059.968
27/02/2019 3352
ODBFD.1522352026.52359 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 73.061.059.968
27/02/2019 3353
ODBFD.1571449576.106423 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 73.341.059.968
27/02/2019 3354
ODBFD.1504391864.134841 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 73.831.059.968
27/02/2019 3355
ODBFD.1449867603.136192 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 73.991.059.968
28/02/2019 3356
ODBFD.1484510390.124353 CHUYEN TIEN.CT TU 8340205046 C.TY TNHH BIEN DIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 74.341.059.968
28/02/2019 3357
ODBFD.1527418905.76392 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 74.801.059.968
28/02/2019 3358
ODBFD.1435159682.53313 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 75.151.059.968
28/02/2019 3359
ODBFD.1403671423.133806 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 75.591.059.968
28/02/2019 3360
Chi BV
94.000.000 75.497.059.968
01/03/2019 3361
ODBFD.1496254011.80300 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 75.987.059.968
01/03/2019 3362
Chi BV
94.000.000 75.893.059.968
01/03/2019 3363
ODBFD.1596238008.88842 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 76.213.059.968
01/03/2019 3364
Chi BV
94.000.000 76.119.059.968
01/03/2019 3365
ODBFD.1521655610.126166 CHUYEN TIEN.CT TU 8370393885 C.TY TNHH MAY MAC BOWKER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 76.569.059.968
01/03/2019 3366
ODBFD.1374968634.104759 CHUYEN TIEN.CT TU 12223579191 C.TY CO PHAN LATITUDE TREE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 77.039.059.968
01/03/2019 3367
Chi BV
94.000.000 76.945.059.968
02/03/2019 3368
Chi BV
94.000.000 76.851.059.968
02/03/2019 3369
ODBFD.1505370850.73986 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 77.191.059.968
02/03/2019 3370
ODBFD.1566938467.57550 CHUYEN TIEN.CT TU 4696223804 C.TY CO PHAN HOANG QUAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 77.591.059.968
02/03/2019 3371
ODBFD.1611383577.96222 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 77.861.059.968
02/03/2019 3372
Chi BV
94.000.000 77.767.059.968
02/03/2019 3373
ODBFD.1389345064.57074 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 78.057.059.968
03/03/2019 3374
ODBFD.1569429993.45738 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 78.297.059.968
03/03/2019 3375
ODBFD.1414128809.45347 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 78.767.059.968
03/03/2019 3376
ODBFD.1647860909.80178 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 79.157.059.968
03/03/2019 3377
Chi BV
94.000.000 79.063.059.968
03/03/2019 3378
ODBFD.1630228450.48595 CHUYEN TIEN.CT TU 10381343989 NHA MAY SAN XUAT THUC AN THUY SAN –C.TY TNHH GUYOMARC’H VIET NAM-OCIALIS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 79.253.059.968
03/03/2019 3379
ODBFD.1411361140.38468 CHUYEN TIEN.CT TU 3434308022 C.TY TNHH DICH VU VAN CHUYEN QUOC TE U.T.S - SAI GON VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 79.663.059.968
04/03/2019 3380
ODBFD.1420904372.68007 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 79.923.059.968
04/03/2019 3381
ODBFD.1645909465.120549 CHUYEN TIEN.CT TU 1733674743 C.TY TNHH VIET NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 80.243.059.968
04/03/2019 3382
Chi BV
94.000.000 80.149.059.968
04/03/2019 3383
Chi BV
94.000.000 80.055.059.968
04/03/2019 3384
ODBFD.1530553176.42916 CHUYEN TIEN.CT TU 1637753355 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI PHẠM LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 80.225.059.968
05/03/2019 3385
Chi BV
94.000.000 80.131.059.968
05/03/2019 3386
ODBFD.1613865695.49144 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 80.291.059.968
05/03/2019 3387
Chi BV
94.000.000 80.197.059.968
05/03/2019 3388
ODBFD.1464099619.65656 CHUYEN TIEN.CT TU 1812781909 C.TY TNHH HUA HUI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 80.647.059.968
05/03/2019 3389
ODBFD.1393825479.59839 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 81.027.059.968
05/03/2019 3390
ODBFD.1497691114.45735 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 81.227.059.968
06/03/2019 3391
ODBFD.1406248506.126512 CHUYEN TIEN.CT TU 6252695697 C.TY TNHH PLASTIC INTERCON VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 81.387.059.968
06/03/2019 3392
Chi BV
94.000.000 81.293.059.968
06/03/2019 3393
ODBFD.1581668276.132454 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 81.623.059.968
06/03/2019 3394
ODBFD.1509582832.66550 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 82.013.059.968
06/03/2019 3395
Chi BV
94.000.000 81.919.059.968
07/03/2019 3396
ODBFD.1462785249.91623 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 82.259.059.968
07/03/2019 3397
ODBFD.1597066983.38022 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 82.699.059.968
07/03/2019 3398
Chi BV
94.000.000 82.605.059.968
07/03/2019 3399
ODBFD.1426952330.65399 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 82.805.059.968
07/03/2019 3400
ODBFD.1493575379.92359 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 82.945.059.968
07/03/2019 3401
ODBFD.1639500240.47296 CHUYEN TIEN.CT TU 9420710812 C.TY TNHH LUC KY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 83.425.059.968
08/03/2019 3402
ODBFD.1436054728.126789 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 83.615.059.968
08/03/2019 3403
ODBFD.1633657647.103122 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 83.925.059.968
08/03/2019 3404
ODBFD.1648109394.93079 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 84.115.059.968
08/03/2019 3405
ODBFD.1448253368.113483 CHUYEN TIEN.CT TU 10719368471 C.TY TNHH MTV SAN XUAT GH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 84.215.059.968
08/03/2019 3406
ODBFD.1537468402.122214 CHUYEN TIEN.CT TU 406405205 C.TY TNHH HANSOLL KOVI VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 84.475.059.968
08/03/2019 3407
ODBFD.1580650931.118792 CHUYEN TIEN.CT TU 687045911 C.TY TNHH HOCHANG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 84.705.059.968
09/03/2019 3408
ODBFD.1560998440.58847 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 85.185.059.968
09/03/2019 3409
ODBFD.1493782365.116827 CHUYEN TIEN.CT TU 10105651139 C.TY TNHH IN HUI CHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 85.555.059.968
09/03/2019 3410
Chi BV
94.000.000 85.461.059.968
09/03/2019 3411
ODBFD.1461890871.91536 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 85.851.059.968
09/03/2019 3412
ODBFD.1383688400.92342 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 86.251.059.968
09/03/2019 3413
ODBFD.1432724879.77285 CHUYEN TIEN.CT TU 9617996809 C.TY TNHH BAO BI HANH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 86.451.059.968
10/03/2019 3414
ODBFD.1628726832.59252 CHUYEN TIEN.CT TU 3600498981 C.TY TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 86.721.059.968
10/03/2019 3415
ODBFD.1521715603.117667 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 87.201.059.968
10/03/2019 3416
ODBFD.1406914862.104308 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 87.471.059.968
10/03/2019 3417
Chi BV
94.000.000 87.377.059.968
10/03/2019 3418
ODBFD.1626123802.80677 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 87.517.059.968
10/03/2019 3419
ODBFD.1569248972.107681 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 88.017.059.968
11/03/2019 3420
ODBFD.1613891521.106614 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 88.497.059.968
11/03/2019 3421
ODBFD.1416282700.90947 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 88.867.059.968
11/03/2019 3422
ODBFD.1445134848.48090 CHUYEN TIEN.CT TU 7459061693 NHA MAY SAN XUAT BEP GAS NGOI SAO XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 88.997.059.968
11/03/2019 3423
ODBFD.1530115213.100162 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 89.257.059.968
11/03/2019 3424
ODBFD.1370789960.61790 CHUYEN TIEN.CT TU 10619536978 C.TY TNHH SX-TM LUC HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 89.737.059.968
11/03/2019 3425
ODBFD.1428285229.40004 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 89.867.059.968
12/03/2019 3426
ODBFD.1480421474.60569 CHUYEN TIEN.CT TU 1864349293 C.TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU TAY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 90.327.059.968
12/03/2019 3427
Chi BV
94.000.000 90.233.059.968
12/03/2019 3428
Chi BV
94.000.000 90.139.059.968
12/03/2019 3429
ODBFD.1495209834.38457 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 90.239.059.968
12/03/2019 3430
ODBFD.1473278346.40169 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 90.629.059.968
13/03/2019 3431
ODBFD.1655419072.110841 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 90.749.059.968
13/03/2019 3432
Chi BV
94.000.000 90.655.059.968
13/03/2019 3433
ODBFD.1604004911.112161 CHUYEN TIEN.CT TU 734400668 C.TY TNHH THIET BI CONG NGHIEP N.A.G.O.Y.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 90.995.059.968
13/03/2019 3434
Chi BV
94.000.000 90.901.059.968
13/03/2019 3435
Chi BV
94.000.000 90.807.059.968
14/03/2019 3436
ODBFD.1521622020.67386 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 90.997.059.968
14/03/2019 3437
ODBFD.1581896991.45155 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 91.397.059.968
14/03/2019 3438
ODBFD.1448374741.49555 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 91.517.059.968
14/03/2019 3439
ODBFD.1636933185.97596 CHUYEN TIEN.CT TU 10465555547 C.TY CO PHAN THE HE MOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 91.707.059.968
14/03/2019 3440
ODBFD.1416676732.60853 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 91.827.059.968
14/03/2019 3441
ODBFD.1649056139.112700 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 92.207.059.968
14/03/2019 3442
Chi BV
94.000.000 92.113.059.968
15/03/2019 3443
Chi BV
94.000.000 92.019.059.968
15/03/2019 3444
ODBFD.1544563655.75017 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 92.499.059.968
15/03/2019 3445
Chi BV
94.000.000 92.405.059.968
15/03/2019 3446
ODBFD.1589466724.82908 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 92.855.059.968
15/03/2019 3447
ODBFD.1561206078.47976 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 93.305.059.968
16/03/2019 3448
ODBFD.1482234073.95336 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 93.465.059.968
16/03/2019 3449
ODBFD.1591936940.84963 CHUYEN TIEN.CT TU 6713574511 C.TY TNHH TIEP VAN THANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 93.765.059.968
16/03/2019 3450
ODBFD.1442558908.126512 CHUYEN TIEN.CT TU 3869855131 KHO TRUNG TAM PHAN PHÓI HÀNG SÀI GÒN COOP MART TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 94.005.059.968
16/03/2019 3451
ODBFD.1632641212.109127 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 94.315.059.968
16/03/2019 3452
ODBFD.1367739915.84570 CHUYEN TIEN.CT TU 733373433 C.TY TNHH TU VAN XAY DUNG CO DIEN TRUONG NAM HAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 94.565.059.968
16/03/2019 3453
ODBFD.1368999568.67253 CHUYEN TIEN.CT TU 10070365365 C.TY TNHH GF VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 94.735.059.968
16/03/2019 3454
ODBFD.1537577694.49619 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 94.985.059.968
17/03/2019 3455
Chi BV
94.000.000 94.891.059.968
17/03/2019 3456
ODBFD.1443312767.94048 CHUYEN TIEN.CT TU 2154864078 C.TY TNHH HAO PHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 95.001.059.968
17/03/2019 3457
ODBFD.1535316396.68166 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 95.191.059.968
17/03/2019 3458
ODBFD.1633803691.75038 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 95.641.059.968
17/03/2019 3459
ODBFD.1441013816.78278 CHUYEN TIEN.CT TU 7503016540 C.TY TNHH FUDA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 96.141.059.968
17/03/2019 3460
ODBFD.1631719492.83876 CHUYEN TIEN.CT TU 1864349293 C.TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU TAY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 96.601.059.968
18/03/2019 3461
ODBFD.1378257238.94606 CHUYEN TIEN.CT TU 13607729663 C.TY TNHH MAY SANG TAO VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 96.731.059.968
18/03/2019 3462
ODBFD.1582246284.86855 CHUYEN TIEN.CT TU 7459061693 NHA MAY SAN XUAT BEP GAS NGOI SAO XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 97.211.059.968
18/03/2019 3463
ODBFD.1628104314.135323 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 97.421.059.968
18/03/2019 3464
ODBFD.1562505196.61440 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 97.681.059.968
18/03/2019 3465
ODBFD.1602369198.65950 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 97.941.059.968
19/03/2019 3466
Chi BV
94.000.000 97.847.059.968
19/03/2019 3467
ODBFD.1559788276.118081 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 98.137.059.968
19/03/2019 3468
ODBFD.1435839685.119096 CHUYEN TIEN.CT TU 11067218052 C.TY TNHH CONG NGHIEP TAN HIEP PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 98.257.059.968
19/03/2019 3469
ODBFD.1572178146.108103 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 98.747.059.968
19/03/2019 3470
ODBFD.1494121314.81451 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 99.207.059.968
20/03/2019 3471
Chi BV
94.000.000 99.113.059.968
20/03/2019 3472
ODBFD.1430860277.77669 CHUYEN TIEN.CT TU 10212391384 C.TY UNITED POTTERIES SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 99.483.059.968
20/03/2019 3473
Chi BV
94.000.000 99.389.059.968
20/03/2019 3474
ODBFD.1470103229.86942 CHUYEN TIEN.CT TU 734400668 C.TY TNHH THIET BI CONG NGHIEP N.A.G.O.Y.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 99.889.059.968
20/03/2019 3475
ODBFD.1655481187.74909 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 100.159.059.968
20/03/2019 3476
ODBFD.1554906593.62922 CHUYEN TIEN.CT TU 10774740788 C.TY CO PHAN VINA ONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 100.639.059.968
21/03/2019 3477
ODBFD.1387352179.73756 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 100.799.059.968
21/03/2019 3478
ODBFD.1655757286.114165 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 100.909.059.968
21/03/2019 3479
ODBFD.1487941805.77760 CHUYEN TIEN.CT TU 10492873001 C.TY CO PHAN CHE BIEN VA DONG GOI THUY HAI SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 101.179.059.968
21/03/2019 3480
ODBFD.1441404522.56165 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 101.499.059.968
21/03/2019 3481
ODBFD.1497994413.130501 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 101.699.059.968
22/03/2019 3482
ODBFD.1448248626.75711 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 102.049.059.968
22/03/2019 3483
ODBFD.1627523535.124372 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 102.389.059.968
22/03/2019 3484
Chi BV
94.000.000 102.295.059.968
22/03/2019 3485
ODBFD.1640834453.49501 CHUYEN TIEN.CT TU 5553842995 C.TY TNHH CONG NGHIEP TRUNG TRAN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 102.725.059.968
22/03/2019 3486
ODBFD.1471457183.73804 CHUYEN TIEN.CT TU 10456911104 C.TY TNHH CA PHE SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 103.165.059.968
22/03/2019 3487
Chi BV
94.000.000 103.071.059.968
23/03/2019 3488
ODBFD.1623329513.65649 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 103.391.059.968
23/03/2019 3489
ODBFD.1493261310.129888 CHUYEN TIEN.CT TU 13230900973 C.TY TNHH TAUNG LIANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 103.871.059.968
23/03/2019 3490
ODBFD.1569957787.51073 CHUYEN TIEN.CT TU 8868998276 C.TY TNHH BAO BI CON ONG XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 104.041.059.968
23/03/2019 3491
ODBFD.1462424317.133786 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 104.461.059.968
23/03/2019 3492
ODBFD.1490669021.46962 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 104.621.059.968
23/03/2019 3493
ODBFD.1649598799.53873 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 104.761.059.968
24/03/2019 3494
ODBFD.1573322105.57156 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 104.881.059.968
24/03/2019 3495
ODBFD.1640908743.70887 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 105.191.059.968
24/03/2019 3496
Chi BV
94.000.000 105.097.059.968
24/03/2019 3497
Chi BV
94.000.000 105.003.059.968
24/03/2019 3498
Chi BV
94.000.000 104.909.059.968
24/03/2019 3499
ODBFD.1472963757.44149 CHUYEN TIEN.CT TU 7503016540 C.TY TNHH FUDA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 105.029.059.968
25/03/2019 3500
ODBFD.1470532625.105397 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 105.179.059.968
25/03/2019 3501
ODBFD.1470988113.78530 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 105.369.059.968
25/03/2019 3502
ODBFD.1638418772.51208 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 105.769.059.968
25/03/2019 3503
Chi BV
94.000.000 105.675.059.968
25/03/2019 3504
Chi BV
94.000.000 105.581.059.968
25/03/2019 3505
ODBFD.1636555360.83931 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 106.061.059.968
26/03/2019 3506
ODBFD.1623711453.121940 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 106.461.059.968
26/03/2019 3507
ODBFD.1375548809.67367 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 106.621.059.968
26/03/2019 3508
ODBFD.1370708947.111939 CHUYEN TIEN.CT TU 6535340390 C.TY TNHH THUY SAN JEI-WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 106.811.059.968
26/03/2019 3509
ODBFD.1467100073.111558 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 106.951.059.968
26/03/2019 3510
ODBFD.1366320682.135979 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 107.441.059.968
26/03/2019 3511
Chi BV
94.000.000 107.347.059.968
27/03/2019 3512
ODBFD.1410038681.122126 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 107.557.059.968
27/03/2019 3513
ODBFD.1619148409.67038 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 107.937.059.968
27/03/2019 3514
ODBFD.1446381847.75908 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 108.277.059.968
27/03/2019 3515
ODBFD.1552074301.123060 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 108.467.059.968
27/03/2019 3516
ODBFD.1654873416.46863 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 108.857.059.968
28/03/2019 3517
ODBFD.1624365401.113860 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 108.967.059.968
28/03/2019 3518
ODBFD.1634712395.40727 CHUYEN TIEN.CT TU 5978602117 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 109.187.059.968
28/03/2019 3519
ODBFD.1423268591.37334 CHUYEN TIEN.CT TU 734400668 C.TY TNHH THIET BI CONG NGHIEP N.A.G.O.Y.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 109.527.059.968
28/03/2019 3520
ODBFD.1505073834.57368 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 109.887.059.968
28/03/2019 3521
Chi BV
94.000.000 109.793.059.968
28/03/2019 3522
Chi BV
94.000.000 109.699.059.968
29/03/2019 3523
ODBFD.1466863593.48400 CHUYEN TIEN.CT TU 8454725778 C.TY THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THANH LE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 109.899.059.968
29/03/2019 3524
ODBFD.1496524861.92594 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 110.079.059.968
29/03/2019 3525
ODBFD.1635788842.130705 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 110.459.059.968
29/03/2019 3526
ODBFD.1580028402.74194 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 110.619.059.968
29/03/2019 3527
ODBFD.1539854573.82403 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 111.049.059.968
30/03/2019 3528
ODBFD.1460498184.90641 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 111.419.059.968
30/03/2019 3529
ODBFD.1576866684.129756 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 111.579.059.968
30/03/2019 3530
ODBFD.1565237745.90332 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 111.899.059.968
30/03/2019 3531
ODBFD.1655544911.110617 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 112.079.059.968
30/03/2019 3532
ODBFD.1474003474.81360 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 112.459.059.968
30/03/2019 3533
ODBFD.1478520611.126986 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 112.599.059.968
31/03/2019 3534
ODBFD.1502747622.110264 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 113.079.059.968
31/03/2019 3535
Chi BV
94.000.000 112.985.059.968
31/03/2019 3536
ODBFD.1535958812.50173 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 113.315.059.968
31/03/2019 3537
ODBFD.1514138531.131918 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 113.655.059.968
31/03/2019 3538
ODBFD.1582038862.94966 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 114.125.059.968
31/03/2019 3539
ODBFD.1561802128.61455 CHUYEN TIEN.CT TU 10778688001 C.TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 114.335.059.968
01/04/2019 3540
ODBFD.1613017824.131252 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 114.665.059.968
01/04/2019 3541
ODBFD.1366641430.59659 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 114.945.059.968
01/04/2019 3542
ODBFD.1598864385.116240 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 115.295.059.968
01/04/2019 3543
Chi BV
94.000.000 115.201.059.968
01/04/2019 3544
Chi BV
94.000.000 115.107.059.968
01/04/2019 3545
ODBFD.1520411532.124486 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 115.407.059.968
02/04/2019 3546
ODBFD.1401092494.80562 CHUYEN TIEN.CT TU 10492873001 C.TY CO PHAN CHE BIEN VA DONG GOI THUY HAI SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 115.847.059.968
02/04/2019 3547
ODBFD.1399742235.127320 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 115.967.059.968
02/04/2019 3548
Chi BV
94.000.000 115.873.059.968
02/04/2019 3549
ODBFD.1372418532.90800 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 116.253.059.968
02/04/2019 3550
ODBFD.1577573414.38371 CHUYEN TIEN.CT TU 3238487200 C.TY TNHH DET THUONG MAI - DICH VU MINH THÁNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 116.503.059.968
03/04/2019 3551
ODBFD.1577975801.53872 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 116.743.059.968
03/04/2019 3552
ODBFD.1490347112.117897 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 117.143.059.968
03/04/2019 3553
Chi BV
94.000.000 117.049.059.968
03/04/2019 3554
ODBFD.1566186658.109893 CHUYEN TIEN.CT TU 9589337375 C.TY TNHH KPACK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 117.239.059.968
03/04/2019 3555
ODBFD.1490013681.69025 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 117.419.059.968
03/04/2019 3556
ODBFD.1491184315.67753 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 117.579.059.968
04/04/2019 3557
ODBFD.1508705871.96444 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 117.859.059.968
04/04/2019 3558
ODBFD.1439219567.133370 CHUYEN TIEN.CT TU 5277362806 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP AMECO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 117.959.059.968
04/04/2019 3559
ODBFD.1590596774.83962 CHUYEN TIEN.CT TU 2900372429 C.TY TNHH CAP DIEN VI NA CA DI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 118.069.059.968
04/04/2019 3560
ODBFD.1528357641.78855 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 118.429.059.968
04/04/2019 3561
ODBFD.1380292793.86416 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 118.919.059.968
04/04/2019 3562
ODBFD.1423982499.50245 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 119.229.059.968
04/04/2019 3563
ODBFD.1640246484.123898 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 119.339.059.968
05/04/2019 3564
ODBFD.1366263561.49640 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 119.579.059.968
05/04/2019 3565
ODBFD.1392342270.39893 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 119.849.059.968
05/04/2019 3566
ODBFD.1488376248.125803 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 120.119.059.968
05/04/2019 3567
ODBFD.1444379421.97979 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 120.529.059.968
05/04/2019 3568
ODBFD.1430603494.85661 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 120.799.059.968
05/04/2019 3569
ODBFD.1540908206.53351 CHUYEN TIEN.CT TU 9420710812 C.TY TNHH LUC KY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 121.149.059.968
06/04/2019 3570
ODBFD.1548733454.60467 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 121.489.059.968
06/04/2019 3571
ODBFD.1516932448.132782 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 121.899.059.968
06/04/2019 3572
ODBFD.1488008342.64330 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 122.249.059.968
06/04/2019 3573
Chi BV
94.000.000 122.155.059.968
06/04/2019 3574
ODBFD.1448363756.61278 CHUYEN TIEN.CT TU 10381343989 NHA MAY SAN XUAT THUC AN THUY SAN –C.TY TNHH GUYOMARC’H VIET NAM-OCIALIS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 122.625.059.968
06/04/2019 3575
ODBFD.1365863586.111328 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 122.875.059.968
07/04/2019 3576
ODBFD.1583095087.63366 CHUYEN TIEN.CT TU 7503553011 C.TY TNHH DINH HUY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 123.095.059.968
07/04/2019 3577
Chi BV
94.000.000 123.001.059.968
07/04/2019 3578
ODBFD.1436212384.57324 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 123.211.059.968
07/04/2019 3579
ODBFD.1431656971.131980 CHUYEN TIEN.CT TU 761103258 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT NEM KIM CUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 123.661.059.968
07/04/2019 3580
ODBFD.1537869707.65474 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 123.901.059.968
08/04/2019 3581
ODBFD.1488468963.90992 CHUYEN TIEN.CT TU 1962614386 C.TY CO PHAN DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 124.351.059.968
08/04/2019 3582
ODBFD.1474663014.118571 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 124.821.059.968
08/04/2019 3583
ODBFD.1596492958.72393 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 125.271.059.968
08/04/2019 3584
ODBFD.1460501852.62093 CHUYEN TIEN.CT TU 6535340390 C.TY TNHH THUY SAN JEI-WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 125.561.059.968
08/04/2019 3585
ODBFD.1428191030.51933 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 125.961.059.968
08/04/2019 3586
ODBFD.1658901253.49075 CHUYEN TIEN.CT TU 6653938955 C.TY TNHH DONG HAO VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 126.261.059.968
09/04/2019 3587
Chi BV
94.000.000 126.167.059.968
09/04/2019 3588
Chi BV
94.000.000 126.073.059.968
09/04/2019 3589
ODBFD.1619036042.75026 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 126.433.059.968
09/04/2019 3590
ODBFD.1532446170.73443 CHUYEN TIEN.CT TU 10778688001 C.TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 126.553.059.968
09/04/2019 3591
ODBFD.1640881459.110763 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 126.883.059.968
09/04/2019 3592
ODBFD.1474649650.78724 CHUYEN TIEN.CT TU 734400668 C.TY TNHH THIET BI CONG NGHIEP N.A.G.O.Y.A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 127.103.059.968
10/04/2019 3593
ODBFD.1446013953.93875 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 127.323.059.968
10/04/2019 3594
Chi BV
94.000.000 127.229.059.968
10/04/2019 3595
ODBFD.1390980986.102147 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 127.519.059.968
10/04/2019 3596
ODBFD.1576047911.88241 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 127.659.059.968
10/04/2019 3597
ODBFD.1484394654.36580 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 127.829.059.968
10/04/2019 3598
ODBFD.1376655207.93794 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 128.019.059.968
11/04/2019 3599
Chi BV
94.000.000 127.925.059.968
11/04/2019 3600
Chi BV
94.000.000 127.831.059.968
11/04/2019 3601
ODBFD.1604681590.99084 CHUYEN TIEN.CT TU 8812272956 C.TY TNHH KY NGHE GO NAM PHAT-KHO CHUA HANG NAM PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 128.191.059.968
11/04/2019 3602
ODBFD.1615249382.73509 CHUYEN TIEN.CT TU 10070365365 C.TY TNHH GF VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 128.681.059.968
11/04/2019 3603
ODBFD.1478098553.74434 CHUYEN TIEN.CT TU 8679669994 C.TY TNHH TOC XINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 128.801.059.968
12/04/2019 3604
ODBFD.1387193770.89353 CHUYEN TIEN.CT TU 8454725778 C.TY THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THANH LE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 129.241.059.968
12/04/2019 3605
ODBFD.1424769454.89131 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 129.571.059.968
12/04/2019 3606
ODBFD.1499797361.96633 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 129.821.059.968
12/04/2019 3607
ODBFD.1590288299.88555 CHUYEN TIEN.CT TU 6535340390 C.TY TNHH THUY SAN JEI-WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 130.031.059.968
12/04/2019 3608
ODBFD.1513268510.66087 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 130.251.059.968
13/04/2019 3609
ODBFD.1582654771.111706 CHUYEN TIEN.CT TU 5786995553 C.TY TNHH TON DONG A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 130.451.059.968
13/04/2019 3610
ODBFD.1428516326.115633 CHUYEN TIEN.CT TU 7588514579 DU ANC.TY TNHH THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT RITA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 130.571.059.968
13/04/2019 3611
ODBFD.1517517603.120891 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 130.801.059.968
13/04/2019 3612
ODBFD.1379388147.97576 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 131.011.059.968
13/04/2019 3613
ODBFD.1656052401.41688 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 131.211.059.968
13/04/2019 3614
Chi BV
94.000.000 131.117.059.968
14/04/2019 3615
ODBFD.1635122998.132274 CHUYEN TIEN.CT TU 9420710812 C.TY TNHH LUC KY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 131.367.059.968
14/04/2019 3616
ODBFD.1374277820.130635 CHUYEN TIEN.CT TU 1767961048 C.TY CO PHAN GIÁY CHÁNH NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 131.827.059.968
14/04/2019 3617
ODBFD.1533803354.47309 CHUYEN TIEN.CT TU 6307094827 C.TY CO PHAN DANH QUOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 132.167.059.968
14/04/2019 3618
ODBFD.1443770241.133009 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 132.527.059.968
14/04/2019 3619
Chi BV
94.000.000 132.433.059.968
15/04/2019 3620
ODBFD.1509400459.129212 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 132.673.059.968
15/04/2019 3621
Chi BV
94.000.000 132.579.059.968
15/04/2019 3622
Chi BV
94.000.000 132.485.059.968
15/04/2019 3623
Chi BV
94.000.000 132.391.059.968
15/04/2019 3624
ODBFD.1430949659.98870 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 132.721.059.968
16/04/2019 3625
ODBFD.1494934868.60918 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 132.941.059.968
16/04/2019 3626
ODBFD.1583834985.105983 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 133.291.059.968
16/04/2019 3627
ODBFD.1620286249.80944 CHUYEN TIEN.CT TU 10964246804 C.TY TNHH DAEJIN TEXTILE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 133.691.059.968
16/04/2019 3628
ODBFD.1585871967.130496 CHUYEN TIEN.CT TU 3241023545 C.TY TNHH CONG NGHIEP SHINWON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 134.131.059.968
16/04/2019 3629
ODBFD.1377523538.119033 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 134.501.059.968
16/04/2019 3630
ODBFD.1633754830.79392 CHUYEN TIEN.CT TU 12584657833 C.TY CO PHAN THEP POMINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 134.851.059.968
17/04/2019 3631
Chi BV
94.000.000 134.757.059.968
17/04/2019 3632
ODBFD.1570759591.50522 CHUYEN TIEN.CT TU 6360867032 C.TY CO PHAN BIA SAI GON BINH TAY- NHA MAY BIA SAI GON BINH BUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 135.147.059.968
17/04/2019 3633
ODBFD.1611052045.47535 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 135.547.059.968
17/04/2019 3634
ODBFD.1450896748.91156 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 135.997.059.968
17/04/2019 3635
ODBFD.1657703159.130652 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 136.427.059.968
17/04/2019 3636
Chi BV
94.000.000 136.333.059.968
17/04/2019 3637
ODBFD.1423258228.107310 CHUYEN TIEN.CT TU 6008738156 C.TY TNHH DONG MYUNG CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 136.763.059.968
17/04/2019 3638
Chi BV
94.000.000 136.669.059.968
18/04/2019 3639
ODBFD.1603304391.43989 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 136.989.059.968
18/04/2019 3640
ODBFD.1524036889.128696 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 137.169.059.968
18/04/2019 3641
ODBFD.1558646053.39529 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 137.609.059.968
18/04/2019 3642
ODBFD.1545734398.133531 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 137.759.059.968
18/04/2019 3643
ODBFD.1421315764.91953 CHUYEN TIEN.CT TU 9694859443 C.TY TNHH CHE TAO CO KHI HOANG LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 138.209.059.968
18/04/2019 3644
ODBFD.1479789584.124974 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 138.319.059.968
19/04/2019 3645
ODBFD.1567644314.99074 CHUYEN TIEN.CT TU 6156423860 C.TY TNHH YANG LIN GLOBAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 138.649.059.968
19/04/2019 3646
ODBFD.1396779976.87362 CHUYEN TIEN.CT TU 8073917086 C.TY TNHH GIAI MY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 139.099.059.968
19/04/2019 3647
ODBFD.1416412762.120936 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 139.219.059.968
19/04/2019 3648
ODBFD.1400197792.51742 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 139.579.059.968
19/04/2019 3649
ODBFD.1423890022.65784 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 139.959.059.968
19/04/2019 3650
ODBFD.1599459797.84109 CHUYEN TIEN.CT TU 65179271 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 140.259.059.968
20/04/2019 3651
Chi BV
94.000.000 140.165.059.968
20/04/2019 3652
ODBFD.1586506008.79132 CHUYEN TIEN.CT TU 5978602117 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 140.515.059.968
20/04/2019 3653
ODBFD.1635242162.120472 CHUYEN TIEN.CT TU 12789875191 C.TY TNHH TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 140.885.059.968
20/04/2019 3654
ODBFD.1377171895.37778 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 141.325.059.968
20/04/2019 3655
ODBFD.1446836521.59095 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 141.655.059.968
20/04/2019 3656
Chi BV
94.000.000 141.561.059.968
21/04/2019 3657
ODBFD.1501657046.38509 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 141.761.059.968
21/04/2019 3658
ODBFD.1596708732.48738 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 141.931.059.968
21/04/2019 3659
Chi BV
94.000.000 141.837.059.968
21/04/2019 3660
ODBFD.1452797008.81206 CHUYEN TIEN.CT TU 8370393885 C.TY TNHH MAY MAC BOWKER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 141.967.059.968
21/04/2019 3661
ODBFD.1488123955.85567 CHUYEN TIEN.CT TU 3715917086 C.TY TNHH BAO BI PHU MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 142.247.059.968
21/04/2019 3662
ODBFD.1424406091.94732 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 142.447.059.968
22/04/2019 3663
Chi BV
94.000.000 142.353.059.968
22/04/2019 3664
ODBFD.1516298452.91799 CHUYEN TIEN.CT TU 7508722111 C.TY TNHH THANH LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 142.483.059.968
22/04/2019 3665
ODBFD.1452873001.109066 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 142.703.059.968
22/04/2019 3666
ODBFD.1645880341.91404 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 143.203.059.968
22/04/2019 3667
Chi BV
94.000.000 143.109.059.968
22/04/2019 3668
Chi BV
94.000.000 143.015.059.968
22/04/2019 3669
ODBFD.1449593677.116293 CHUYEN TIEN.CT TU 13027571425 NHA MAY XU LY NUOC THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 143.285.059.968
22/04/2019 3670
ODBFD.1635030639.71960 CHUYEN TIEN.CT TU 2516173422 C.TY CO PHAN CO KHI DONG LUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 143.425.059.968
23/04/2019 3671
ODBFD.1516545214.41708 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 143.675.059.968
23/04/2019 3672
ODBFD.1502853052.72981 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 144.045.059.968
23/04/2019 3673
ODBFD.1563828007.73806 CHUYEN TIEN.CT TU 10456911104 C.TY TNHH CA PHE SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 144.515.059.968
23/04/2019 3674
ODBFD.1403716041.63263 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 144.795.059.968
23/04/2019 3675
ODBFD.1660740137.52588 CHUYEN TIEN.CT TU 6653938955 C.TY TNHH DONG HAO VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 144.935.059.968
23/04/2019 3676
ODBFD.1474329362.100247 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 145.195.059.968
24/04/2019 3677
ODBFD.1571539086.86375 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 145.485.059.968
24/04/2019 3678
ODBFD.1592465504.116937 CHUYEN TIEN.CT TU 3241023545 C.TY TNHH CONG NGHIEP SHINWON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 145.865.059.968
24/04/2019 3679
Chi BV
94.000.000 145.771.059.968
24/04/2019 3680
Chi BV
94.000.000 145.677.059.968
24/04/2019 3681
ODBFD.1365690293.74302 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 145.937.059.968
24/04/2019 3682
Chi BV
94.000.000 145.843.059.968
25/04/2019 3683
ODBFD.1641052834.125545 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 146.293.059.968
25/04/2019 3684
ODBFD.1557039802.134332 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 146.653.059.968
25/04/2019 3685
ODBFD.1589284613.106880 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 146.923.059.968
25/04/2019 3686
ODBFD.1395710840.90582 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 147.083.059.968
25/04/2019 3687
ODBFD.1539966785.84046 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 147.263.059.968
25/04/2019 3688
ODBFD.1407802762.110116 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 147.523.059.968
26/04/2019 3689
ODBFD.1641565894.109260 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 147.743.059.968
26/04/2019 3690
ODBFD.1636105192.94472 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 147.913.059.968
26/04/2019 3691
Chi BV
94.000.000 147.819.059.968
26/04/2019 3692
ODBFD.1426037269.62485 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 148.049.059.968
26/04/2019 3693
ODBFD.1403445980.130764 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 148.279.059.968
26/04/2019 3694
ODBFD.1608923157.52838 CHUYEN TIEN.CT TU 3715917086 C.TY TNHH BAO BI PHU MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 148.389.059.968
27/04/2019 3695
ODBFD.1661657779.121000 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 148.659.059.968
27/04/2019 3696
Chi BV
94.000.000 148.565.059.968
27/04/2019 3697
ODBFD.1369352087.120190 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 148.905.059.968
27/04/2019 3698
ODBFD.1510658616.87973 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 149.305.059.968
27/04/2019 3699
ODBFD.1656179313.128894 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 149.695.059.968
28/04/2019 3700
ODBFD.1389834600.101812 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 150.185.059.968
28/04/2019 3701
ODBFD.1615708618.36773 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 150.685.059.968
28/04/2019 3702
Chi BV
94.000.000 150.591.059.968
28/04/2019 3703
Chi BV
94.000.000 150.497.059.968
28/04/2019 3704
ODBFD.1526272967.51908 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 150.827.059.968
29/04/2019 3705
ODBFD.1620809161.91875 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 151.197.059.968
29/04/2019 3706
ODBFD.1573305043.115286 CHUYEN TIEN.CT TU 4921645576 C.TY TNHH MOT THANH VIEN ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG. TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 151.307.059.968
29/04/2019 3707
Chi BV
94.000.000 151.213.059.968
29/04/2019 3708
Chi BV
94.000.000 151.119.059.968
29/04/2019 3709
ODBFD.1496130418.43077 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 151.359.059.968
29/04/2019 3710
Chi BV
94.000.000 151.265.059.968
30/04/2019 3711
Chi BV
94.000.000 151.171.059.968
30/04/2019 3712
ODBFD.1459303526.69930 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 151.361.059.968
30/04/2019 3713
ODBFD.1544983274.74151 CHUYEN TIEN.CT TU 9589337375 C.TY TNHH KPACK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 151.731.059.968
30/04/2019 3714
ODBFD.1382845988.106190 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 152.061.059.968
30/04/2019 3715
Chi BV
94.000.000 151.967.059.968
30/04/2019 3716
ODBFD.1460954004.61336 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 152.357.059.968
01/05/2019 3717
ODBFD.1409298653.135375 CHUYEN TIEN.CT TU 12130711651 DOANH NGHIEP TU NHAN THUY SAN DONG CANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 152.757.059.968
01/05/2019 3718
ODBFD.1574022062.58523 CHUYEN TIEN.CT TU 13600924295 C.TY TNHH MAY MAC PREMIER GLOBAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 152.907.059.968
01/05/2019 3719
ODBFD.1611640864.38097 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 153.107.059.968
01/05/2019 3720
ODBFD.1570564913.48198 CHUYEN TIEN.CT TU 846037482 C.TY TNHH RINNAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 153.217.059.968
01/05/2019 3721
ODBFD.1651731589.62717 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 153.697.059.968
01/05/2019 3722
ODBFD.1483631860.125507 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 154.087.059.968
02/05/2019 3723
Chi BV
94.000.000 153.993.059.968
02/05/2019 3724
ODBFD.1534644337.47608 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 154.283.059.968
02/05/2019 3725
ODBFD.1506214614.96554 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 154.693.059.968
02/05/2019 3726
ODBFD.1525273507.117404 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 155.143.059.968
02/05/2019 3727
Chi BV
94.000.000 155.049.059.968
03/05/2019 3728
ODBFD.1660941082.117101 CHUYEN TIEN.CT TU 10070365365 C.TY TNHH GF VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 155.539.059.968
03/05/2019 3729
ODBFD.1415528902.135922 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 155.679.059.968
03/05/2019 3730
ODBFD.1593678642.68694 CHUYEN TIEN.CT TU 9308471539 C.TY TNHH ASTRO ENGINEERING VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 155.879.059.968
03/05/2019 3731
ODBFD.1466606068.90921 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 155.999.059.968
03/05/2019 3732
ODBFD.1559591671.96269 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 156.229.059.968
03/05/2019 3733
ODBFD.1369753675.64434 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 156.379.059.968
04/05/2019 3734
ODBFD.1397930509.90574 CHUYEN TIEN.CT TU 10619536978 C.TY TNHH SX-TM LUC HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 156.779.059.968
04/05/2019 3735
ODBFD.1395463315.126081 CHUYEN TIEN.CT TU 8370393885 C.TY TNHH MAY MAC BOWKER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 157.089.059.968
04/05/2019 3736
Chi BV
94.000.000 156.995.059.968
04/05/2019 3737
ODBFD.1641588494.39628 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 157.135.059.968
04/05/2019 3738
Chi BV
94.000.000 157.041.059.968
05/05/2019 3739
ODBFD.1523571190.74734 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 157.371.059.968
05/05/2019 3740
Chi BV
94.000.000 157.277.059.968
05/05/2019 3741
ODBFD.1542045638.126883 CHUYEN TIEN.CT TU 10774740788 C.TY CO PHAN VINA ONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 157.707.059.968
05/05/2019 3742
Chi BV
94.000.000 157.613.059.968
05/05/2019 3743
Chi BV
94.000.000 157.519.059.968
05/05/2019 3744
ODBFD.1428499900.111377 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 157.649.059.968
06/05/2019 3745
Chi BV
94.000.000 157.555.059.968
06/05/2019 3746
ODBFD.1646716539.102886 CHUYEN TIEN.CT TU 3298653402 C.TY TNHH C.M.C VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 157.725.059.968
06/05/2019 3747
Chi BV
94.000.000 157.631.059.968
06/05/2019 3748
Chi BV
94.000.000 157.537.059.968
06/05/2019 3749
ODBFD.1514513161.117952 CHUYEN TIEN.CT TU 12485245823 C.TY TNHH A&M VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 157.697.059.968
07/05/2019 3750
Chi BV
94.000.000 157.603.059.968
07/05/2019 3751
ODBFD.1485082747.91770 CHUYEN TIEN.CT TU 13027571425 NHA MAY XU LY NUOC THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 157.883.059.968
07/05/2019 3752
ODBFD.1613819213.55762 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 158.053.059.968
07/05/2019 3753
ODBFD.1562216905.62846 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 158.263.059.968
07/05/2019 3754
ODBFD.1626042240.93181 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 158.563.059.968
07/05/2019 3755
ODBFD.1467136558.89316 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 158.993.059.968
08/05/2019 3756
Chi BV
94.000.000 158.899.059.968
08/05/2019 3757
ODBFD.1483983059.72431 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 159.179.059.968
08/05/2019 3758
Chi BV
94.000.000 159.085.059.968
08/05/2019 3759
Chi BV
94.000.000 158.991.059.968
08/05/2019 3760
ODBFD.1526511811.136096 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 159.401.059.968
08/05/2019 3761
ODBFD.1488415747.81692 CHUYEN TIEN.CT TU 12664190476 C.TY TNHH VAN SAN VA TRANG TRI NOI THAT SAI GON - TOKYO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 159.511.059.968
09/05/2019 3762
ODBFD.1367910616.92787 CHUYEN TIEN.CT TU 11488695755 C.TY CO PHAN TINH CONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 159.841.059.968
09/05/2019 3763
ODBFD.1458434622.60822 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 160.011.059.968
09/05/2019 3764
ODBFD.1648943523.47258 CHUYEN TIEN.CT TU 8343635370 C.TY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 160.391.059.968
09/05/2019 3765
Chi BV
94.000.000 160.297.059.968
09/05/2019 3766
ODBFD.1533495839.135342 CHUYEN TIEN.CT TU 9882210594 BAI KIEM HOA HAI QUAN CHI CUC HAI QUAN KHU CONG NGHIEP SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 160.427.059.968
09/05/2019 3767
Chi BV
94.000.000 160.333.059.968
10/05/2019 3768
Chi BV
94.000.000 160.239.059.968
10/05/2019 3769
ODBFD.1457413449.95820 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 160.689.059.968
10/05/2019 3770
ODBFD.1481275836.62764 CHUYEN TIEN.CT TU 10542972808 C.TY CO PHAN CON RUOU HA NOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 161.159.059.968
10/05/2019 3771
ODBFD.1629148564.61302 CHUYEN TIEN.CT TU 733373433 C.TY TNHH TU VAN XAY DUNG CO DIEN TRUONG NAM HAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 161.399.059.968
10/05/2019 3772
ODBFD.1543406921.109605 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 161.679.059.968
10/05/2019 3773
Chi BV
94.000.000 161.585.059.968
11/05/2019 3774
ODBFD.1645215797.68449 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 161.725.059.968
11/05/2019 3775
ODBFD.1418523208.52822 CHUYEN TIEN.CT TU 5277362806 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP AMECO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 162.135.059.968
11/05/2019 3776
ODBFD.1466763748.130697 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 162.575.059.968
11/05/2019 3777
ODBFD.1365821688.76199 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 163.015.059.968
11/05/2019 3778
ODBFD.1611161818.43974 CHUYEN TIEN.CT TU 10381343989 NHA MAY SAN XUAT THUC AN THUY SAN –C.TY TNHH GUYOMARC’H VIET NAM-OCIALIS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 163.415.059.968
12/05/2019 3779
ODBFD.1459157748.60006 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 163.905.059.968
12/05/2019 3780
ODBFD.1520760528.60653 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 164.065.059.968
12/05/2019 3781
ODBFD.1545735973.88930 CHUYEN TIEN.CT TU 6156423860 C.TY TNHH YANG LIN GLOBAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 164.175.059.968
12/05/2019 3782
ODBFD.1639416301.85582 CHUYEN TIEN.CT TU 1864349293 C.TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU TAY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 164.435.059.968
12/05/2019 3783
ODBFD.1503684356.62725 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 164.575.059.968
12/05/2019 3784
Chi BV
94.000.000 164.481.059.968
13/05/2019 3785
ODBFD.1507663152.109516 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 164.941.059.968
13/05/2019 3786
Chi BV
94.000.000 164.847.059.968
13/05/2019 3787
ODBFD.1585247706.55231 CHUYEN TIEN.CT TU 6114915164 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 165.237.059.968
13/05/2019 3788
Chi BV
94.000.000 165.143.059.968
13/05/2019 3789
Chi BV
94.000.000 165.049.059.968
14/05/2019 3790
ODBFD.1620334483.134745 CHUYEN TIEN.CT TU 8554816524 NHA MAY 2C.TY TNHH SRITHAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 165.539.059.968
14/05/2019 3791
Chi BV
94.000.000 165.445.059.968
14/05/2019 3792
ODBFD.1458646062.45792 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 165.555.059.968
14/05/2019 3793
ODBFD.1404547574.127917 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 165.855.059.968
14/05/2019 3794
ODBFD.1593620536.50044 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 166.115.059.968
14/05/2019 3795
ODBFD.1502761712.117523 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 166.385.059.968
15/05/2019 3796
ODBFD.1473503193.100367 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 166.825.059.968
15/05/2019 3797
ODBFD.1524077825.77829 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 167.185.059.968
15/05/2019 3798
ODBFD.1623349156.87629 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 167.625.059.968
15/05/2019 3799
ODBFD.1501611136.116164 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 167.885.059.968
15/05/2019 3800
ODBFD.1482195145.133494 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 168.185.059.968
15/05/2019 3801
ODBFD.1559930136.87787 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 168.385.059.968
16/05/2019 3802
ODBFD.1445500803.68149 CHUYEN TIEN.CT TU 3070141091 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SMC BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 168.705.059.968
16/05/2019 3803
Chi BV
94.000.000 168.611.059.968
16/05/2019 3804
Chi BV
94.000.000 168.517.059.968
16/05/2019 3805
ODBFD.1530086484.98086 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 168.687.059.968
16/05/2019 3806
ODBFD.1424413134.106156 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 169.157.059.968
17/05/2019 3807
ODBFD.1476277764.108856 CHUYEN TIEN.CT TU 13129328532 C.TY TNHH FRAMAS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 169.617.059.968
17/05/2019 3808
ODBFD.1384465279.125416 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 169.777.059.968
17/05/2019 3809
ODBFD.1378082113.106129 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 170.237.059.968
17/05/2019 3810
ODBFD.1363269586.57550 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 170.717.059.968
17/05/2019 3811
ODBFD.1461230656.97353 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 170.887.059.968
18/05/2019 3812
ODBFD.1437724261.37774 CHUYEN TIEN.CT TU 7503016540 C.TY TNHH FUDA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 170.997.059.968
18/05/2019 3813
ODBFD.1514051054.82950 CHUYEN TIEN.CT TU 13112216248 C.TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 171.257.059.968
18/05/2019 3814
ODBFD.1601245763.57230 CHUYEN TIEN.CT TU 13607729663 C.TY TNHH MAY SANG TAO VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 171.737.059.968
18/05/2019 3815
ODBFD.1458334571.129201 CHUYEN TIEN.CT TU 9404639227 C.TY TNHH SON KELYLY MO OM RE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 172.177.059.968
18/05/2019 3816
ODBFD.1388232413.74529 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 172.557.059.968
18/05/2019 3817
ODBFD.1420351122.130249 CHUYEN TIEN.CT TU 8340205046 C.TY TNHH BIEN DIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 173.037.059.968
19/05/2019 3818
Chi BV
94.000.000 172.943.059.968
19/05/2019 3819
ODBFD.1632662927.130071 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 173.323.059.968
19/05/2019 3820
ODBFD.1456037397.60444 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 173.633.059.968
19/05/2019 3821
ODBFD.1426612229.110630 CHUYEN TIEN.CT TU 65179271 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 174.123.059.968
19/05/2019 3822
ODBFD.1629116051.88603 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 174.293.059.968
19/05/2019 3823
Chi BV
94.000.000 174.199.059.968
20/05/2019 3824
ODBFD.1604122515.117369 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 174.329.059.968
20/05/2019 3825
Chi BV
94.000.000 174.235.059.968
20/05/2019 3826
ODBFD.1604796436.89986 CHUYEN TIEN.CT TU 8554816524 NHA MAY 2C.TY TNHH SRITHAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 174.545.059.968
20/05/2019 3827
ODBFD.1587627162.75382 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 174.685.059.968
20/05/2019 3828
Chi BV
94.000.000 174.591.059.968
20/05/2019 3829
ODBFD.1446277037.49075 CHUYEN TIEN.CT TU 3238487200 C.TY TNHH DET THUONG MAI - DICH VU MINH THÁNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 174.901.059.968
21/05/2019 3830
ODBFD.1427298272.78691 CHUYEN TIEN.CT TU 13104906215 C.TY TNHH DAI NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 175.341.059.968
21/05/2019 3831
ODBFD.1445932222.93308 CHUYEN TIEN.CT TU 1474398169 C.TY TNHH KY THUAT THANH NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 175.511.059.968
21/05/2019 3832
ODBFD.1452083886.66272 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 175.971.059.968
21/05/2019 3833
ODBFD.1446709385.72950 CHUYEN TIEN.CT TU 5277362806 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP AMECO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 176.371.059.968
21/05/2019 3834
ODBFD.1534497448.78380 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 176.671.059.968
21/05/2019 3835
ODBFD.1647364540.103381 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 177.031.059.968
22/05/2019 3836
ODBFD.1486831313.94300 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 177.511.059.968
22/05/2019 3837
Chi BV
94.000.000 177.417.059.968
22/05/2019 3838
Chi BV
94.000.000 177.323.059.968
22/05/2019 3839
ODBFD.1644764852.73113 CHUYEN TIEN.CT TU 13165014023 C.TY TNHH TAI GU INDUSTRIAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 177.433.059.968
22/05/2019 3840
ODBFD.1626630199.93451 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 177.843.059.968
22/05/2019 3841
ODBFD.1611688173.112787 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 178.233.059.968
23/05/2019 3842
ODBFD.1575570588.92443 CHUYEN TIEN.CT TU 12485245823 C.TY TNHH A&M VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 178.433.059.968
23/05/2019 3843
ODBFD.1592117904.118382 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 178.913.059.968
23/05/2019 3844
ODBFD.1587379012.126332 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 179.253.059.968
23/05/2019 3845
Chi BV
94.000.000 179.159.059.968
23/05/2019 3846
ODBFD.1610134151.123219 CHUYEN TIEN.CT TU 2297980933 C.TY TNHH KJAC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 179.419.059.968
24/05/2019 3847
ODBFD.1504217021.50089 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 179.819.059.968
24/05/2019 3848
ODBFD.1643967903.120871 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 179.999.059.968
24/05/2019 3849
ODBFD.1532401247.124386 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 180.189.059.968
24/05/2019 3850
ODBFD.1411804160.101360 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 180.509.059.968
24/05/2019 3851
ODBFD.1628357501.71741 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 180.919.059.968
24/05/2019 3852
ODBFD.1546618428.62263 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 181.229.059.968
25/05/2019 3853
Chi BV
94.000.000 181.135.059.968
25/05/2019 3854
ODBFD.1630339050.70980 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 181.325.059.968
25/05/2019 3855
ODBFD.1551730336.99598 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 181.585.059.968
25/05/2019 3856
Chi BV
94.000.000 181.491.059.968
25/05/2019 3857
ODBFD.1646153731.73093 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 181.771.059.968
25/05/2019 3858
ODBFD.1524466258.85038 CHUYEN TIEN.CT TU 7255308593 VAN PHONG GIAO DỊCHC.TY THANH LẼ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 182.101.059.968
26/05/2019 3859
ODBFD.1589221228.102907 CHUYEN TIEN.CT TU 2900372429 C.TY TNHH CAP DIEN VI NA CA DI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 182.231.059.968
26/05/2019 3860
Chi BV
94.000.000 182.137.059.968
26/05/2019 3861
Chi BV
94.000.000 182.043.059.968
26/05/2019 3862
ODBFD.1616219709.61706 CHUYEN TIEN.CT TU 3070141091 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SMC BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 182.193.059.968
26/05/2019 3863
ODBFD.1536860059.134040 CHUYEN TIEN.CT TU 13600924295 C.TY TNHH MAY MAC PREMIER GLOBAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 182.643.059.968
26/05/2019 3864
ODBFD.1659850082.120312 CHUYEN TIEN.CT TU 2825980066 C.TY TNHH HONG VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 182.953.059.968
27/05/2019 3865
ODBFD.1608632533.62700 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 183.253.059.968
27/05/2019 3866
Chi BV
94.000.000 183.159.059.968
27/05/2019 3867
ODBFD.1445441968.62840 CHUYEN TIEN.CT TU 7884926883 C.TY TNHH SNET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 183.569.059.968
27/05/2019 3868
Chi BV
94.000.000 183.475.059.968
27/05/2019 3869
ODBFD.1480252654.52116 CHUYEN TIEN.CT TU 11067218052 C.TY TNHH CONG NGHIEP TAN HIEP PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 183.885.059.968
27/05/2019 3870
ODBFD.1432100102.93570 CHUYEN TIEN.CT TU 10070365365 C.TY TNHH GF VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 184.265.059.968
27/05/2019 3871
ODBFD.1595520865.120071 CHUYEN TIEN.CT TU 13027571425 NHA MAY XU LY NUOC THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 184.445.059.968
28/05/2019 3872
ODBFD.1368243475.76910 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 184.565.059.968
28/05/2019 3873
ODBFD.1524502716.69101 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 184.785.059.968
28/05/2019 3874
ODBFD.1421054090.58734 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 185.045.059.968
28/05/2019 3875
ODBFD.1366334455.104157 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 185.185.059.968
28/05/2019 3876
ODBFD.1615641997.49969 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 185.415.059.968
28/05/2019 3877
ODBFD.1536617420.59954 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 185.905.059.968
29/05/2019 3878
ODBFD.1510864165.37668 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 186.135.059.968
29/05/2019 3879
Chi BV
94.000.000 186.041.059.968
29/05/2019 3880
ODBFD.1418095158.81739 CHUYEN TIEN.CT TU 3600498981 C.TY TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 186.341.059.968
29/05/2019 3881
ODBFD.1605152996.79227 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 186.831.059.968
29/05/2019 3882
ODBFD.1569161018.43878 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 186.941.059.968
29/05/2019 3883
ODBFD.1658347793.128518 CHUYEN TIEN.CT TU 10105651139 C.TY TNHH IN HUI CHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 187.231.059.968
30/05/2019 3884
ODBFD.1652023208.101566 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 187.581.059.968
30/05/2019 3885
Chi BV
94.000.000 187.487.059.968
30/05/2019 3886
ODBFD.1527633761.53754 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 187.927.059.968
30/05/2019 3887
ODBFD.1536438287.58888 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 188.317.059.968
30/05/2019 3888
Chi BV
94.000.000 188.223.059.968
30/05/2019 3889
ODBFD.1531147977.38990 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 188.613.059.968
31/05/2019 3890
ODBFD.1462004071.101967 CHUYEN TIEN.CT TU 8125236743 C.TY TNHH MHY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 189.023.059.968
31/05/2019 3891
ODBFD.1585298251.90547 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 189.243.059.968
31/05/2019 3892
ODBFD.1395641315.56618 CHUYEN TIEN.CT TU 11625316611 VAN PHONG DAI DIENC.TY TNHH NONG SAN VIET MY TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 189.733.059.968
31/05/2019 3893
ODBFD.1374797468.120091 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 189.903.059.968
31/05/2019 3894
ODBFD.1490198747.86962 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 190.253.059.968
31/05/2019 3895
ODBFD.1630522492.107694 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 190.583.059.968
01/06/2019 3896
ODBFD.1522500509.88203 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 190.723.059.968
01/06/2019 3897
ODBFD.1477561970.100830 CHUYEN TIEN.CT TU 9988918297 C.TY CO PHAN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 191.073.059.968
01/06/2019 3898
ODBFD.1459944165.44035 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 191.453.059.968
01/06/2019 3899
ODBFD.1369242639.83749 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 191.843.059.968
01/06/2019 3900
ODBFD.1487107959.38230 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 192.243.059.968
01/06/2019 3901
ODBFD.1488980939.75851 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 192.693.059.968
02/06/2019 3902
ODBFD.1592966200.58966 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 192.993.059.968
02/06/2019 3903
Chi BV
94.000.000 192.899.059.968
02/06/2019 3904
ODBFD.1440526384.63164 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 193.119.059.968
02/06/2019 3905
ODBFD.1521855818.105403 CHUYEN TIEN.CT TU 6713574511 C.TY TNHH TIEP VAN THANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 193.269.059.968
02/06/2019 3906
ODBFD.1532755583.109896 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 193.509.059.968
03/06/2019 3907
ODBFD.1655575236.67206 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 193.869.059.968
03/06/2019 3908
ODBFD.1474311694.54958 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 194.179.059.968
03/06/2019 3909
ODBFD.1522190832.71165 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 194.309.059.968
03/06/2019 3910
Chi BV
94.000.000 194.215.059.968
03/06/2019 3911
ODBFD.1383260931.38872 CHUYEN TIEN.CT TU 10465555547 C.TY CO PHAN THE HE MOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 194.575.059.968
03/06/2019 3912
Chi BV
94.000.000 194.481.059.968
04/06/2019 3913
ODBFD.1504936818.80832 CHUYEN TIEN.CT TU 65179271 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 194.881.059.968
04/06/2019 3914
ODBFD.1397598964.56239 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 195.321.059.968
04/06/2019 3915
ODBFD.1416536889.42199 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 195.571.059.968
04/06/2019 3916
ODBFD.1481674939.135258 CHUYEN TIEN.CT TU 8232926400 C.TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU SAN XUAT HUNG THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 195.871.059.968
04/06/2019 3917
ODBFD.1444657326.87449 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 196.361.059.968
05/06/2019 3918
Chi BV
94.000.000 196.267.059.968
05/06/2019 3919
ODBFD.1510250043.92501 CHUYEN TIEN.CT TU 3869855131 KHO TRUNG TAM PHAN PHÓI HÀNG SÀI GÒN COOP MART TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 196.637.059.968
05/06/2019 3920
ODBFD.1474317338.134154 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 197.017.059.968
05/06/2019 3921
Chi BV
94.000.000 196.923.059.968
05/06/2019 3922
ODBFD.1608163259.97715 CHUYEN TIEN.CT TU 10465555547 C.TY CO PHAN THE HE MOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 197.403.059.968
05/06/2019 3923
Chi BV
94.000.000 197.309.059.968
05/06/2019 3924
ODBFD.1512649888.94333 CHUYEN TIEN.CT TU 13104906215 C.TY TNHH DAI NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 197.429.059.968
06/06/2019 3925
Chi BV
94.000.000 197.335.059.968
06/06/2019 3926
Chi BV
94.000.000 197.241.059.968
06/06/2019 3927
ODBFD.1563304108.58115 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 197.531.059.968
06/06/2019 3928
ODBFD.1606692420.85217 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 197.761.059.968
06/06/2019 3929
ODBFD.1602858393.128293 CHUYEN TIEN.CT TU 4569694251 C.TY TNHH MOT THANH VIEN MINH HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 197.981.059.968
06/06/2019 3930
ODBFD.1634781002.89381 CHUYEN TIEN.CT TU 10105651139 C.TY TNHH IN HUI CHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 198.271.059.968
07/06/2019 3931
ODBFD.1453286660.123165 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 198.731.059.968
07/06/2019 3932
ODBFD.1580259384.50736 CHUYEN TIEN.CT TU 4696223804 C.TY CO PHAN HOANG QUAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 199.191.059.968
07/06/2019 3933
ODBFD.1652016351.60657 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 199.671.059.968
07/06/2019 3934
ODBFD.1382348518.58566 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 200.151.059.968
07/06/2019 3935
ODBFD.1422938066.111269 CHUYEN TIEN.CT TU 2154864078 C.TY TNHH HAO PHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 200.591.059.968
07/06/2019 3936
Chi BV
94.000.000 200.497.059.968
08/06/2019 3937
ODBFD.1589868656.81277 CHUYEN TIEN.CT TU 11625316611 VAN PHONG DAI DIENC.TY TNHH NONG SAN VIET MY TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 200.947.059.968
08/06/2019 3938
ODBFD.1549388353.63715 CHUYEN TIEN.CT TU 9570109266 NHA MAY SAN XUAT DO GO COTEC - C.TY CO PHAN COTERAZ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 201.417.059.968
08/06/2019 3939
Chi BV
94.000.000 201.323.059.968
08/06/2019 3940
ODBFD.1400757694.105910 CHUYEN TIEN.CT TU 3186474063 C.TY CO PHAN FANNY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 201.743.059.968
08/06/2019 3941
ODBFD.1492421029.43145 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 202.103.059.968
09/06/2019 3942
Chi BV
94.000.000 202.009.059.968
09/06/2019 3943
ODBFD.1482365685.93818 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 202.209.059.968
09/06/2019 3944
ODBFD.1462027904.122374 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 202.679.059.968
09/06/2019 3945
Chi BV
94.000.000 202.585.059.968
09/06/2019 3946
Chi BV
94.000.000 202.491.059.968
09/06/2019 3947
ODBFD.1506445732.121025 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 202.851.059.968
10/06/2019 3948
ODBFD.1653434847.56802 CHUYEN TIEN.CT TU 503943799 C.TY TNHH SHEANG LIH CYCLE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 203.221.059.968
10/06/2019 3949
ODBFD.1628026199.52818 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 203.431.059.968
10/06/2019 3950
ODBFD.1659913573.56748 CHUYEN TIEN.CT TU 3434308022 C.TY TNHH DICH VU VAN CHUYEN QUOC TE U.T.S - SAI GON VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 203.661.059.968
10/06/2019 3951
ODBFD.1477465903.96530 CHUYEN TIEN.CT TU 8581734519 DOANH NGHIEP TU NHAN CO KHI CHINH XAC THANH CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 203.901.059.968
10/06/2019 3952
Chi BV
94.000.000 203.807.059.968
10/06/2019 3953
ODBFD.1571297955.104414 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 204.057.059.968
11/06/2019 3954
ODBFD.1489453515.94560 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 204.507.059.968
11/06/2019 3955
ODBFD.1420458677.120189 CHUYEN TIEN.CT TU 5277362806 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP AMECO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 204.957.059.968
11/06/2019 3956
ODBFD.1608707675.73993 CHUYEN TIEN.CT TU 870861401 C.TY CO PHAN THUC PHAM BINH TAY - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 205.317.059.968
11/06/2019 3957
ODBFD.1468976531.94205 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 205.757.059.968
11/06/2019 3958
Chi BV
94.000.000 205.663.059.968
12/06/2019 3959
ODBFD.1526159087.71627 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 206.043.059.968
12/06/2019 3960
ODBFD.1414809316.55943 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 206.463.059.968
12/06/2019 3961
ODBFD.1469106359.84666 CHUYEN TIEN.CT TU 5915419684 C.TY TNHH CONG NGHIEP KOREA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 206.793.059.968
12/06/2019 3962
ODBFD.1536417248.59905 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 207.263.059.968
12/06/2019 3963
ODBFD.1460895969.90781 CHUYEN TIEN.CT TU 761103258 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT NEM KIM CUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 207.403.059.968
13/06/2019 3964
ODBFD.1629592835.109038 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 207.733.059.968
13/06/2019 3965
ODBFD.1453039863.110264 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 207.903.059.968
13/06/2019 3966
ODBFD.1445192131.47275 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 208.403.059.968
13/06/2019 3967
ODBFD.1482666119.91106 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 208.773.059.968
13/06/2019 3968
ODBFD.1628811014.129027 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 209.173.059.968
13/06/2019 3969
Chi BV
94.000.000 209.079.059.968
14/06/2019 3970
ODBFD.1560378195.42317 CHUYEN TIEN.CT TU 13129328532 C.TY TNHH FRAMAS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 209.499.059.968
14/06/2019 3971
ODBFD.1383743478.62262 CHUYEN TIEN.CT TU 13027571425 NHA MAY XU LY NUOC THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 209.839.059.968
14/06/2019 3972
Chi BV
94.000.000 209.745.059.968
14/06/2019 3973
ODBFD.1634409659.79524 CHUYEN TIEN.CT TU 2516173422 C.TY CO PHAN CO KHI DONG LUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 210.055.059.968
14/06/2019 3974
ODBFD.1509398277.101818 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 210.245.059.968
14/06/2019 3975
ODBFD.1369212908.113510 CHUYEN TIEN.CT TU 3743185590 C.TY TNHH MINH HANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 210.555.059.968
15/06/2019 3976
ODBFD.1469398826.55737 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 210.845.059.968
15/06/2019 3977
ODBFD.1395323098.44862 CHUYEN TIEN.CT TU 5786995553 C.TY TNHH TON DONG A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 211.295.059.968
15/06/2019 3978
ODBFD.1643971944.37958 CHUYEN TIEN.CT TU 1743827858 C.TY CO PHAN CÀ PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 211.465.059.968
15/06/2019 3979
ODBFD.1364044790.121707 CHUYEN TIEN.CT TU 870861401 C.TY CO PHAN THUC PHAM BINH TAY - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 211.665.059.968
15/06/2019 3980
ODBFD.1402474205.61354 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 211.985.059.968
15/06/2019 3981
ODBFD.1468545490.40018 CHUYEN TIEN.CT TU 6849312007 C.TY TNHH SAKAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 212.375.059.968
16/06/2019 3982
ODBFD.1513711849.64646 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 212.725.059.968
16/06/2019 3983
ODBFD.1390465664.80094 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 213.135.059.968
16/06/2019 3984
ODBFD.1394530205.39657 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 213.255.059.968
16/06/2019 3985
ODBFD.1645944241.122292 CHUYEN TIEN.CT TU 12584657833 C.TY CO PHAN THEP POMINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 213.605.059.968
16/06/2019 3986
ODBFD.1618689211.37410 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 213.715.059.968
17/06/2019 3987
ODBFD.1507866175.122628 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 214.005.059.968
17/06/2019 3988
ODBFD.1572259806.129069 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 214.255.059.968
17/06/2019 3989
ODBFD.1442572137.71724 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 214.365.059.968
17/06/2019 3990
ODBFD.1412722341.65857 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 214.575.059.968
17/06/2019 3991
ODBFD.1546184164.75262 CHUYEN TIEN.CT TU 8581734519 DOANH NGHIEP TU NHAN CO KHI CHINH XAC THANH CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 214.855.059.968
17/06/2019 3992
ODBFD.1532660114.77828 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 214.965.059.968
17/06/2019 3993
ODBFD.1580424292.74490 CHUYEN TIEN.CT TU 8663920243 NHA MAY MINH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 215.105.059.968
18/06/2019 3994
ODBFD.1400913126.52113 CHUYEN TIEN.CT TU 6307094827 C.TY CO PHAN DANH QUOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 215.375.059.968
18/06/2019 3995
ODBFD.1535014730.99824 CHUYEN TIEN.CT TU 3207474293 C.TY LIEN DOANH SAN XUAT NUT NHỤA VIẸT THUẠN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 215.495.059.968
18/06/2019 3996
Chi BV
94.000.000 215.401.059.968
18/06/2019 3997
Chi BV
94.000.000 215.307.059.968
18/06/2019 3998
ODBFD.1629131363.77350 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 215.477.059.968
18/06/2019 3999
ODBFD.1447787945.56101 CHUYEN TIEN.CT TU 3869855131 KHO TRUNG TAM PHAN PHÓI HÀNG SÀI GÒN COOP MART TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 215.937.059.968
19/06/2019 4000
ODBFD.1607942653.88636 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 216.037.059.968
19/06/2019 4001
Chi BV
94.000.000 215.943.059.968
19/06/2019 4002
ODBFD.1628750616.132047 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 216.303.059.968
19/06/2019 4003
ODBFD.1473936448.56744 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 216.543.059.968
19/06/2019 4004
ODBFD.1413783575.81758 CHUYEN TIEN.CT TU 13600924295 C.TY TNHH MAY MAC PREMIER GLOBAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 217.003.059.968
19/06/2019 4005
ODBFD.1567948854.130950 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 217.373.059.968
20/06/2019 4006
ODBFD.1375718790.100667 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 217.513.059.968
20/06/2019 4007
Chi BV
94.000.000 217.419.059.968
20/06/2019 4008
ODBFD.1373191743.112903 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 217.669.059.968
20/06/2019 4009
ODBFD.1572121149.56922 CHUYEN TIEN.CT TU 8340205046 C.TY TNHH BIEN DIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 217.999.059.968
20/06/2019 4010
ODBFD.1480763028.87232 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 218.319.059.968
20/06/2019 4011
ODBFD.1367143506.60590 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 218.639.059.968
21/06/2019 4012
ODBFD.1411966254.72920 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 218.809.059.968
21/06/2019 4013
ODBFD.1469802138.92825 CHUYEN TIEN.CT TU 406405205 C.TY TNHH HANSOLL KOVI VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 218.919.059.968
21/06/2019 4014
ODBFD.1577534805.42030 CHUYEN TIEN.CT TU 2900372429 C.TY TNHH CAP DIEN VI NA CA DI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 219.359.059.968
21/06/2019 4015
Chi BV
94.000.000 219.265.059.968
21/06/2019 4016
ODBFD.1426872297.55503 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 219.405.059.968
21/06/2019 4017
ODBFD.1632456297.64763 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 219.645.059.968
22/06/2019 4018
ODBFD.1531568799.80310 CHUYEN TIEN.CT TU 4696223804 C.TY CO PHAN HOANG QUAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 219.845.059.968
22/06/2019 4019
ODBFD.1433959436.133591 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 220.295.059.968
22/06/2019 4020
ODBFD.1542756969.48002 CHUYEN TIEN.CT TU 10578112675 C.TY TNHH THAI TU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 220.475.059.968
22/06/2019 4021
Chi BV
94.000.000 220.381.059.968
22/06/2019 4022
ODBFD.1495732621.115027 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 220.861.059.968
22/06/2019 4023
ODBFD.1499527184.131568 CHUYEN TIEN.CT TU 1709249144 C.TY TNHH HÓA CONG NGHE NANO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 221.191.059.968
23/06/2019 4024
ODBFD.1622439406.114386 CHUYEN TIEN.CT TU 1812781909 C.TY TNHH HUA HUI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 221.671.059.968
23/06/2019 4025
ODBFD.1407007965.45279 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 221.861.059.968
23/06/2019 4026
ODBFD.1428844489.64863 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 222.041.059.968
23/06/2019 4027
ODBFD.1605502154.47747 CHUYEN TIEN.CT TU 13112216248 C.TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 222.521.059.968
23/06/2019 4028
Chi BV
94.000.000 222.427.059.968
24/06/2019 4029
ODBFD.1533633344.117248 CHUYEN TIEN.CT TU 5073290121 C.TY TNHH CO KHI LAP RAP DONG CO DIESEL AN CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 222.617.059.968
24/06/2019 4030
ODBFD.1502559399.107633 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 222.957.059.968
24/06/2019 4031
Chi BV
94.000.000 222.863.059.968
24/06/2019 4032
Chi BV
94.000.000 222.769.059.968
24/06/2019 4033
ODBFD.1391930677.105670 CHUYEN TIEN.CT TU 13600232958 C.TY TNHH VIET TRANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 223.009.059.968
25/06/2019 4034
ODBFD.1478186412.84422 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 223.349.059.968
25/06/2019 4035
ODBFD.1456844365.71489 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 223.599.059.968
25/06/2019 4036
Chi BV
94.000.000 223.505.059.968
25/06/2019 4037
ODBFD.1404310028.99926 CHUYEN TIEN.CT TU 7643745186 XI NGHIEP BE TONG HONG HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 223.785.059.968
25/06/2019 4038
ODBFD.1574903640.105341 CHUYEN TIEN.CT TU 13027571425 NHA MAY XU LY NUOC THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 224.225.059.968
25/06/2019 4039
Chi BV
94.000.000 224.131.059.968
25/06/2019 4040
ODBFD.1503434208.126883 CHUYEN TIEN.CT TU 8581734519 DOANH NGHIEP TU NHAN CO KHI CHINH XAC THANH CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 224.281.059.968
26/06/2019 4041
ODBFD.1564924493.42623 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 224.761.059.968
26/06/2019 4042
Chi BV
94.000.000 224.667.059.968
26/06/2019 4043
ODBFD.1501249292.113701 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 224.817.059.968
26/06/2019 4044
Chi BV
94.000.000 224.723.059.968
26/06/2019 4045
ODBFD.1520219088.110479 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 225.043.059.968
27/06/2019 4046
Chi BV
94.000.000 224.949.059.968
27/06/2019 4047
ODBFD.1595440138.100637 CHUYEN TIEN.CT TU 1733674743 C.TY TNHH VIET NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 225.289.059.968
27/06/2019 4048
Chi BV
94.000.000 225.195.059.968
27/06/2019 4049
ODBFD.1533914254.130990 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 225.555.059.968
27/06/2019 4050
Chi BV
94.000.000 225.461.059.968
28/06/2019 4051
Chi BV
94.000.000 225.367.059.968
28/06/2019 4052
Chi BV
94.000.000 225.273.059.968
28/06/2019 4053
ODBFD.1473740197.51078 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 225.513.059.968
28/06/2019 4054
ODBFD.1620385919.100509 CHUYEN TIEN.CT TU 1709249144 C.TY TNHH HÓA CONG NGHE NANO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 225.903.059.968
28/06/2019 4055
ODBFD.1540781842.91492 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 226.353.059.968
28/06/2019 4056
ODBFD.1536259058.109722 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 226.503.059.968
29/06/2019 4057
ODBFD.1466405395.123701 CHUYEN TIEN.CT TU 10456911104 C.TY TNHH CA PHE SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 226.923.059.968
29/06/2019 4058
ODBFD.1651668863.85024 CHUYEN TIEN.CT TU 3715917086 C.TY TNHH BAO BI PHU MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 227.373.059.968
29/06/2019 4059
ODBFD.1626128415.86329 CHUYEN TIEN.CT TU 9801059412 C.TY TNHH DAE KWANG APPAREL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 227.573.059.968
29/06/2019 4060
ODBFD.1414996400.116092 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 228.043.059.968
29/06/2019 4061
ODBFD.1600577549.133511 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 228.173.059.968
29/06/2019 4062
ODBFD.1423275623.46120 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 228.573.059.968
30/06/2019 4063
ODBFD.1523655332.51169 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 228.933.059.968
30/06/2019 4064
ODBFD.1446209813.56611 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 229.273.059.968
30/06/2019 4065
Chi BV
94.000.000 229.179.059.968
30/06/2019 4066
ODBFD.1640582843.103329 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 229.389.059.968
30/06/2019 4067
Chi BV
94.000.000 229.295.059.968
01/07/2019 4068
ODBFD.1504047387.63797 CHUYEN TIEN.CT TU 7508722111 C.TY TNHH THANH LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 229.465.059.968
01/07/2019 4069
ODBFD.1467570271.47237 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 229.845.059.968
01/07/2019 4070
ODBFD.1604730299.105767 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 230.265.059.968
01/07/2019 4071
ODBFD.1396031496.71040 CHUYEN TIEN.CT TU 8205021750 C.TY CP DET MAY DAU TU TM DONG TIEN HUNG II TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 230.695.059.968
01/07/2019 4072
ODBFD.1604077096.55109 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 231.125.059.968
01/07/2019 4073
ODBFD.1460091398.62842 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 231.615.059.968
02/07/2019 4074
ODBFD.1533182612.125277 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 231.845.059.968
02/07/2019 4075
ODBFD.1602462953.45107 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 232.335.059.968
02/07/2019 4076
Chi BV
94.000.000 232.241.059.968
02/07/2019 4077
ODBFD.1470837553.56405 CHUYEN TIEN.CT TU 9446628997 C.TY TNHH THANH AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 232.651.059.968
02/07/2019 4078
ODBFD.1662790998.110612 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 232.881.059.968
02/07/2019 4079
ODBFD.1596081953.95040 CHUYEN TIEN.CT TU 846037482 C.TY TNHH RINNAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 233.031.059.968
03/07/2019 4080
ODBFD.1446620238.38297 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 233.471.059.968
03/07/2019 4081
ODBFD.1600311892.60753 CHUYEN TIEN.CT TU 10219228609 NGAN HÀNG CONG THUONG KCN SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 233.881.059.968
03/07/2019 4082
Chi BV
94.000.000 233.787.059.968
03/07/2019 4083
ODBFD.1485658539.101771 CHUYEN TIEN.CT TU 6252695697 C.TY TNHH PLASTIC INTERCON VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 234.067.059.968
03/07/2019 4084
ODBFD.1535423191.103521 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 234.307.059.968
03/07/2019 4085
ODBFD.1608142503.65886 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 234.447.059.968
04/07/2019 4086
ODBFD.1610283239.78017 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 234.697.059.968
04/07/2019 4087
ODBFD.1389718327.97410 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 235.117.059.968
04/07/2019 4088
ODBFD.1595288092.85972 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 235.587.059.968
04/07/2019 4089
Chi BV
94.000.000 235.493.059.968
04/07/2019 4090
ODBFD.1411939085.95600 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 235.763.059.968
05/07/2019 4091
ODBFD.1649708793.54821 CHUYEN TIEN.CT TU 4264385733 C.TY CO PHAN MARICO SOUTH EAST ASIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 236.073.059.968
05/07/2019 4092
ODBFD.1443818983.133556 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 236.503.059.968
05/07/2019 4093
ODBFD.1549542568.89850 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 236.943.059.968
05/07/2019 4094
ODBFD.1470102690.117221 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 237.233.059.968
05/07/2019 4095
ODBFD.1439528980.75409 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 237.403.059.968
05/07/2019 4096
ODBFD.1584740546.117803 CHUYEN TIEN.CT TU 8340205046 C.TY TNHH BIEN DIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 237.543.059.968
06/07/2019 4097
ODBFD.1404934999.132604 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 237.963.059.968
06/07/2019 4098
ODBFD.1591374677.111050 CHUYEN TIEN.CT TU 9617996809 C.TY TNHH BAO BI HANH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 238.323.059.968
06/07/2019 4099
ODBFD.1460219624.52835 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 238.753.059.968
06/07/2019 4100
ODBFD.1622329654.47722 CHUYEN TIEN.CT TU 4170767414 C.TY TNHH SAVERI HOME & GARDEN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 239.103.059.968
06/07/2019 4101
ODBFD.1404878174.127673 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 239.413.059.968
06/07/2019 4102
ODBFD.1556983672.65747 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 239.553.059.968
07/07/2019 4103
ODBFD.1562667934.134562 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 239.833.059.968
07/07/2019 4104
Chi BV
94.000.000 239.739.059.968
07/07/2019 4105
ODBFD.1642478029.82776 CHUYEN TIEN.CT TU 2082366059 C.TY LIEN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 239.919.059.968
07/07/2019 4106
ODBFD.1478050260.72502 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 240.219.059.968
07/07/2019 4107
Chi BV
94.000.000 240.125.059.968
08/07/2019 4108
ODBFD.1566876907.38747 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 240.225.059.968
08/07/2019 4109
ODBFD.1503008875.80761 CHUYEN TIEN.CT TU 11372253052 C.TY CO PHAN GIA ANH TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 240.375.059.968
08/07/2019 4110
ODBFD.1507953063.58937 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 240.555.059.968
08/07/2019 4111
ODBFD.1379364253.121510 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 240.985.059.968
08/07/2019 4112
ODBFD.1433136075.110729 CHUYEN TIEN.CT TU 9694859443 C.TY TNHH CHE TAO CO KHI HOANG LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 241.145.059.968
08/07/2019 4113
ODBFD.1479076192.58298 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 241.295.059.968
09/07/2019 4114
ODBFD.1614258307.60773 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 241.665.059.968
09/07/2019 4115
ODBFD.1529612548.44240 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 241.845.059.968
09/07/2019 4116
ODBFD.1425052722.73459 CHUYEN TIEN.CT TU 8370393885 C.TY TNHH MAY MAC BOWKER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 242.125.059.968
09/07/2019 4117
ODBFD.1402854300.130084 CHUYEN TIEN.CT TU 10578112675 C.TY TNHH THAI TU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 242.235.059.968
09/07/2019 4118
ODBFD.1473408709.100632 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 242.495.059.968
09/07/2019 4119
ODBFD.1374806751.88421 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 242.925.059.968
10/07/2019 4120
ODBFD.1597462579.64264 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 243.265.059.968
10/07/2019 4121
ODBFD.1499217579.52970 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 243.595.059.968
10/07/2019 4122
ODBFD.1460566514.91785 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 243.885.059.968
10/07/2019 4123
ODBFD.1601675020.43203 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 244.005.059.968
10/07/2019 4124
Chi BV
94.000.000 243.911.059.968
10/07/2019 4125
Chi BV
94.000.000 243.817.059.968
11/07/2019 4126
ODBFD.1434497462.113107 CHUYEN TIEN.CT TU 1739195485 C.TY TNHH CRESTEC VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 244.277.059.968
11/07/2019 4127
ODBFD.1526004837.71341 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 244.457.059.968
11/07/2019 4128
ODBFD.1410561414.100672 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 244.867.059.968
11/07/2019 4129
ODBFD.1632893500.113009 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 245.137.059.968
11/07/2019 4130
ODBFD.1472393721.128529 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 245.527.059.968
12/07/2019 4131
ODBFD.1542484407.104212 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 245.747.059.968
12/07/2019 4132
ODBFD.1487822293.85541 CHUYEN TIEN.CT TU 7966068095 C.TY TNHH HANA VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 245.857.059.968
12/07/2019 4133
ODBFD.1443839697.84139 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 246.037.059.968
12/07/2019 4134
ODBFD.1364178367.121742 CHUYEN TIEN.CT TU 26112896 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 246.427.059.968
12/07/2019 4135
Chi BV
94.000.000 246.333.059.968
12/07/2019 4136
ODBFD.1526455510.44597 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 246.663.059.968
13/07/2019 4137
Chi BV
94.000.000 246.569.059.968
13/07/2019 4138
ODBFD.1406339989.120017 CHUYEN TIEN.CT TU 10778688001 C.TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 247.059.059.968
13/07/2019 4139
ODBFD.1392063219.88651 CHUYEN TIEN.CT TU 1982820300 VAN PHONG DAI DIEN BQL KCN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 247.489.059.968
13/07/2019 4140
Chi BV
94.000.000 247.395.059.968
13/07/2019 4141
ODBFD.1369446455.78403 CHUYEN TIEN.CT TU 12664190476 C.TY TNHH VAN SAN VA TRANG TRI NOI THAT SAI GON - TOKYO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 247.595.059.968
13/07/2019 4142
Chi BV
94.000.000 247.501.059.968
14/07/2019 4143
ODBFD.1430554488.129250 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 247.801.059.968
14/07/2019 4144
ODBFD.1646856045.106219 CHUYEN TIEN.CT TU 2049572709 C.TY CO PHAN SÀNH SÚ THỦY TINH VIẸT NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 248.171.059.968
14/07/2019 4145
ODBFD.1506069458.116165 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 248.551.059.968
14/07/2019 4146
ODBFD.1595392536.91049 CHUYEN TIEN.CT TU 4760823245 C.TY CO PHAN SOI DUY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 248.991.059.968
14/07/2019 4147
ODBFD.1391772282.103960 CHUYEN TIEN.CT TU 10964246804 C.TY TNHH DAEJIN TEXTILE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 249.421.059.968
15/07/2019 4148
Chi BV
94.000.000 249.327.059.968
15/07/2019 4149
ODBFD.1634114650.136029 CHUYEN TIEN.CT TU 11409864175 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI PHAM LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 249.487.059.968
15/07/2019 4150
ODBFD.1515106817.121624 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 249.657.059.968
15/07/2019 4151
Chi BV
94.000.000 249.563.059.968
15/07/2019 4152
ODBFD.1405536170.97259 CHUYEN TIEN.CT TU 7503016540 C.TY TNHH FUDA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 249.673.059.968
16/07/2019 4153
ODBFD.1495740009.125952 CHUYEN TIEN.CT TU 12584657833 C.TY CO PHAN THEP POMINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 250.083.059.968
16/07/2019 4154
ODBFD.1419112200.108166 CHUYEN TIEN.CT TU 9570109266 NHA MAY SAN XUAT DO GO COTEC - C.TY CO PHAN COTERAZ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 250.433.059.968
16/07/2019 4155
ODBFD.1396596970.112103 CHUYEN TIEN.CT TU 870861401 C.TY CO PHAN THUC PHAM BINH TAY - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 250.673.059.968
16/07/2019 4156
ODBFD.1403269827.37448 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 251.103.059.968
16/07/2019 4157
ODBFD.1646345731.102224 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 251.373.059.968
16/07/2019 4158
ODBFD.1537327718.66654 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 251.593.059.968
17/07/2019 4159
ODBFD.1557235279.133730 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 251.813.059.968
17/07/2019 4160
Chi BV
94.000.000 251.719.059.968
17/07/2019 4161
ODBFD.1559875425.111454 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 252.179.059.968
17/07/2019 4162
ODBFD.1554820239.49567 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 252.629.059.968
17/07/2019 4163
Chi BV
94.000.000 252.535.059.968
17/07/2019 4164
ODBFD.1492587846.84887 CHUYEN TIEN.CT TU 12485245823 C.TY TNHH A&M VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 252.995.059.968
18/07/2019 4165
ODBFD.1627426315.133922 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 253.385.059.968
18/07/2019 4166
ODBFD.1611909913.70376 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 253.735.059.968
18/07/2019 4167
ODBFD.1398408599.73041 CHUYEN TIEN.CT TU 8370393885 C.TY TNHH MAY MAC BOWKER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 254.055.059.968
18/07/2019 4168
Chi BV
94.000.000 253.961.059.968
18/07/2019 4169
ODBFD.1443711885.55723 CHUYEN TIEN.CT TU 12485245823 C.TY TNHH A&M VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 254.411.059.968
18/07/2019 4170
ODBFD.1396777637.84204 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 254.521.059.968
19/07/2019 4171
ODBFD.1399299759.42668 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 254.981.059.968
19/07/2019 4172
ODBFD.1600134748.115109 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 255.281.059.968
19/07/2019 4173
Chi BV
94.000.000 255.187.059.968
19/07/2019 4174
Chi BV
94.000.000 255.093.059.968
19/07/2019 4175
ODBFD.1430940062.126578 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 255.343.059.968
19/07/2019 4176
ODBFD.1617087592.54991 CHUYEN TIEN.CT TU 4569694251 C.TY TNHH MOT THANH VIEN MINH HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 255.683.059.968
19/07/2019 4177
ODBFD.1460861627.66051 CHUYEN TIEN.CT TU 6156423860 C.TY TNHH YANG LIN GLOBAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 255.813.059.968
20/07/2019 4178
ODBFD.1465909442.129067 CHUYEN TIEN.CT TU 7459061693 NHA MAY SAN XUAT BEP GAS NGOI SAO XANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 256.153.059.968
20/07/2019 4179
ODBFD.1565146396.121799 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 256.653.059.968
20/07/2019 4180
Chi BV
94.000.000 256.559.059.968
20/07/2019 4181
ODBFD.1492286923.39833 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 256.959.059.968
20/07/2019 4182
Chi BV
94.000.000 256.865.059.968
21/07/2019 4183
ODBFD.1566116389.83352 CHUYEN TIEN.CT TU 12223579191 C.TY CO PHAN LATITUDE TREE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 257.175.059.968
21/07/2019 4184
ODBFD.1655838739.48159 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 257.605.059.968
21/07/2019 4185
ODBFD.1400486890.91332 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 257.795.059.968
21/07/2019 4186
ODBFD.1400633546.77723 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 257.895.059.968
21/07/2019 4187
Chi BV
94.000.000 257.801.059.968
21/07/2019 4188
ODBFD.1448872761.116007 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 258.021.059.968
22/07/2019 4189
ODBFD.1596106985.125347 CHUYEN TIEN.CT TU 4170767414 C.TY TNHH SAVERI HOME & GARDEN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 258.341.059.968
22/07/2019 4190
ODBFD.1629583295.43612 CHUYEN TIEN.CT TU 5503346414 C.TY CO PHAN BAO BI PP BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 258.641.059.968
22/07/2019 4191
ODBFD.1465231825.75827 CHUYEN TIEN.CT TU 8051772024 C.TY CO PHAN NHỤA BÌNH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 258.741.059.968
22/07/2019 4192
ODBFD.1550516670.112972 CHUYEN TIEN.CT TU 6849312007 C.TY TNHH SAKAI VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 259.101.059.968
22/07/2019 4193
ODBFD.1596659006.108573 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 259.241.059.968
22/07/2019 4194
ODBFD.1512510104.112581 CHUYEN TIEN.CT TU 11787798753 C.TY TNHH HUNG TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 259.601.059.968
23/07/2019 4195
ODBFD.1445348097.53014 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 259.831.059.968
23/07/2019 4196
Chi BV
94.000.000 259.737.059.968
23/07/2019 4197
Chi BV
94.000.000 259.643.059.968
23/07/2019 4198
ODBFD.1460103848.123260 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 260.113.059.968
23/07/2019 4199
ODBFD.1445749864.114173 CHUYEN TIEN.CT TU 12485245823 C.TY TNHH A&M VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 260.523.059.968
24/07/2019 4200
ODBFD.1622356484.118463 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 260.903.059.968
24/07/2019 4201
Chi BV
94.000.000 260.809.059.968
24/07/2019 4202
ODBFD.1635009979.74323 CHUYEN TIEN.CT TU 12789875191 C.TY TNHH TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 261.139.059.968
24/07/2019 4203
ODBFD.1407545876.49341 CHUYEN TIEN.CT TU 6405831214 C.TY TNHH NHOM DONG PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 261.589.059.968
24/07/2019 4204
ODBFD.1426380980.60397 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 261.919.059.968
24/07/2019 4205
Chi BV
94.000.000 261.825.059.968
24/07/2019 4206
Chi BV
94.000.000 261.731.059.968
25/07/2019 4207
Chi BV
94.000.000 261.637.059.968
25/07/2019 4208
ODBFD.1530558781.126570 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 262.007.059.968
25/07/2019 4209
ODBFD.1501311598.102856 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 262.367.059.968
25/07/2019 4210
ODBFD.1366942702.96119 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 262.627.059.968
25/07/2019 4211
Chi BV
94.000.000 262.533.059.968
26/07/2019 4212
Chi BV
94.000.000 262.439.059.968
26/07/2019 4213
ODBFD.1517026565.76090 CHUYEN TIEN.CT TU 10964246804 C.TY TNHH DAEJIN TEXTILE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 262.869.059.968
26/07/2019 4214
ODBFD.1639757870.119184 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 263.099.059.968
26/07/2019 4215
ODBFD.1448660967.91277 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 263.539.059.968
26/07/2019 4216
ODBFD.1486624765.87615 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 263.919.059.968
26/07/2019 4217
Chi BV
94.000.000 263.825.059.968
27/07/2019 4218
ODBFD.1609786235.98067 CHUYEN TIEN.CT TU 8782175809 C.TY CO PHAN DAU TU XuAT NHAP KHAU DAK LA8K TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 264.315.059.968
27/07/2019 4219
ODBFD.1589577950.128802 CHUYEN TIEN.CT TU 733373433 C.TY TNHH TU VAN XAY DUNG CO DIEN TRUONG NAM HAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 264.475.059.968
27/07/2019 4220
ODBFD.1469515568.84933 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 264.755.059.968
27/07/2019 4221
ODBFD.1623455455.62120 CHUYEN TIEN.CT TU 6713574511 C.TY TNHH TIEP VAN THANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 264.875.059.968
27/07/2019 4222
ODBFD.1434840888.40009 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 265.185.059.968
28/07/2019 4223
ODBFD.1596645218.78560 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 265.375.059.968
28/07/2019 4224
ODBFD.1529262056.60947 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 265.555.059.968
28/07/2019 4225
Chi BV
94.000.000 265.461.059.968
28/07/2019 4226
Chi BV
94.000.000 265.367.059.968
28/07/2019 4227
ODBFD.1600063168.103297 CHUYEN TIEN.CT TU 2297980933 C.TY TNHH KJAC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 265.487.059.968
28/07/2019 4228
ODBFD.1637007623.44874 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 265.777.059.968
29/07/2019 4229
ODBFD.1494136229.95617 CHUYEN TIEN.CT TU 10212391384 C.TY UNITED POTTERIES SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 265.897.059.968
29/07/2019 4230
ODBFD.1378284086.120675 CHUYEN TIEN.CT TU 9205850191 C.TY CO PHAN POH HUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 266.287.059.968
29/07/2019 4231
Chi BV
94.000.000 266.193.059.968
29/07/2019 4232
ODBFD.1408194265.61170 CHUYEN TIEN.CT TU 7588514579 DU ANC.TY TNHH THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT RITA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 266.373.059.968
29/07/2019 4233
Chi BV
94.000.000 266.279.059.968
29/07/2019 4234
ODBFD.1587534282.119682 CHUYEN TIEN.CT TU 13256625215 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 266.659.059.968
30/07/2019 4235
Chi BV
94.000.000 266.565.059.968
30/07/2019 4236
Chi BV
94.000.000 266.471.059.968
30/07/2019 4237
ODBFD.1626756849.66108 CHUYEN TIEN.CT TU 5786995553 C.TY TNHH TON DONG A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 266.881.059.968
30/07/2019 4238
ODBFD.1430682136.107424 CHUYEN TIEN.CT TU 13165014023 C.TY TNHH TAI GU INDUSTRIAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 267.151.059.968
30/07/2019 4239
ODBFD.1635608099.93526 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 267.561.059.968
31/07/2019 4240
ODBFD.1511575434.101340 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 267.841.059.968
31/07/2019 4241
ODBFD.1416571983.87321 CHUYEN TIEN.CT TU 9570109266 NHA MAY SAN XUAT DO GO COTEC - C.TY CO PHAN COTERAZ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 268.161.059.968
31/07/2019 4242
ODBFD.1573014438.54675 CHUYEN TIEN.CT TU 1733674743 C.TY TNHH VIET NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 268.451.059.968
31/07/2019 4243
ODBFD.1558023982.95567 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 268.691.059.968
31/07/2019 4244
ODBFD.1403502435.60970 CHUYEN TIEN.CT TU 183647829 C.TY TNHH CONG NGHIEP HAI MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 268.851.059.968
31/07/2019 4245
ODBFD.1636571922.48773 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 268.981.059.968
01/08/2019 4246
ODBFD.1613068713.41967 CHUYEN TIEN.CT TU 10116523140 C.TY TNHH CO KHI HIEP TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 269.271.059.968
01/08/2019 4247
ODBFD.1589477449.87022 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 269.451.059.968
01/08/2019 4248
ODBFD.1420145111.80421 CHUYEN TIEN.CT TU 13027571425 NHA MAY XU LY NUOC THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 269.561.059.968
01/08/2019 4249
ODBFD.1475419765.79597 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 269.661.059.968
01/08/2019 4250
ODBFD.1536734806.63301 CHUYEN TIEN.CT TU 1601120512 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BINH THANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 269.901.059.968
01/08/2019 4251
ODBFD.1520973387.89660 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 270.221.059.968
02/08/2019 4252
ODBFD.1372336394.60518 CHUYEN TIEN.CT TU 937389794 C.TY TRACH NHIEM HUU HAN HENKEL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 270.661.059.968
02/08/2019 4253
ODBFD.1584374228.68838 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 270.951.059.968
02/08/2019 4254
Chi BV
94.000.000 270.857.059.968
02/08/2019 4255
ODBFD.1484071295.51587 CHUYEN TIEN.CT TU 3743185590 C.TY TNHH MINH HANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 271.247.059.968
02/08/2019 4256
ODBFD.1518423267.53009 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 271.667.059.968
02/08/2019 4257
ODBFD.1571299639.127008 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 272.127.059.968
03/08/2019 4258
ODBFD.1384346638.101227 CHUYEN TIEN.CT TU 10070365365 C.TY TNHH GF VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 272.377.059.968
03/08/2019 4259
ODBFD.1400320151.70107 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 272.717.059.968
03/08/2019 4260
ODBFD.1616545937.109325 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 273.017.059.968
03/08/2019 4261
ODBFD.1567865463.52115 CHUYEN TIEN.CT TU 11644048087 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HAI THANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 273.227.059.968
03/08/2019 4262
Chi BV
94.000.000 273.133.059.968
04/08/2019 4263
Chi BV
94.000.000 273.039.059.968
04/08/2019 4264
ODBFD.1499088247.122686 CHUYEN TIEN.CT TU 330488737 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VINAFCO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 273.489.059.968
04/08/2019 4265
ODBFD.1408230233.80274 CHUYEN TIEN.CT TU 5503346414 C.TY CO PHAN BAO BI PP BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 273.919.059.968
04/08/2019 4266
Chi BV
94.000.000 273.825.059.968
04/08/2019 4267
Chi BV
94.000.000 273.731.059.968
04/08/2019 4268
Chi BV
94.000.000 273.637.059.968
05/08/2019 4269
ODBFD.1505017441.128331 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 274.057.059.968
05/08/2019 4270
ODBFD.1625987784.101845 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 274.367.059.968
05/08/2019 4271
ODBFD.1422639787.74169 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 274.717.059.968
05/08/2019 4272
ODBFD.1636476142.64454 CHUYEN TIEN.CT TU 1650651128 C.TY CO PHAN VAN TAI-THUONG MAI QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 275.187.059.968
05/08/2019 4273
ODBFD.1375223352.64256 CHUYEN TIEN.CT TU 2902156466 C.TY NHỤA THÁI DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 275.457.059.968
05/08/2019 4274
ODBFD.1562982133.111087 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 275.597.059.968
06/08/2019 4275
ODBFD.1446588786.87650 CHUYEN TIEN.CT TU 11084351921 C.TY TNHH NGHENH PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 276.087.059.968
06/08/2019 4276
ODBFD.1660991501.55791 CHUYEN TIEN.CT TU 13617181505 C.TY TNHH HIMARU VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 276.377.059.968
06/08/2019 4277
ODBFD.1480551863.81929 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 276.517.059.968
06/08/2019 4278
ODBFD.1510780189.114343 CHUYEN TIEN.CT TU 2804372839 C.TY TNHH HOA CHAT KYUNG SUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 276.667.059.968
06/08/2019 4279
ODBFD.1428071969.56703 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 276.847.059.968
07/08/2019 4280
ODBFD.1573728534.54702 CHUYEN TIEN.CT TU 11892114414 C.TY TNHH DUCK SUNG PRECISION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 277.097.059.968
07/08/2019 4281
ODBFD.1628589877.119881 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 277.507.059.968
07/08/2019 4282
ODBFD.1583681524.101382 CHUYEN TIEN.CT TU 2154864078 C.TY TNHH HAO PHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 277.937.059.968
07/08/2019 4283
ODBFD.1559626181.99069 CHUYEN TIEN.CT TU 2731862712 C.TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 278.167.059.968
07/08/2019 4284
ODBFD.1443405002.56089 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 278.507.059.968
07/08/2019 4285
ODBFD.1545189404.66233 CHUYEN TIEN.CT TU 2049572709 C.TY CO PHAN SÀNH SÚ THỦY TINH VIẸT NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 278.857.059.968
07/08/2019 4286
ODBFD.1644574598.48460 CHUYEN TIEN.CT TU 7946760417 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP THUC PHAM QUOC TE SAI GON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 278.997.059.968
08/08/2019 4287
ODBFD.1653200866.51429 CHUYEN TIEN.CT TU 12566196706 C.TY TNHH MAY THEU MY DUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 279.317.059.968
08/08/2019 4288
ODBFD.1550642320.44236 CHUYEN TIEN.CT TU 8676510106 DOANH NGHIEP TU NHAN TÍCH UU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 279.747.059.968
08/08/2019 4289
ODBFD.1523098329.42830 CHUYEN TIEN.CT TU 3715917086 C.TY TNHH BAO BI PHU MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 280.067.059.968
08/08/2019 4290
ODBFD.1419854522.56156 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 280.347.059.968
08/08/2019 4291
ODBFD.1363576869.64581 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 280.767.059.968
08/08/2019 4292
ODBFD.1573005239.57804 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 281.247.059.968
09/08/2019 4293
Chi BV
94.000.000 281.153.059.968
09/08/2019 4294
ODBFD.1647063897.94309 CHUYEN TIEN.CT TU 7503553011 C.TY TNHH DINH HUY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 281.373.059.968
09/08/2019 4295
ODBFD.1581967151.92898 CHUYEN TIEN.CT TU 3743185590 C.TY TNHH MINH HANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 281.493.059.968
09/08/2019 4296
ODBFD.1632553456.99430 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 281.643.059.968
09/08/2019 4297
ODBFD.1606683352.64056 CHUYEN TIEN.CT TU 8581734519 DOANH NGHIEP TU NHAN CO KHI CHINH XAC THANH CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 281.763.059.968
09/08/2019 4298
Chi BV
94.000.000 281.669.059.968
10/08/2019 4299
ODBFD.1511611692.68724 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 281.869.059.968
10/08/2019 4300
Chi BV
94.000.000 281.775.059.968
10/08/2019 4301
ODBFD.1492171906.105366 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 282.265.059.968
10/08/2019 4302
ODBFD.1614453378.114293 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 282.535.059.968
10/08/2019 4303
ODBFD.1370101557.124834 CHUYEN TIEN.CT TU 3241023545 C.TY TNHH CONG NGHIEP SHINWON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 282.895.059.968
11/08/2019 4304
ODBFD.1645962721.117919 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 283.315.059.968
11/08/2019 4305
Chi BV
94.000.000 283.221.059.968
11/08/2019 4306
ODBFD.1507953207.75948 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 283.401.059.968
11/08/2019 4307
ODBFD.1475001434.107873 CHUYEN TIEN.CT TU 6360867032 C.TY CO PHAN BIA SAI GON BINH TAY- NHA MAY BIA SAI GON BINH BUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 283.661.059.968
11/08/2019 4308
ODBFD.1480564859.108114 CHUYEN TIEN.CT TU 5607188320 C.TY TNHH IN AN MING SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 283.791.059.968
11/08/2019 4309
ODBFD.1639438515.54897 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 284.171.059.968
12/08/2019 4310
Chi BV
94.000.000 284.077.059.968
12/08/2019 4311
ODBFD.1634252998.83864 CHUYEN TIEN.CT TU 9219500178 C.TY TNHH DAI LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 284.217.059.968
12/08/2019 4312
ODBFD.1582045420.117017 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 284.547.059.968
12/08/2019 4313
ODBFD.1364373541.120180 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 284.687.059.968
12/08/2019 4314
ODBFD.1462987792.53769 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 285.057.059.968
12/08/2019 4315
Chi BV
94.000.000 284.963.059.968
13/08/2019 4316
ODBFD.1606995478.75646 CHUYEN TIEN.CT TU 9205850191 C.TY CO PHAN POH HUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 285.093.059.968
13/08/2019 4317
ODBFD.1433809912.38487 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 285.483.059.968
13/08/2019 4318
ODBFD.1650237764.126648 CHUYEN TIEN.CT TU 6535340390 C.TY TNHH THUY SAN JEI-WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 285.713.059.968
13/08/2019 4319
ODBFD.1586926852.80511 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 286.123.059.968
13/08/2019 4320
ODBFD.1483617064.59703 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 286.523.059.968
14/08/2019 4321
Chi BV
94.000.000 286.429.059.968
14/08/2019 4322
ODBFD.1456610988.50337 CHUYEN TIEN.CT TU 10361860983 TONGC.TY MAY NHA BE -C.TY CO PHAN - XI NGHIEP MAY BINH PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 286.849.059.968
14/08/2019 4323
ODBFD.1634729306.111550 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 287.169.059.968
14/08/2019 4324
ODBFD.1388944862.114279 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 287.529.059.968
14/08/2019 4325
ODBFD.1553328361.60730 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 287.649.059.968
14/08/2019 4326
ODBFD.1538407126.86830 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 287.969.059.968
15/08/2019 4327
ODBFD.1400586230.46188 CHUYEN TIEN.CT TU 5786995553 C.TY TNHH TON DONG A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 288.249.059.968
15/08/2019 4328
ODBFD.1436285568.123477 CHUYEN TIEN.CT TU 5277362806 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP AMECO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 288.369.059.968
15/08/2019 4329
Chi BV
94.000.000 288.275.059.968
15/08/2019 4330
ODBFD.1445547893.48739 CHUYEN TIEN.CT TU 10719368471 C.TY TNHH MTV SAN XUAT GH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 288.495.059.968
15/08/2019 4331
ODBFD.1564808876.49666 CHUYEN TIEN.CT TU 5786995553 C.TY TNHH TON DONG A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 288.725.059.968
15/08/2019 4332
Chi BV
94.000.000 288.631.059.968
15/08/2019 4333
ODBFD.1521380566.50786 CHUYEN TIEN.CT TU 66941894 C.TY TNHH PROCTER AND GAMBLE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 288.741.059.968
16/08/2019 4334
ODBFD.1620370782.41220 CHUYEN TIEN.CT TU 1767961048 C.TY CO PHAN GIÁY CHÁNH NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 288.861.059.968
16/08/2019 4335
Chi BV
94.000.000 288.767.059.968
16/08/2019 4336
ODBFD.1641652624.110990 CHUYEN TIEN.CT TU 2297980933 C.TY TNHH KJAC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 289.017.059.968
16/08/2019 4337
ODBFD.1366404659.100283 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 289.517.059.968
16/08/2019 4338
ODBFD.1506207225.64932 CHUYEN TIEN.CT TU 3070141091 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SMC BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 289.927.059.968
17/08/2019 4339
ODBFD.1426220669.42946 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 290.037.059.968
17/08/2019 4340
Chi BV
94.000.000 289.943.059.968
17/08/2019 4341
ODBFD.1503141202.56390 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 290.303.059.968
17/08/2019 4342
Chi BV
94.000.000 290.209.059.968
17/08/2019 4343
ODBFD.1586314547.58961 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 290.609.059.968
17/08/2019 4344
ODBFD.1594224496.113711 CHUYEN TIEN.CT TU 2154864078 C.TY TNHH HAO PHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 291.049.059.968
17/08/2019 4345
ODBFD.1486053526.108716 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 291.389.059.968
17/08/2019 4346
ODBFD.1564910441.92162 CHUYEN TIEN.CT TU 7097280564 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG CHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 291.609.059.968
18/08/2019 4347
ODBFD.1447471412.101084 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 291.949.059.968
18/08/2019 4348
ODBFD.1367569686.101528 CHUYEN TIEN.CT TU 2049572709 C.TY CO PHAN SÀNH SÚ THỦY TINH VIẸT NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 292.139.059.968
18/08/2019 4349
ODBFD.1591093729.110280 CHUYEN TIEN.CT TU 101568389 C.TY TNHH THUONG MAI KIM PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 292.449.059.968
18/08/2019 4350
ODBFD.1368305590.122365 CHUYEN TIEN.CT TU 12679107472 C.TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 292.859.059.968
18/08/2019 4351
Chi BV
94.000.000 292.765.059.968
18/08/2019 4352
Chi BV
94.000.000 292.671.059.968
19/08/2019 4353
ODBFD.1607567887.97893 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 292.931.059.968
19/08/2019 4354
Chi BV
94.000.000 292.837.059.968
19/08/2019 4355
Chi BV
94.000.000 292.743.059.968
19/08/2019 4356
Chi BV
94.000.000 292.649.059.968
19/08/2019 4357
Chi BV
94.000.000 292.555.059.968
19/08/2019 4358
ODBFD.1373225697.127619 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 292.805.059.968
20/08/2019 4359
ODBFD.1454161945.85651 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 293.305.059.968
20/08/2019 4360
Chi BV
94.000.000 293.211.059.968
20/08/2019 4361
ODBFD.1429571819.68493 CHUYEN TIEN.CT TU 5915419684 C.TY TNHH CONG NGHIEP KOREA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 293.451.059.968
20/08/2019 4362
Chi BV
94.000.000 293.357.059.968
20/08/2019 4363
ODBFD.1633272645.129667 CHUYEN TIEN.CT TU 4008407255 C.TY TNHH CONG NGHIEP YI ZHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 293.487.059.968
20/08/2019 4364
ODBFD.1613445815.59522 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 293.897.059.968
21/08/2019 4365
ODBFD.1375544247.98894 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 294.177.059.968
21/08/2019 4366
ODBFD.1430792499.73886 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 294.607.059.968
21/08/2019 4367
ODBFD.1629687731.109885 CHUYEN TIEN.CT TU 582341214 C.TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 294.947.059.968
21/08/2019 4368
ODBFD.1425937660.64282 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 295.227.059.968
21/08/2019 4369
ODBFD.1602607928.69373 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 295.447.059.968
21/08/2019 4370
ODBFD.1530648505.83350 CHUYEN TIEN.CT TU 11046521711 C.TY CO PHAN VAN TAI HEO VANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 295.577.059.968
22/08/2019 4371
Chi BV
94.000.000 295.483.059.968
22/08/2019 4372
ODBFD.1482637406.43769 CHUYEN TIEN.CT TU 65179271 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 295.813.059.968
22/08/2019 4373
ODBFD.1490670718.59391 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 296.203.059.968
22/08/2019 4374
ODBFD.1393777193.124982 CHUYEN TIEN.CT TU 3600498981 C.TY TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 296.653.059.968
22/08/2019 4375
ODBFD.1389808566.39572 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 297.063.059.968
23/08/2019 4376
ODBFD.1363874588.64652 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 297.423.059.968
23/08/2019 4377
Chi BV
94.000.000 297.329.059.968
23/08/2019 4378
Chi BV
94.000.000 297.235.059.968
23/08/2019 4379
Chi BV
94.000.000 297.141.059.968
23/08/2019 4380
ODBFD.1630035490.99729 CHUYEN TIEN.CT TU 10262360954 TONGC.TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - TNHH MOT THANH VIEN - FICO BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 297.361.059.968
23/08/2019 4381
ODBFD.1638584843.130927 CHUYEN TIEN.CT TU 3053354017 C.TY TNHH KHUON MAU NGOC QUÝ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 297.621.059.968
23/08/2019 4382
ODBFD.1566462950.62341 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 297.791.059.968
24/08/2019 4383
ODBFD.1505081578.134189 CHUYEN TIEN.CT TU 6008738156 C.TY TNHH DONG MYUNG CONSTRUCTION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 298.201.059.968
24/08/2019 4384
ODBFD.1431832848.133719 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 298.631.059.968
24/08/2019 4385
ODBFD.1378951143.62791 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 299.101.059.968
24/08/2019 4386
ODBFD.1640404655.38687 CHUYEN TIEN.CT TU 3392645119 C.TY TNHH XAY DUNG - THUONG MAI - DICH VU DUC NGHIA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 299.511.059.968
24/08/2019 4387
ODBFD.1424849071.100832 CHUYEN TIEN.CT TU 11871219055 C.TY CO PHAN SOI THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 299.971.059.968
25/08/2019 4388
ODBFD.1489075889.42738 CHUYEN TIEN.CT TU 10578112675 C.TY TNHH THAI TU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 300.451.059.968
25/08/2019 4389
ODBFD.1429363141.39959 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 300.711.059.968
25/08/2019 4390
ODBFD.1423423043.127300 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 300.931.059.968
25/08/2019 4391
Chi BV
94.000.000 300.837.059.968
25/08/2019 4392
ODBFD.1659014205.106298 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 301.167.059.968
25/08/2019 4393
ODBFD.1470947032.57361 CHUYEN TIEN.CT TU 12052572525 C.TY TNHH NIPPON HOIST VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 301.437.059.968
25/08/2019 4394
ODBFD.1505199443.43892 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 301.557.059.968
26/08/2019 4395
ODBFD.1488610095.112870 CHUYEN TIEN.CT TU 9988351981 C.TY TNHH SAN XUAT SON BO CONG ANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 301.657.059.968
26/08/2019 4396
ODBFD.1412058885.118476 CHUYEN TIEN.CT TU 7758808951 NGAN HÀNG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM- KHU CONG NGHIEP SÓNG THÀN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 302.007.059.968
26/08/2019 4397
ODBFD.1436953514.134699 CHUYEN TIEN.CT TU 8581734519 DOANH NGHIEP TU NHAN CO KHI CHINH XAC THANH CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 302.207.059.968
26/08/2019 4398
ODBFD.1526315329.45857 CHUYEN TIEN.CT TU 2884388205 C.TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT THẢO NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 302.387.059.968
26/08/2019 4399
ODBFD.1604397967.126357 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 302.497.059.968
26/08/2019 4400
ODBFD.1568501821.109636 CHUYEN TIEN.CT TU 8035968730 C.TY TNHH KIM HA VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 302.697.059.968
27/08/2019 4401
ODBFD.1376913366.108335 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 302.887.059.968
27/08/2019 4402
Chi BV
94.000.000 302.793.059.968
27/08/2019 4403
ODBFD.1465905410.52707 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 303.223.059.968
27/08/2019 4404
ODBFD.1637544046.83755 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 303.443.059.968
27/08/2019 4405
ODBFD.1392899215.71494 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 303.703.059.968
27/08/2019 4406
ODBFD.1502925631.37284 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 303.853.059.968
28/08/2019 4407
ODBFD.1550095772.58057 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 304.203.059.968
28/08/2019 4408
ODBFD.1628606151.129850 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 304.573.059.968
28/08/2019 4409
ODBFD.1522227301.99845 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 304.973.059.968
28/08/2019 4410
ODBFD.1612155498.134871 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 305.243.059.968
28/08/2019 4411
Chi BV
94.000.000 305.149.059.968
29/08/2019 4412
ODBFD.1596643001.93977 CHUYEN TIEN.CT TU 3401353763 VAN PHONG DAI DIENC.TY CO PHAN DICH VU-THUONG MAI NHAT VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 305.499.059.968
29/08/2019 4413
Chi BV
94.000.000 305.405.059.968
29/08/2019 4414
ODBFD.1397021245.62365 CHUYEN TIEN.CT TU 8232926400 C.TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU SAN XUAT HUNG THAI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 305.605.059.968
29/08/2019 4415
ODBFD.1583375593.103041 CHUYEN TIEN.CT TU 7118787054 C.TY TNHH HAI YEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 306.035.059.968
29/08/2019 4416
ODBFD.1412654396.79061 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 306.425.059.968
30/08/2019 4417
Chi BV
94.000.000 306.331.059.968
30/08/2019 4418
ODBFD.1455609645.36709 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 306.451.059.968
30/08/2019 4419
ODBFD.1469940027.59544 CHUYEN TIEN.CT TU 10963963852 C.TY TNHH DAU NHON IDEMITSU VIET NAM TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 306.921.059.968
30/08/2019 4420
Chi BV
94.000.000 306.827.059.968
30/08/2019 4421
ODBFD.1528635171.94820 CHUYEN TIEN.CT TU 10778688001 C.TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 307.047.059.968
30/08/2019 4422
ODBFD.1434519789.78068 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 307.157.059.968
30/08/2019 4423
ODBFD.1504084113.134210 CHUYEN TIEN.CT TU 5370159057 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VINH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 307.297.059.968
31/08/2019 4424
ODBFD.1546388040.126162 CHUYEN TIEN.CT TU 11892114414 C.TY TNHH DUCK SUNG PRECISION TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 307.487.059.968
31/08/2019 4425
ODBFD.1453134496.72867 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 307.947.059.968
31/08/2019 4426
ODBFD.1652510384.116641 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 308.207.059.968
31/08/2019 4427
ODBFD.1430738268.111796 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 308.677.059.968
31/08/2019 4428
ODBFD.1567314493.135396 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 309.107.059.968
31/08/2019 4429
ODBFD.1382306582.58822 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 309.527.059.968
01/09/2019 4430
ODBFD.1451632393.49786 CHUYEN TIEN.CT TU 11488695755 C.TY CO PHAN TINH CONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 309.687.059.968
01/09/2019 4431
ODBFD.1581286782.102002 CHUYEN TIEN.CT TU 5531575151 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI HOANG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 309.957.059.968
01/09/2019 4432
Chi BV
94.000.000 309.863.059.968
01/09/2019 4433
ODBFD.1474753971.79517 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 310.283.059.968
01/09/2019 4434
ODBFD.1537512146.116414 CHUYEN TIEN.CT TU 7010489111 C.TY CO PHAN THUONG MAI- SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 310.443.059.968
01/09/2019 4435
ODBFD.1559097025.38385 CHUYEN TIEN.CT TU 10219228609 NGAN HÀNG CONG THUONG KCN SONG THAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 310.583.059.968
02/09/2019 4436
ODBFD.1549576949.63308 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 311.023.059.968
02/09/2019 4437
ODBFD.1525905403.37009 CHUYEN TIEN.CT TU 12756185525 DOANH NGHIEP TU NHAN SU GOM AU LAC - VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 311.173.059.968
02/09/2019 4438
ODBFD.1585110782.37246 CHUYEN TIEN.CT TU 2608047132 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TIEP VAN GEMADEPT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 311.503.059.968
02/09/2019 4439
ODBFD.1554997708.106373 CHUYEN TIEN.CT TU 4083536850 C.TY TNHH KY NGHE LONGHI (VIETNAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 311.793.059.968
02/09/2019 4440
ODBFD.1626588268.86682 CHUYEN TIEN.CT TU 3238487200 C.TY TNHH DET THUONG MAI - DICH VU MINH THÁNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 311.903.059.968
03/09/2019 4441
Chi BV
94.000.000 311.809.059.968
03/09/2019 4442
ODBFD.1584501877.119998 CHUYEN TIEN.CT TU 3241023545 C.TY TNHH CONG NGHIEP SHINWON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 312.129.059.968
03/09/2019 4443
ODBFD.1424337813.83299 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 312.579.059.968
03/09/2019 4444
ODBFD.1660366731.76703 CHUYEN TIEN.CT TU 13600924295 C.TY TNHH MAY MAC PREMIER GLOBAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 312.819.059.968
03/09/2019 4445
Chi BV
94.000.000 312.725.059.968
03/09/2019 4446
ODBFD.1465972202.51400 CHUYEN TIEN.CT TU 934515332 C.TY CO PHAN SAN XUAT XAY DUNG AN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 313.095.059.968
04/09/2019 4447
Chi BV
94.000.000 313.001.059.968
04/09/2019 4448
ODBFD.1659975495.84200 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 313.441.059.968
04/09/2019 4449
ODBFD.1516571232.83463 CHUYEN TIEN.CT TU 9702231392 C.TY TNHH CONG NGHIEP THUC PHAM CHU THIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 313.861.059.968
04/09/2019 4450
ODBFD.1476977961.58564 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 314.101.059.968
04/09/2019 4451
ODBFD.1445621152.91573 CHUYEN TIEN.CT TU 10222182576 C.TY TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 314.441.059.968
04/09/2019 4452
ODBFD.1650043996.70870 CHUYEN TIEN.CT TU 6653938955 C.TY TNHH DONG HAO VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 314.711.059.968
05/09/2019 4453
ODBFD.1510176976.58846 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 314.841.059.968
05/09/2019 4454
ODBFD.1365669604.121028 CHUYEN TIEN.CT TU 6360867032 C.TY CO PHAN BIA SAI GON BINH TAY- NHA MAY BIA SAI GON BINH BUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 315.271.059.968
05/09/2019 4455
ODBFD.1649498433.44218 CHUYEN TIEN.CT TU 5889710464 C.TY CO PHAN FULL POWER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 315.751.059.968
05/09/2019 4456
Chi BV
94.000.000 315.657.059.968
05/09/2019 4457
ODBFD.1597115686.101605 CHUYEN TIEN.CT TU 10381343989 NHA MAY SAN XUAT THUC AN THUY SAN –C.TY TNHH GUYOMARC’H VIET NAM-OCIALIS TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 315.867.059.968
06/09/2019 4458
ODBFD.1406592412.83083 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 316.137.059.968
06/09/2019 4459
ODBFD.1470594058.46145 CHUYEN TIEN.CT TU 146140217 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HONG LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 316.527.059.968
06/09/2019 4460
ODBFD.1372909502.77123 CHUYEN TIEN.CT TU 1856441274 C.TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG TAN DINH - FICO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 316.687.059.968
06/09/2019 4461
ODBFD.1604533324.44952 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 316.967.059.968
06/09/2019 4462
Chi BV
94.000.000 316.873.059.968
06/09/2019 4463
Chi BV
94.000.000 316.779.059.968
07/09/2019 4464
ODBFD.1571588962.118129 CHUYEN TIEN.CT TU 5978602117 C.TY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 316.889.059.968
07/09/2019 4465
ODBFD.1475149356.66731 CHUYEN TIEN.CT TU 3743185590 C.TY TNHH MINH HANH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 317.279.059.968
07/09/2019 4466
ODBFD.1433716794.104238 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 317.719.059.968
07/09/2019 4467
ODBFD.1413621430.85712 CHUYEN TIEN.CT TU 9785858502 C.TY TNHH MYUNG SHIN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 317.969.059.968
07/09/2019 4468
ODBFD.1437981758.61903 CHUYEN TIEN.CT TU 13384830002 C.TY TNHH TAI SHAN GASES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 318.249.059.968
07/09/2019 4469
ODBFD.1631910975.75675 CHUYEN TIEN.CT TU 3434308022 C.TY TNHH DICH VU VAN CHUYEN QUOC TE U.T.S - SAI GON VAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 318.519.059.968
08/09/2019 4470
ODBFD.1419989703.86602 CHUYEN TIEN.CT TU 9884031859 C.TY CO PHAN PHAN BON VIET MY NHA MAY QUOC TE HOA KY - VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 318.729.059.968
08/09/2019 4471
Chi BV
94.000.000 318.635.059.968
08/09/2019 4472
Chi BV
94.000.000 318.541.059.968
08/09/2019 4473
Chi BV
94.000.000 318.447.059.968
08/09/2019 4474
ODBFD.1536669040.124524 CHUYEN TIEN.CT TU 8539852861 C.TY TNHH IN NHUAN PHAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 318.927.059.968
08/09/2019 4475
Chi BV
94.000.000 318.833.059.968
09/09/2019 4476
Chi BV
94.000.000 318.739.059.968
09/09/2019 4477
Chi BV
94.000.000 318.645.059.968
09/09/2019 4478
ODBFD.1580352531.116326 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 319.025.059.968
09/09/2019 4479
ODBFD.1551900320.44064 CHUYEN TIEN.CT TU 11488695755 C.TY CO PHAN TINH CONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 319.385.059.968
09/09/2019 4480
ODBFD.1441416516.121312 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 319.705.059.968
10/09/2019 4481
ODBFD.1396466816.66763 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 320.155.059.968
10/09/2019 4482
ODBFD.1491340134.57604 CHUYEN TIEN.CT TU 11067218052 C.TY TNHH CONG NGHIEP TAN HIEP PHONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 320.655.059.968
10/09/2019 4483
Chi BV
94.000.000 320.561.059.968
10/09/2019 4484
ODBFD.1378444534.134013 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 320.731.059.968
10/09/2019 4485
ODBFD.1655452331.127204 CHUYEN TIEN.CT TU 4008407255 C.TY TNHH CONG NGHIEP YI ZHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 320.921.059.968
10/09/2019 4486
ODBFD.1569115560.85974 CHUYEN TIEN.CT TU 5425892084 C.TY TNHH VINH KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 321.371.059.968
11/09/2019 4487
Chi BV
94.000.000 321.277.059.968
11/09/2019 4488
Chi BV
94.000.000 321.183.059.968
11/09/2019 4489
ODBFD.1661792839.119838 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 321.313.059.968
11/09/2019 4490
Chi BV
94.000.000 321.219.059.968
11/09/2019 4491
ODBFD.1589011735.41500 CHUYEN TIEN.CT TU 9643488566 C.TY TNHH GÕ DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 321.639.059.968
11/09/2019 4492
ODBFD.1600776917.97028 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 321.829.059.968
12/09/2019 4493
ODBFD.1552326770.41925 CHUYEN TIEN.CT TU 1743827858 C.TY CO PHAN CÀ PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 322.069.059.968
12/09/2019 4494
ODBFD.1526788162.89337 CHUYEN TIEN.CT TU 1767961048 C.TY CO PHAN GIÁY CHÁNH NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 322.239.059.968
12/09/2019 4495
ODBFD.1388067396.109751 CHUYEN TIEN.CT TU 3739853668 C.TY TNHH SAN XUAT DE GIAY KOTEC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
100.000.000 322.339.059.968
12/09/2019 4496
ODBFD.1472180887.83947 CHUYEN TIEN.CT TU 1767961048 C.TY CO PHAN GIÁY CHÁNH NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 322.609.059.968
12/09/2019 4497
ODBFD.1535979462.98329 CHUYEN TIEN.CT TU 3401353763 VAN PHONG DAI DIENC.TY CO PHAN DICH VU-THUONG MAI NHAT VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 323.049.059.968
13/09/2019 4498
ODBFD.1658797353.87107 CHUYEN TIEN.CT TU 12997629169 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 323.279.059.968
13/09/2019 4499
ODBFD.1414090452.131487 CHUYEN TIEN.CT TU 3029224934 C.TY TNHH STK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 323.699.059.968
13/09/2019 4500
Chi BV
94.000.000 323.605.059.968
13/09/2019 4501
ODBFD.1594148280.41273 CHUYEN TIEN.CT TU 3298697037 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DONG PHUONG HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 323.885.059.968
13/09/2019 4502
ODBFD.1576214781.118488 CHUYEN TIEN.CT TU 12011345488 C.TY TNHH S.C. JOHNSON & SON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 324.145.059.968
13/09/2019 4503
ODBFD.1619859575.113521 CHUYEN TIEN.CT TU 2154864078 C.TY TNHH HAO PHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 324.375.059.968
14/09/2019 4504
ODBFD.1405016993.98057 CHUYEN TIEN.CT TU 2154864078 C.TY TNHH HAO PHUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 324.695.059.968
14/09/2019 4505
ODBFD.1656040050.124355 CHUYEN TIEN.CT TU 3238487200 C.TY TNHH DET THUONG MAI - DICH VU MINH THÁNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 324.915.059.968
14/09/2019 4506
Chi BV
94.000.000 324.821.059.968
14/09/2019 4507
ODBFD.1619392398.108454 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 325.251.059.968
14/09/2019 4508
ODBFD.1413769707.76301 CHUYEN TIEN.CT TU 5123402169 C.TY TNHH GIA TUONG TINH BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 325.621.059.968
15/09/2019 4509
ODBFD.1653244581.56022 CHUYEN TIEN.CT TU 8769894682 C.TY TNHH 1TV TON DAI THIEN LOC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 326.021.059.968
15/09/2019 4510
ODBFD.1467322211.127148 CHUYEN TIEN.CT TU 10719368471 C.TY TNHH MTV SAN XUAT GH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 326.501.059.968
15/09/2019 4511
ODBFD.1523675395.104007 CHUYEN TIEN.CT TU 1733674743 C.TY TNHH VIET NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 326.921.059.968
15/09/2019 4512
ODBFD.1376516512.53101 CHUYEN TIEN.CT TU 4379592225 TRUNG TAM PHAN PHOI THUC PHAM TUOI SONG ( SAI GON COOP MART ) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 327.031.059.968
15/09/2019 4513
ODBFD.1399026465.61061 CHUYEN TIEN.CT TU 2857394061 C.TY CO PHAN CHÉ TẠO MÁY DZĨ AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 327.461.059.968
15/09/2019 4514
Chi BV
94.000.000 327.367.059.968
16/09/2019 4515
ODBFD.1528395225.103370 CHUYEN TIEN.CT TU 1137030870 C.TY TNHH VIET PHAP QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 327.617.059.968
16/09/2019 4516
ODBFD.1375519898.62839 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 327.837.059.968
16/09/2019 4517
ODBFD.1663174738.40318 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 328.007.059.968
16/09/2019 4518
Chi BV
94.000.000 327.913.059.968
16/09/2019 4519
Chi BV
94.000.000 327.819.059.968
16/09/2019 4520
Chi BV
94.000.000 327.725.059.968
17/09/2019 4521
ODBFD.1592823564.120997 CHUYEN TIEN.CT TU 4372690429 C.TY TNHH DÁT MÓI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 328.125.059.968
17/09/2019 4522
ODBFD.1380890168.42119 CHUYEN TIEN.CT TU 1733674743 C.TY TNHH VIET NHAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 328.505.059.968
17/09/2019 4523
ODBFD.1531926188.119979 CHUYEN TIEN.CT TU 987939284 C.TY CO PHAN SAT THEP PHAM TUAN KIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 328.825.059.968
17/09/2019 4524
ODBFD.1580024610.104068 CHUYEN TIEN.CT TU 5257655470 C.TY TNHH IN AN CHIN BAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 329.205.059.968
17/09/2019 4525
Chi BV
94.000.000 329.111.059.968
18/09/2019 4526
ODBFD.1385161055.131503 CHUYEN TIEN.CT TU 1650651128 C.TY CO PHAN VAN TAI-THUONG MAI QUOC TE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 329.401.059.968
18/09/2019 4527
ODBFD.1378366211.113926 CHUYEN TIEN.CT TU 11465321045 C.TY CO PHAN ME KONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 329.521.059.968
18/09/2019 4528
Chi BV
94.000.000 329.427.059.968
18/09/2019 4529
ODBFD.1596034525.101057 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 329.887.059.968
18/09/2019 4530
ODBFD.1415596161.104975 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 330.167.059.968
18/09/2019 4531
ODBFD.1585259925.51832 CHUYEN TIEN.CT TU 810752487 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN THEP HOA PHAT TAI THANH PHO HO CHI MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 330.367.059.968
19/09/2019 4532
ODBFD.1613068431.44294 CHUYEN TIEN.CT TU 3715917086 C.TY TNHH BAO BI PHU MY TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 330.857.059.968
19/09/2019 4533
ODBFD.1424139218.123754 CHUYEN TIEN.CT TU 6810077697 TONGC.TY DIA OC SAI GON TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 331.047.059.968
19/09/2019 4534
ODBFD.1534602254.66741 CHUYEN TIEN.CT TU 9694859443 C.TY TNHH CHE TAO CO KHI HOANG LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 331.387.059.968
19/09/2019 4535
ODBFD.1388343259.38311 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 331.827.059.968
19/09/2019 4536
ODBFD.1468000389.114095 CHUYEN TIEN.CT TU 10489818880 C.TY TNHH TAN HOAN CAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 332.257.059.968
20/09/2019 4537
ODBFD.1635564729.124446 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 332.617.059.968
20/09/2019 4538
ODBFD.1516882189.39309 CHUYEN TIEN.CT TU 10645222411 C.TY TNHH SX - TM KHAI HOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 332.957.059.968
20/09/2019 4539
ODBFD.1438232040.106397 CHUYEN TIEN.CT TU 4333345522 C.TY TNHH SAN XUAT DUONG MON TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 333.407.059.968
20/09/2019 4540
ODBFD.1547160770.97186 CHUYEN TIEN.CT TU 9810452709 C.TY CO PHAN CO KHÍ DỌNG LỤC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 333.737.059.968
20/09/2019 4541
ODBFD.1476647671.71011 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 334.137.059.968
20/09/2019 4542
ODBFD.1644007283.86633 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 334.327.059.968
21/09/2019 4543
ODBFD.1427026340.96151 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 334.787.059.968
21/09/2019 4544
ODBFD.1384568038.77255 CHUYEN TIEN.CT TU 8205021750 C.TY CP DET MAY DAU TU TM DONG TIEN HUNG II TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 335.267.059.968
21/09/2019 4545
ODBFD.1620280283.56069 CHUYEN TIEN.CT TU 11625593757 C.TY TNHH MOT THANH VIEN QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NGAN HANG SAI GON THUONG TIN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 335.577.059.968
21/09/2019 4546
Chi BV
94.000.000 335.483.059.968
21/09/2019 4547
ODBFD.1623425310.119980 CHUYEN TIEN.CT TU 3662748334 C.TY TNHH HOA MY PHAM QUOC TE (ICC) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 335.853.059.968
22/09/2019 4548
ODBFD.1441049669.93498 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 335.963.059.968
22/09/2019 4549
ODBFD.1654177681.68314 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
260.000.000 336.223.059.968
22/09/2019 4550
ODBFD.1619077088.131426 CHUYEN TIEN.CT TU 9617996809 C.TY TNHH BAO BI HANH PHUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 336.603.059.968
22/09/2019 4551
ODBFD.1495614900.106898 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 336.943.059.968
22/09/2019 4552
ODBFD.1428452078.96253 CHUYEN TIEN.CT TU 3156762928 C.TY TNHH CHENYES VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
250.000.000 337.193.059.968
22/09/2019 4553
Chi BV
94.000.000 337.099.059.968
22/09/2019 4554
Chi BV
94.000.000 337.005.059.968
23/09/2019 4555
ODBFD.1619356148.79138 CHUYEN TIEN.CT TU 7010489111 C.TY CO PHAN THUONG MAI- SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 337.435.059.968
23/09/2019 4556
ODBFD.1402754925.50572 CHUYEN TIEN.CT TU 3600498981 C.TY TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 337.795.059.968
23/09/2019 4557
ODBFD.1598520248.59565 CHUYEN TIEN.CT TU 503943799 C.TY TNHH SHEANG LIH CYCLE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 338.165.059.968
23/09/2019 4558
ODBFD.1593183710.67893 CHUYEN TIEN.CT TU 9589337375 C.TY TNHH KPACK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 338.365.059.968
23/09/2019 4559
ODBFD.1529645362.41343 CHUYEN TIEN.CT TU 3401353763 VAN PHONG DAI DIENC.TY CO PHAN DICH VU-THUONG MAI NHAT VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 338.815.059.968
23/09/2019 4560
ODBFD.1395939622.58785 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 339.305.059.968
24/09/2019 4561
ODBFD.1476380491.85871 CHUYEN TIEN.CT TU 6944440000 C.TY TNHH ODA VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 339.455.059.968
24/09/2019 4562
ODBFD.1556016692.124728 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 339.925.059.968
24/09/2019 4563
ODBFD.1580782621.87702 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 340.045.059.968
24/09/2019 4564
ODBFD.1473488873.74440 CHUYEN TIEN.CT TU 5282022458 C.TY CO PHAN AN PHU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 340.515.059.968
24/09/2019 4565
ODBFD.1636245054.52986 CHUYEN TIEN.CT TU 6360867032 C.TY CO PHAN BIA SAI GON BINH TAY- NHA MAY BIA SAI GON BINH BUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 340.955.059.968
24/09/2019 4566
ODBFD.1390207766.121007 CHUYEN TIEN.CT TU 745215043 C.TY CO PHAN XAY DUNG & KINH DOANH BAT DONG SAN DAPARK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 341.265.059.968
25/09/2019 4567
ODBFD.1631004593.89983 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 341.645.059.968
25/09/2019 4568
ODBFD.1542268455.118287 CHUYEN TIEN.CT TU 12399802453 C.TY CO PHAN SUNG HYUN VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 342.005.059.968
25/09/2019 4569
ODBFD.1370111143.38622 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 342.135.059.968
25/09/2019 4570
ODBFD.1538803012.129138 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 342.295.059.968
25/09/2019 4571
Chi BV
94.000.000 342.201.059.968
26/09/2019 4572
ODBFD.1468785331.118536 CHUYEN TIEN.CT TU 3653268532 C.TY TNHH TUÒNG VINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 342.331.059.968
26/09/2019 4573
ODBFD.1567273533.98718 CHUYEN TIEN.CT TU 8168398837 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI MUOI HOI - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 342.751.059.968
26/09/2019 4574
ODBFD.1544810206.109578 CHUYEN TIEN.CT TU 6540963226 C.TY TNHH THUONG MAI -DICH VU KHANG TUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 343.071.059.968
26/09/2019 4575
ODBFD.1519191433.110892 CHUYEN TIEN.CT TU 11988556419 NHA XUONG CHO THUE –C.TY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP PHUONG NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 343.461.059.968
26/09/2019 4576
ODBFD.1375683166.59029 CHUYEN TIEN.CT TU 7058835761 C.TY TNHH NHUA RAVENSEAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 343.831.059.968
26/09/2019 4577
Chi BV
94.000.000 343.737.059.968
27/09/2019 4578
ODBFD.1653893954.43276 CHUYEN TIEN.CT TU 8125236743 C.TY TNHH MHY VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 343.887.059.968
27/09/2019 4579
ODBFD.1368712825.101182 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 344.057.059.968
27/09/2019 4580
ODBFD.1534728224.120468 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 344.467.059.968
27/09/2019 4581
ODBFD.1605446931.109571 CHUYEN TIEN.CT TU 12615561594 C.TY TNHH NOI THAT KIEN A TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 344.877.059.968
27/09/2019 4582
ODBFD.1416571110.117183 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 345.247.059.968
27/09/2019 4583
Chi BV
94.000.000 345.153.059.968
28/09/2019 4584
ODBFD.1384786093.100183 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 345.293.059.968
28/09/2019 4585
ODBFD.1493655319.101600 CHUYEN TIEN.CT TU 5257655470 C.TY TNHH IN AN CHIN BAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 345.783.059.968
28/09/2019 4586
ODBFD.1430216008.94206 CHUYEN TIEN.CT TU 3982671829 C.TY CO PHAN HÒNG HA BÌNH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 346.213.059.968
28/09/2019 4587
ODBFD.1601128767.39560 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 346.613.059.968
28/09/2019 4588
ODBFD.1604553978.81757 CHUYEN TIEN.CT TU 471229542 NGAN HANG TNHH INDOVINA TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 347.053.059.968
28/09/2019 4589
ODBFD.1595586819.43622 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 347.503.059.968
29/09/2019 4590
ODBFD.1548129179.108339 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 347.653.059.968
29/09/2019 4591
ODBFD.1551083992.77720 CHUYEN TIEN.CT TU 7508722111 C.TY TNHH THANH LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 348.133.059.968
29/09/2019 4592
ODBFD.1400225676.58575 CHUYEN TIEN.CT TU 4862906470 C.TY TNHH JU YOUNG VINA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 348.483.059.968
29/09/2019 4593
Chi BV
94.000.000 348.389.059.968
29/09/2019 4594
ODBFD.1471236566.75053 CHUYEN TIEN.CT TU 5394202195 C.TY TNHH K&H VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 348.729.059.968
30/09/2019 4595
Chi BV
94.000.000 348.635.059.968
30/09/2019 4596
ODBFD.1568121786.133179 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 349.125.059.968
30/09/2019 4597
ODBFD.1532079664.113722 CHUYEN TIEN.CT TU 10575398064 C.TY TNHH TUONG HUY - XUONG SAN XUAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 349.295.059.968
30/09/2019 4598
ODBFD.1525746488.54752 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 349.515.059.968
30/09/2019 4599
Chi BV
94.000.000 349.421.059.968
30/09/2019 4600
ODBFD.1560131382.89995 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 349.841.059.968
01/10/2019 4601
ODBFD.1378282723.53204 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 349.961.059.968
01/10/2019 4602
ODBFD.1511007490.74798 CHUYEN TIEN.CT TU 5257655470 C.TY TNHH IN AN CHIN BAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 350.181.059.968
01/10/2019 4603
ODBFD.1624964960.80970 CHUYEN TIEN.CT TU 7499075625 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TRIEU CO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 350.351.059.968
01/10/2019 4604
ODBFD.1604145238.71263 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 350.461.059.968
01/10/2019 4605
ODBFD.1526922227.126006 CHUYEN TIEN.CT TU 9791504945 C.TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VINH PHAT DAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 350.641.059.968
02/10/2019 4606
ODBFD.1378258976.111347 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 350.841.059.968
02/10/2019 4607
ODBFD.1530172622.120288 CHUYEN TIEN.CT TU 12914756004 C.TY TNHH MOT THANH VIEN SINH DOI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 351.191.059.968
02/10/2019 4608
ODBFD.1635462093.102216 CHUYEN TIEN.CT TU 1837419422 C.TY TNHH GIAY HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 351.641.059.968
02/10/2019 4609
Chi BV
94.000.000 351.547.059.968
02/10/2019 4610
ODBFD.1569330366.109501 CHUYEN TIEN.CT TU 5288460026 C.TY CO PHAN VIET HUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 351.827.059.968
03/10/2019 4611
ODBFD.1503654389.77297 CHUYEN TIEN.CT TU 4947188746 C.TY TNHH MOT THANH VIEN TRUNG TAM PHAN PHOI TRANSIMEX TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 352.107.059.968
03/10/2019 4612
ODBFD.1384750835.135558 CHUYEN TIEN.CT TU 7133564563 C.TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUAN HONG- BINH DUONG (THUE LAI TT SAIGON COOP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 352.297.059.968
03/10/2019 4613
ODBFD.1501484383.99366 CHUYEN TIEN.CT TU 5553842995 C.TY TNHH CONG NGHIEP TRUNG TRAN VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 352.507.059.968
03/10/2019 4614
ODBFD.1627337368.69769 CHUYEN TIEN.CT TU 3052509596 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU TOÀN LỌC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 352.827.059.968
03/10/2019 4615
ODBFD.1632979221.64677 CHUYEN TIEN.CT TU 9614054392 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HUNG THANG ( THUE NHA XUONGC.TY CHU SHENG) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 353.287.059.968
04/10/2019 4616
ODBFD.1571092594.129562 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 353.437.059.968
04/10/2019 4617
Chi BV
94.000.000 353.343.059.968
04/10/2019 4618
Chi BV
94.000.000 353.249.059.968
04/10/2019 4619
ODBFD.1503006758.110210 CHUYEN TIEN.CT TU 12264000996 C.TY TNHH XIN CHANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 353.539.059.968
04/10/2019 4620
Chi BV
94.000.000 353.445.059.968
04/10/2019 4621
ODBFD.1574635613.107194 CHUYEN TIEN.CT TU 9570109266 NHA MAY SAN XUAT DO GO COTEC - C.TY CO PHAN COTERAZ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 353.735.059.968
05/10/2019 4622
ODBFD.1444680463.94374 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 353.875.059.968
05/10/2019 4623
ODBFD.1515617485.130258 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 354.185.059.968
05/10/2019 4624
ODBFD.1615836929.63119 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 354.645.059.968
05/10/2019 4625
ODBFD.1593677670.99574 CHUYEN TIEN.CT TU 10492873001 C.TY CO PHAN CHE BIEN VA DONG GOI THUY HAI SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 354.775.059.968
05/10/2019 4626
ODBFD.1366955672.87988 CHUYEN TIEN.CT TU 1810026397 C.TY TNHH QUOC TE WIN FENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 354.885.059.968
05/10/2019 4627
Chi BV
94.000.000 354.791.059.968
05/10/2019 4628
ODBFD.1554360540.100151 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 355.161.059.968
06/10/2019 4629
ODBFD.1563407606.44927 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 355.451.059.968
06/10/2019 4630
ODBFD.1642557383.84752 CHUYEN TIEN.CT TU 3818947602 C.TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NGU COC GRAINCO ( KHO ST) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 355.691.059.968
06/10/2019 4631
ODBFD.1557896715.136153 CHUYEN TIEN.CT TU 11206013840 C.TY CO PHAN KIM HOÀN VŨ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 356.031.059.968
06/10/2019 4632
ODBFD.1646380774.114281 CHUYEN TIEN.CT TU 2297980933 C.TY TNHH KJAC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 356.391.059.968
06/10/2019 4633
ODBFD.1523558185.131320 CHUYEN TIEN.CT TU 3848627761 C.TY TNHH THAI NGUYEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 356.751.059.968
06/10/2019 4634
ODBFD.1374569855.115682 CHUYEN TIEN.CT TU 9977176358 C.TY TNHH CO KHI XAY DUNG NAM LONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 356.991.059.968
07/10/2019 4635
ODBFD.1601743665.103707 CHUYEN TIEN.CT TU 4003691920 C.TY TNHH SX -TM TOAN THAI HUNG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
140.000.000 357.131.059.968
07/10/2019 4636
ODBFD.1586151558.85016 CHUYEN TIEN.CT TU 9216870930 C.TY TNHH DE SHENG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 357.571.059.968
07/10/2019 4637
Chi BV
94.000.000 357.477.059.968
07/10/2019 4638
ODBFD.1642618483.124149 CHUYEN TIEN.CT TU 1341950127 C.TY TNHH SCANCOM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 357.947.059.968
07/10/2019 4639
ODBFD.1373164514.83820 CHUYEN TIEN.CT TU 9526554133 C.TY TNHH TRAN HUYNH QUANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 358.297.059.968
07/10/2019 4640
ODBFD.1403987006.84990 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 358.717.059.968
08/10/2019 4641
ODBFD.1620800523.114650 CHUYEN TIEN.CT TU 10719368471 C.TY TNHH MTV SAN XUAT GH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 359.157.059.968
08/10/2019 4642
ODBFD.1466815172.117032 CHUYEN TIEN.CT TU 7712628960 C.TY TNHH YUE YANG PLASTIC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 359.637.059.968
08/10/2019 4643
Chi BV
94.000.000 359.543.059.968
08/10/2019 4644
ODBFD.1601072178.131456 CHUYEN TIEN.CT TU 2330666035 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CHINH THANH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 359.773.059.968
08/10/2019 4645
Chi BV
94.000.000 359.679.059.968
08/10/2019 4646
Chi BV
94.000.000 359.585.059.968
09/10/2019 4647
ODBFD.1597941939.58648 CHUYEN TIEN.CT TU 10578112675 C.TY TNHH THAI TU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 359.865.059.968
09/10/2019 4648
ODBFD.1613101952.86456 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 360.035.059.968
09/10/2019 4649
ODBFD.1377953865.48589 CHUYEN TIEN.CT TU 6788665690 C.TY CO PHAN RUỌU BINH TAY-NHÀ MÁY CON BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 360.165.059.968
09/10/2019 4650
ODBFD.1372891775.71137 CHUYEN TIEN.CT TU 1521281019 C.TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI SCANCOM A CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
180.000.000 360.345.059.968
09/10/2019 4651
Chi BV
94.000.000 360.251.059.968
10/10/2019 4652
ODBFD.1445281491.36681 CHUYEN TIEN.CT TU 4341465079 C.TY TNHH OCTOBER TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 360.741.059.968
10/10/2019 4653
Chi BV
94.000.000 360.647.059.968
10/10/2019 4654
ODBFD.1577389114.88363 CHUYEN TIEN.CT TU 4388923694 C.TY CP GIAO NHAN KHO VAN NGOAI THUONG (VINA TRANS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 360.857.059.968
10/10/2019 4655
ODBFD.1545240861.40766 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 361.287.059.968
10/10/2019 4656
ODBFD.1661552359.53778 CHUYEN TIEN.CT TU 12957956596 C.TY TNHH MOT THANH VIEN VIEN HONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 361.637.059.968
10/10/2019 4657
ODBFD.1496519757.90181 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 362.077.059.968
11/10/2019 4658
ODBFD.1619654849.107004 CHUYEN TIEN.CT TU 2222780020 C.TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN MEE TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 362.237.059.968
11/10/2019 4659
ODBFD.1375563633.75689 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
150.000.000 362.387.059.968
11/10/2019 4660
ODBFD.1583341526.65207 CHUYEN TIEN.CT TU 9752230702 C.TY TNHH DAU TU KLN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 362.667.059.968
11/10/2019 4661
ODBFD.1391590118.129186 CHUYEN TIEN.CT TU 11193634181 C.TY TNHH SHENG LUNG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 363.157.059.968
11/10/2019 4662
ODBFD.1421604680.86008 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 363.617.059.968
12/10/2019 4663
ODBFD.1470039196.75460 CHUYEN TIEN.CT TU 6033313589 C.TY TNHH TIEP VAN TAN BAN DO VIET NAM (ATLAS) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 363.887.059.968
12/10/2019 4664
ODBFD.1598191768.45124 CHUYEN TIEN.CT TU 6156423860 C.TY TNHH YANG LIN GLOBAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 364.187.059.968
12/10/2019 4665
ODBFD.1642074984.44257 CHUYEN TIEN.CT TU 6921568987 C.TY TNHH MỌT THÀNH VIEN 2-9 TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 364.347.059.968
12/10/2019 4666
ODBFD.1483204598.54750 CHUYEN TIEN.CT TU 1767961048 C.TY CO PHAN GIÁY CHÁNH NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 364.707.059.968
12/10/2019 4667
Chi BV
94.000.000 364.613.059.968
12/10/2019 4668
ODBFD.1450276229.54827 CHUYEN TIEN.CT TU 11030779771 VAN PHONG CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 364.973.059.968
13/10/2019 4669
ODBFD.1559701021.69754 CHUYEN TIEN.CT TU 9265054769 TRUNG TAM PHAN PHOI SÀI GÒN COOP MART ( CONG NGHE PHAM) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 365.203.059.968
13/10/2019 4670
ODBFD.1612562465.121670 CHUYEN TIEN.CT TU 8290983203 C.TY CO PHAN THUONG MAI - SAN XUAT XAY DUNG HUNG THINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 365.553.059.968
13/10/2019 4671
ODBFD.1368415884.112816 CHUYEN TIEN.CT TU 1415361603 C.TY CO PHAN THUC AN DINH DUONG NUTIFARM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 365.783.059.968
13/10/2019 4672
Chi BV
94.000.000 365.689.059.968
13/10/2019 4673
ODBFD.1427748098.125404 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 366.139.059.968
13/10/2019 4674
ODBFD.1457852321.51187 CHUYEN TIEN.CT TU 11656362641 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DUONG BAO TRAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
380.000.000 366.519.059.968
14/10/2019 4675
ODBFD.1650956797.51010 CHUYEN TIEN.CT TU 8205021750 C.TY CP DET MAY DAU TU TM DONG TIEN HUNG II TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
320.000.000 366.839.059.968
14/10/2019 4676
ODBFD.1596169442.65613 CHUYEN TIEN.CT TU 8782175809 C.TY CO PHAN DAU TU XuAT NHAP KHAU DAK LA8K TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 366.959.059.968
14/10/2019 4677
Chi BV
94.000.000 366.865.059.968
14/10/2019 4678
ODBFD.1579584053.56363 CHUYEN TIEN.CT TU 2516173422 C.TY CO PHAN CO KHI DONG LUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 367.325.059.968
14/10/2019 4679
ODBFD.1447665336.70466 CHUYEN TIEN.CT TU 13600232958 C.TY TNHH VIET TRANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
160.000.000 367.485.059.968
14/10/2019 4680
ODBFD.1371201418.38202 CHUYEN TIEN.CT TU 13190214643 C.TY TNHH THUC PHAM YERGAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
390.000.000 367.875.059.968
15/10/2019 4681
ODBFD.1567237232.44957 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 368.085.059.968
15/10/2019 4682
ODBFD.1486225324.123631 CHUYEN TIEN.CT TU 4626588299 C.TY TNHH MICROTROL VIETNAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
370.000.000 368.455.059.968
15/10/2019 4683
ODBFD.1581911232.112716 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
230.000.000 368.685.059.968
15/10/2019 4684
ODBFD.1580083907.120682 CHUYEN TIEN.CT TU 11625316611 VAN PHONG DAI DIENC.TY TNHH NONG SAN VIET MY TAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 368.895.059.968
15/10/2019 4685
ODBFD.1513834898.133378 CHUYEN TIEN.CT TU 13194883691 C.TY TNHH HUY KHANG VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
420.000.000 369.315.059.968
15/10/2019 4686
ODBFD.1624392305.65153 CHUYEN TIEN.CT TU 10116523140 C.TY TNHH CO KHI HIEP TIEN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 369.755.059.968
16/10/2019 4687
ODBFD.1525124236.127724 CHUYEN TIEN.CT TU 161297977 C.TY TNHH HFP VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 369.865.059.968
16/10/2019 4688
ODBFD.1512187223.43555 CHUYEN TIEN.CT TU 13441989141 C.TY CO PHAN HÒNG THỊNH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 370.365.059.968
16/10/2019 4689
Chi BV
94.000.000 370.271.059.968
16/10/2019 4690
Chi BV
94.000.000 370.177.059.968
16/10/2019 4691
ODBFD.1564471893.74144 CHUYEN TIEN.CT TU 8765076224 C.TY TNHH LOSCAM VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 370.667.059.968
16/10/2019 4692
ODBFD.1395511605.124124 CHUYEN TIEN.CT TU 6683253131 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHUA CHINH HIEP TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
500.000.000 371.167.059.968
17/10/2019 4693
ODBFD.1382927424.74169 CHUYEN TIEN.CT TU 13616610080 C.TY TNHH NHÃN THÒI GIAN VIẸT TIÉN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 371.357.059.968
17/10/2019 4694
ODBFD.1660868158.38992 CHUYEN TIEN.CT TU 10719368471 C.TY TNHH MTV SAN XUAT GH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 371.837.059.968
17/10/2019 4695
Chi BV
94.000.000 371.743.059.968
17/10/2019 4696
Chi BV
94.000.000 371.649.059.968
17/10/2019 4697
ODBFD.1533279578.72466 CHUYEN TIEN.CT TU 6930047833 C.TY TNHH THUC PHAM THUAN CHAY AM LA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 372.089.059.968
17/10/2019 4698
ODBFD.1413169630.57867 CHUYEN TIEN.CT TU 10262360954 TONGC.TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - TNHH MOT THANH VIEN - FICO BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
480.000.000 372.569.059.968
18/10/2019 4699
ODBFD.1494994119.119957 CHUYEN TIEN.CT TU 9219500178 C.TY TNHH DAI LAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 372.769.059.968
18/10/2019 4700
ODBFD.1649065000.75845 CHUYEN TIEN.CT TU 5925122251 C.TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI DET AN LONG BINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 373.169.059.968
18/10/2019 4701
ODBFD.1510612059.101588 CHUYEN TIEN.CT TU 1360640436 C.TY TNHH GENIUSTAR AUTO TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
120.000.000 373.289.059.968
18/10/2019 4702
ODBFD.1650518491.108993 CHUYEN TIEN.CT TU 1864349293 C.TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU TAY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
270.000.000 373.559.059.968
18/10/2019 4703
ODBFD.1433129145.84753 CHUYEN TIEN.CT TU 12371834721 CTY CO PHAN THUONG MAI PHAN NAM MONTE ROSA - XUONG SAN XuAT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
330.000.000 373.889.059.968
19/10/2019 4704
Chi BV
94.000.000 373.795.059.968
19/10/2019 4705
Chi BV
94.000.000 373.701.059.968
19/10/2019 4706
ODBFD.1414277370.77623 CHUYEN TIEN.CT TU 13063047437 C.TY CO PHAN OSEVEN 07 ( DUY HOANG 07 DỎI TEN) TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 374.001.059.968
19/10/2019 4707
ODBFD.1548970822.81084 CHUYEN TIEN.CT TU 707264941 C.TY TNHH MOT THANH VIEN HOI KY NGHE QUE HAN - XI NGHIEP HOI KY NGHE QUE HAN BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
340.000.000 374.341.059.968
19/10/2019 4708
ODBFD.1623554363.97081 CHUYEN TIEN.CT TU 7805571250 C.TY TNHH SAN XUAT VUONG HOANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
430.000.000 374.771.059.968
19/10/2019 4709
Chi BV
94.000.000 374.677.059.968
19/10/2019 4710
ODBFD.1639191573.52943 CHUYEN TIEN.CT TU 3004095057 C.TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG PHAN VU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
290.000.000 374.967.059.968
20/10/2019 4711
ODBFD.1474853247.68875 CHUYEN TIEN.CT TU 8899586117 C.TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI SON HA TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 375.267.059.968
20/10/2019 4712
ODBFD.1500117519.63610 CHUYEN TIEN.CT TU 1864349293 C.TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU TAY NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
350.000.000 375.617.059.968
20/10/2019 4713
ODBFD.1624931831.67773 CHUYEN TIEN.CT TU 2422115328 C.TY CO PHAN THEP PHU DUC TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
210.000.000 375.827.059.968
20/10/2019 4714
ODBFD.1593469986.42420 CHUYEN TIEN.CT TU 11105812358 C.TY CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIANG - BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
220.000.000 376.047.059.968
20/10/2019 4715
ODBFD.1479876994.134370 CHUYEN TIEN.CT TU 5195894528 C.TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP MA SAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
440.000.000 376.487.059.968
21/10/2019 4716
ODBFD.1408667519.63659 CHUYEN TIEN.CT TU 10283152114 C.TY CO PHAN XAY DUNG & THUONG MAI TTT TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 376.887.059.968
21/10/2019 4717
ODBFD.1602422874.68190 CHUYEN TIEN.CT TU 12911258780 C.TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIET NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
360.000.000 377.247.059.968
21/10/2019 4718
ODBFD.1556438535.47385 CHUYEN TIEN.CT TU 2841492913 C.TY CO PHAN MAY BINH MINH TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
130.000.000 377.377.059.968
21/10/2019 4719
ODBFD.1384212429.50942 CHUYEN TIEN.CT TU 6933343814 C.TY TNHH SAN XUAT MOC AO CAPTAIN HOOK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
300.000.000 377.677.059.968
21/10/2019 4720
ODBFD.1477367115.75422 CHUYEN TIEN.CT TU 11656362641 C.TY TNHH MOT THANH VIEN DUONG BAO TRAN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 378.167.059.968
21/10/2019 4721
Chi BV
94.000.000 378.073.059.968
22/10/2019 4722
Chi BV
94.000.000 377.979.059.968
22/10/2019 4723
ODBFD.1416617458.47158 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 378.259.059.968
22/10/2019 4724
ODBFD.1480129219.40879 CHUYEN TIEN.CT TU 9433324372 C.TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIEN NAM TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
450.000.000 378.709.059.968
22/10/2019 4725
ODBFD.1640301457.59928 CHUYEN TIEN.CT TU 5563793235 C.TY TNHH TRUONG CHAU TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
170.000.000 378.879.059.968
22/10/2019 4726
Chi BV
94.000.000 378.785.059.968
22/10/2019 4727
ODBFD.1636008392.135536 CHUYEN TIEN.CT TU 7255308593 VAN PHONG GIAO DỊCHC.TY THANH LẼ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 379.185.059.968
23/10/2019 4728
ODBFD.1605510592.51185 CHUYEN TIEN.CT TU 2713485022 C.TY TNHH LONG HUEI TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
110.000.000 379.295.059.968
23/10/2019 4729
Chi BV
94.000.000 379.201.059.968
23/10/2019 4730
ODBFD.1395170658.49568 CHUYEN TIEN.CT TU 4330471757 C.TY TNHH PROCTER & GAMBLE DONG DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
400.000.000 379.601.059.968
23/10/2019 4731
ODBFD.1543758760.113792 CHUYEN TIEN.CT TU 3053354017 C.TY TNHH KHUON MAU NGOC QUÝ TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
410.000.000 380.011.059.968
23/10/2019 4732
Chi BV
94.000.000 379.917.059.968
23/10/2019 4733
ODBFD.1386249075.94156 CHUYEN TIEN.CT TU 13230900973 C.TY TNHH TAUNG LIANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
310.000.000 380.227.059.968
24/10/2019 4734
Chi BV
94.000.000 380.133.059.968
24/10/2019 4735
ODBFD.1437596947.108416 CHUYEN TIEN.CT TU 316275429 C.TY CO PHAN CHE BIEN GO PISICO DONG AN TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
470.000.000 380.603.059.968
24/10/2019 4736
Chi BV
94.000.000 380.509.059.968
24/10/2019 4737
ODBFD.1445642893.40555 CHUYEN TIEN.CT TU 8895585284 C.TY TNHH LUONG THUC VA NONG SAN XUAT KHAU THAI BINH DUONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
190.000.000 380.699.059.968
24/10/2019 4738
Chi BV
94.000.000 380.605.059.968
24/10/2019 4739
Chi BV
94.000.000 380.511.059.968
25/10/2019 4740
Chi BV
94.000.000 380.417.059.968
25/10/2019 4741
ODBFD.1407029728.39289 CHUYEN TIEN.CT TU 9589337375 C.TY TNHH KPACK TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
200.000.000 380.617.059.968
25/10/2019 4742
Chi BV
94.000.000 380.523.059.968
25/10/2019 4743
ODBFD.1598089262.107827 CHUYEN TIEN.CT TU 5628157879 C.TY TNHH KY NGHE KUAI YIN WANG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
460.000.000 380.983.059.968
25/10/2019 4744
ODBFD.1628793735.130454 CHUYEN TIEN.CT TU 5189323454 C.TY TNHH COSMOS KNITTING INTERNATIONAL TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
240.000.000 381.223.059.968
25/10/2019 4745
ODBFD.1654556205.56154 CHUYEN TIEN.CT TU 13221568384 C.TY TNHH PE VIET TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
490.000.000 381.713.059.968
26/10/2019 4746
ODBFD.1626049383.37809 CHUYEN TIEN.CT TU 11488695755 C.TY CO PHAN TINH CONG TOI 0111100000500200 QUY HANG HUU (UDB) GD
280.000.000 381.993.059.968
26/10/2019 4747